دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت یک کپی از Twitter بوسیله Node.js, Socket.IO و MongoDB

دانلود Udemy Create a Twitter Clone with Node.js, Socket.IO and MongoDB

25,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با مونگو دی بی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Create a Twitter Clone with Node.js, Socket.IO and MongoDB

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 5 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 25 ساعت و 53 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Node JS Basic Overview :
Course promo video (from course home page)
Setup and creating our first app
Creating a server
How to quit/stop the app from running
Rendering content on the web page
Supporting additional pages
Adding a routing file
Handling POST/GET requests (form submissions)

Using NPM :
npm init
Installing our first npm package
npm install
Telling git to ignore node_modules (skip if not using git)

Template Engines (Pug) :
Setting up our project
Installing Express
Rendering some content on the web page
Creating our first Pug template
Rendering a dynamic page title
Extending another pug template file
Quick html improvements

Registration/Login System :
Middleware: Redirecting the user if not logged in
Adding the login route
Creating the login page
Adding Bootstrap
Serving static files
Login CSS
Creating the register page
Checking that the passwords match
Adding body parser
Checking for empty fields
Getting started with MongoDB
Connecting to the database
Creating a reusable database connection
Creating the User Schema (mongoose)
Checking if username or emails are already in use
Async and Await explanation
Checking if the username or email are already in use
Inserting a user into the collection
Adding timestamps to our data
Hashing the password
Sessions
Passing the logged in user to the client
Logging in

Creating the site's main layout :
Bootstrap grid intro
Creatig a responsive layout
Adding FontAwesome
Choosing our navigation bar icons
Styling the navigation bar
Navigation icon colours
Logging out
Adding the page title

Creating the post form :
Mixins
Setting the default profile picture
Styling the post form container
Styling the textarea
Adding a common javascript file
Getting the entered text from the textbox
Enabling the submit button when the user types

Styling the posts :
Adding a click handler to the post button
Rest API basic explanation
Post API route
Sending a bad request when the data is invalid
Creating the posts Mongoose schema
Inserting the post into the database
Handling the response from the server
Outputting the post content
Outputting the user info from the post
Styling the post body
Styling the comment, retweet and like buttons
Hover styles of the comment, retweet and like buttons

Outputting posts onto the newsfeed :
Creating the home page JavaScript file
Getting posts from the database
Outputting posts on the page
Populating the posted by data
Populating our login details to save us time
Calculating the timestamp of the posts
Ordering the posts by newest first

The like button :
Adding the likes field to the schemas
Like button click handler
Getting the post id from the clicked element
Rest API request types overview
Making a PUT request
Checking if if the user has already like the post
Inserting the like
Unliking posts
Returning the like result to the client
Updating the button to show the new number of likes
Passing the user logged in info to the client
Changing button colour when post is liked
Showing correct button colour when page loads

Retweeting posts :
Setting up the retweet route
Adding the retweet fields to the schema
Retweeting posts
Retweeting posts - Fix
Showing the number of retweets next to the button
Setting retweet button colour when page is loaded
Rendering the retweet
Populating the retweet's postedBy field
Adding the retweet message indicator

Replying to posts :
Opening the reply modal popup
Adding the post form in the modal
Enabling the submit reply button when the user types
Making the request to get the post when modal opens
Refactoring the get posts function
Getting a single post by ID
Outputting the post into the reply modal
Clearing the reply modal when it is closed
Sending the reply to the server
Inserting the reply into the database
Reloading the page after a reply is submitted
Outputting the reply

Creating the posts page :
Sending the user to the posts page on click
Creating the posts route
Loading the post on the post page
Loading the replies to the post on the post page
Fixing a bug in the replies
Large font size for the post we're viewing

Deleting posts :
Adding the delete button to our own posts
Styling the delete button
Getting the id of the post we want to delete
Making the ajax call to delete a post
Deleting the post

Profile Page :
Creating the profile route file
Creating the profile page pug file
Accessing the profile page by username
User not found error message
Accessing the profile page by ID
Styling the profile image + cover photo
Message button style
Styling the follow button
Outputting the user details
Styling the user details
Creating the profile tabs
Loading posts on the profile page
Including/excluding the replies
Implementing the replies tab

Following and followers :
Following and followers schema changes
Getting the user ID when we press the follow button
Creating the follow endpoint
Checking if the user is already following the person
Following and unfollowing the user
Updating the button when we follow/unfollow a user
Updating the text of the button when we follow/unfollow a user
Updating the following/followers count
Creating the following/followers page
Getting the following/followers data from the database
Outputting the users
Styling the users list
Adding the follow button to the user list
Only showing posts from people we're following
Following count bug fix

Uploading profile pictures :
Adding the profile picture upload button
Creating the image upload modal
Adding Cropper JS (the cropping library)
Loading the image preview into the modal
Adding the cropper functionality
Converting the image upload data to a blob
Image upload ajax call
Accessing the image on the server
Storing the uploaded image in the correct location
Updating the user's profile picture in the database

Uploading a cover photo :
Adding the upload button to the cover photo section
Cover photo upload modal popup
Cover photo cropping
Uploading the cover photo
Pinning posts
Pin post modal
Pinning posts
Changing the icon colour for the pinned post
Pinned post label
Displaying the pinned post on the profile
Unpinning posts

Search page :
Creating the search page
Styling the search box
Creating the search timer
Searching for posts
Outputting the search posts
Searching for users
Outputting the search users

Creating group chats :
Creating the inbox page routes
Creating the new message button
New message page elements
Styling the new message page elements
Adding the user search timer
Output selectable users
Selecting users
Leaving selected users out of the search results
Outputting the selected users
Styling the selected users
Removing the selected user
Creating the chat schema
Creating the chat routes
Creating chats

Chat list :
Getting the chats
Outputting the chat elements
Styling the chat items
Getting the chat name
Showing the chat images
Styling the chat images
Ellipsis for overflowing text

Accessing chats :
Creating the chat page
Getting the chat data for the page
Checking that the chat exists
Accessing the chat by user ID
Sorting the chats by most recent first

Chat page UI :
Adding the chat page elements
Making the page take up the fill window height
Styling the chat title bar
Styling the message text box
Styling the chat messages container
Group chat images
Styling the group chat images
Limiting the number of displayed chat images

Changing the chat name :
Adding the chat name modal popup
Making the ajax call to change the name
Updating the chat name in the database
Get chat route
Get chat data by chat ID

Sending messages :
Message submitted event handlers
Send message function
Creating the message schema
Sending the message to the database

Outputting messages :
Creating the message html
Adding the main style for the messages
Styling our own messages
Handling a send message failure
Outputting the latest message
Getting the messages from the database
Outputting all the chat messages
Adding classes to the first and last messages in a group of messages
Setting the border radius of our messages
Setting the border radius of their messages
Outputting the sender name
Outputting the sender profile picture
Fixing a bug in the scrolling of messages
Scrolling messages to the bottom automatically
Showing a loading spinner while messages are loading

Real time messages (Socket.IO) :
Installing socket io
Connecting to socket io from the client
Creating our setup socket event handler
Joining a chat room
Sending typing notifications
Safari messages bug fix
Showing the typing dots gif when user is typing
Hiding the typing dots when the user stops typing
Hiding the typing dots when a message is sent
Sending a new message event
Handling incoming messages

Sending notifications :
Creating the notification page
Creating the notification schema
Inserting notifications
Sending a follow notification
Sending notifications for likes, retweets and replies
Sending notifications for messages

Displaying notifications :
Creating the notifications api route
Retrieving notifications from the database
Creating the notifications html
Creating the notification text
Creating the notification links
Setting the active class on the notifications
Marking a notification as opened
Notification click handlers
Marking all notifications as read
Unread notification/messages badges
Adding the notifications/messages badge to the nav bar
Getting the number of unread chats
Adding the number to the unread messages badge
Adding the number to the unread notifications badge

Real time notifications :
Sending the notification socket event
Handling incoming notifications
Outputting the popup notification
Styling the popup notification list
Making the notifications slide into view
Outputting the popup messages
Marking all messages as read
Making unread messages have a blue background
Incoming message fix

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 5 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 25 ساعت و 53 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy