دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل برنامه نویسی Ruby

دانلود Udemy Complete Ruby Programmer – Master Ruby

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با روبی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Complete Ruby Programmer - Master Ruby

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 13 ساعت و 34 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction to Programming
The Role of Programming in the Modern World
Importance of Programming Skills for all Professionals
Programming Intro Recap
Installation of Ruby on MacOS
Installation of Ruby on Windows
Installing Ruby on Linux
Troubleshooting and Looking for Answers Online
Introduction to Code Editors
Installing Atom
Review of Concepts and Setup

Programming in Ruby :
Introduction to the Terminal
Introduction to the Terminal Quiz
Getting Around in the Terminal
Getting Around in the Terminal Quiz
Creating and Changing Directories
Creating and Changing Directories Quiz
Creating and Editing Files from the Command Line
Terminal Review
Where to Find the Code
The First Ruby File - "Hello World"
Hello World Quiz
Running Ruby Files from the Command Line
Running Ruby Files Quiz
Printing Output - puts/print/p
Printing Output - Coding Exercise
Printing Output Quiz
Code Commenting
Code Commenting Quiz
Introduction to IRB
Atom and Terminal Setup
Basics Review
Codealong Exercise - Name and Food
Assignment - Print Your Own Age

Strings and Numbers :
Introduction to Variables and Why We Use Them
Variables Quiz 1
Variables - Changing Values
Variables Quiz 2
Variables - Changing Values Continued
Variables Coding Exercise
Variables Quiz 3
Getting Input from the Terminal
Input from Terminal Quiz
Introduction to Strings
Strings Quiz 1
String Interpolation
Strings Quiz 2
Changing a String
Strings Quiz 3
String Concatenation
Strings Quiz 4
Manipulating Strings
Strings Coding Exercise
Strings Quiz 5
Introduction to Comparisons
Comparisons Quiz 1
Logic Comparisons
Comparisons Quiz 2
Numeric Comparisons
Comparisons Coding Exercise
Comparisons Quiz 3
Introduction to Branching Logic - If
Logic Quiz 1
Branching Logic - Else
Logic Quiz 2
Branching Logic - Elsif
Logic Quiz 3
Branching Logic - Case
Branching Logic Coding Exercise
Logic Quiz 4
Finding Text in a String
Finding Text Quiz 1
Finding Text - Index
Variables and Strings Review
Introduction to Numbers - Integers and Floats
Numbers Quiz 1
Numeric Operations - Integers
Numbers Quiz 2
Numeric Operations - Floats
Numbers Coding Exercise
Numbers Quiz 3
Casting Strings to Integers
Casting Quiz 1
Casting Strings to Floats
Casting Quiz 2
Getting Numbers from Input
Getting Numbers Quiz
Random Numbers
Random Numbers Quiz
Combining Numbers with Strings
Advanced Numbers Coding Exercise
Numbers Review
Codealong Exercise - Introduction
Codealong Exercise - Guess the Number Game
Assignment - Build a User Input Validator

Methods and Data Structures :
Changing the Terminal Prompt
Introduction to Methods
Methods Quiz
Method Arguments
Optional Arguments and Default Values
Methods Quiz 2
The Different Styles of If
Method Returns
Method Returns Quiz
Calling One Method from Another
Method Review
Introduction to the Concept of Data Structures
Introduction to Arrays
Arrays Quiz
Array Creation
Array Manipulation
Arrays Quiz 2
Arrays - Push & Pop
Retrieving Data from Arrays
Retrieving Data from Arrays - Continued
Arrays Coding Exercise
Arrays Review
Introduction to Hashes
Keys, Values
Symbols
Hashes Quiz 1
Retrieving Data from Hashes
Hashes Quiz 2
Retrieving Data from Hashes - Continued
Hash Manipulation
Hashes Coding Exercise
Hashes Review
Introduction to Loops
While Loops
While Loops with User Input
While Loops Quiz
Breaking Out of Loops
Codealong Exercise - Introduction
Codealong Exercise - Contacts Directory
Assignment - Build a Credentials Collection
Optional - Introduction to Algorithms and Sorting
Bubble sort demo and complexity analysis
Optional - Implementing an Array Sort

Deep Dive Into Iteration and Blocks :
Loops - Using Next
Until Loops
Loops as Modifiers
For Loops
Loops Review
Introduction to Iteration
Loops Coding Exercise
Introduction to Blocks
Iterating Over a Range
Iterating Using Steps
Ruby Enumerable
Enumerators in Ruby
Hash Iteration
Operations Inside Iteration
Arrays - Map, Select, and Reject
Hashes - Map, Select, and Reject
Introduction to Recursion
Iteration and Enumeration Review
Codealong Exercise - Introduction
Codealong Exercice - Filters on Product Catalog
Assignment - Find Students by Name or Age

Working with Files :
Files in Ruby
Opening a File
File Modes
Reading the Contents of a File
Reading a File Line by Line
Closing Files
Writing to an Existing File
Writing to a New File
File Basics Review
Writing User Input to Files
Introduction to CSV Files
Working with CSV Files
Check if a File Exists
Working with Directories
Opening Other Ruby Files
Require Local Ruby Files
File Operations Review
Codealong Exercise - Introduction
Codealong Exercise - Collecting Todo Notes
Assignment - Write Student Information to CSV

Object Oriented Programming :
Introduction to Classes
Introduction to Objects
Instantiating Objects
Displaying Objects
Comparing Objects
Duck-typing in Ruby
Methods on Objects
Inheritance
Overriding Methods
Object Basics Review
Attributes - Getting and Setting
Class Methods
Modules
Requiring Modules
Composition vs Inheritance
Advanced Objects Review
Codealong Exercise - Introduction
Codealong Exercise - Calculate Area of Different Shapes
Assignment - Create a Student Object
Optional - Introduction to Binary Trees
Optional - Implementing a Binary Tree

Object Mapping :
Model Classes
Domain Modeling
Validator Methods
Serialization
Converting an Object to CSV
Object Mapping Review
CRUD
Writing Objects to File
Generating Unique IDs and Filenames
Reading Objects from File
Updating Objects in File
Deleting Objects in Files
Validations and Review
CRUD Review
Codealong Exercise Intro
Codealong Exercise - Corporate Directory in CSV
Assignment - Use Student Object to Write to File

Web Scraping Automation with Ruby :
Using Programming for Daily Life Tasks
Problem Description - Car Shopping
Program Setup
Resources for This Section
Introduction to Gems
Getting the Content from the Website
Parsing Response HTML
Using the CSS Selector
Gems Review
Pretty Printing Ruby Objects
Extracting Data
Extracting Data - Continued
Saving to JSON File
JSON Formatting
Converting Price to a Number
Filtering Data
Data Extraction and Filtering Review
Optional - Using Bundler
Optional - Deep Dive into Ruby Gems

Data Engineering with Ruby :
Solution Overview - User Analytics Pipeline
Working with Access Logs
Reading the Log File
Parsing the Log File
Extracting User Data
Determining Browsers
Access Logs Review
Extracting Email
Cross Referencing Users
Cross Referencing Users - Continued
Users Data Structure
File Name Patterns
Data Engineering Review

Final Project :
Final Project Overview
Final Project Requirements
Thank You!!!

Appendix :
Acknowledgements

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 13 ساعت و 34 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy