دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کدنویسی به زبان Python

دانلود Udemy Complete Python Developer in 2020: Zero to Mastery

27,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Complete Python Developer in 2020: Zero to Mastery

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 29 ساعت و 6 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Course Outline
Join Our Online Classroom!
Exercise: Meet The Community

Python Introduction :
What Is A Programming Language
Python Interpreter
How To Run Python Code
Note: Jumping To Developer Environment
Our First Python Program
Python 2 vs Python 3
Why So Many Languages?
Exercise: How Does Python Work?
ZTM Python Cheat Sheet
Python Developer Monthly
Endorsements On LinkedIN

Python Basics :
Learning Python
Python Data Types
Latest Version Of Python
How To Succeed
Numbers
Math Functions
DEVELOPER FUNDAMENTALS: I
Operator Precedence
Exercise: Operator Precedence
Optional: bin() and complex
Variables
Expressions vs Statements
Augmented Assignment Operator
Strings
String Concatenation
Type Conversion
Escape Sequences
Formatted Strings
String Indexes
Immutability
Built-In Functions + Methods
Booleans
Exercise: Type Conversion
DEVELOPER FUNDAMENTALS: II
Exercise: Password Checker
Lists
List Slicing
Matrix
List Methods
List Methods 2
List Methods 3
Common List Patterns
List Unpacking
None
Dictionaries
DEVELOPER FUNDAMENTALS: III
Dictionary Keys
Dictionary Methods
Dictionary Methods 2
Tuples
Tuples 2
Sets
Sets 2

Python Basics II :
Breaking The Flow
Conditional Logic
Indentation In Python
Truthy vs Falsey
Ternary Operator
Short Circuiting
Logical Operators
Exercise: Logical Operators
is vs ==
For Loops
Iterables
Exercise: Tricky Counter
range()
enumerate()
While Loops
While Loops 2
break, continue, pass
Our First GUI
DEVELOPER FUNDAMENTALS: IV
Exercise: Find Duplicates
Functions
Parameters and Arguments
Default Parameters and Keyword Arguments
return
Exercise: Tesla
Methods vs Functions
Docstrings
Clean Code
*args and **kwargs
Exercise: Functions
Scope
Scope Rules
global Keyword
nonlocal Keyword
Why Do We Need Scope?
Python Exam: Testing Your Understanding

Developer Environment :
MAC - Python Install
WINDOWS - Python Install
WINDOWS - Get Terminal
LINUX - Python Install
Python Developer Tools
Sublime Text
Quick Note: Upcoming Video
Optional: Terminal Commands
iTerm Setup
Using the Command Line/Terminal
Visual Studio Code
PyCharm
Code Formatting - PEP 8
Quick Note: Jupyter Notebooks
Jupyter Notebooks
Section Review

Advanced Python: Object Oriented Programming :
Note on Upcoming Sections
What Is OOP?
What is OOP? Part 2
Creating Our Own Objects
Attributes and Methods
__init__
Exercise: Cats Everywhere
@classmethod and @staticmethod
Reviewing What We Know So Far
DEVELOPER FUNDAMENTALS: V
Encapsulation
Abstraction
Private vs Public Variables
Inheritance
Inheritance 2
Polymorphism
Exercise: Pets Everywhere
super()
Object Introspection
Dunder Methods
Exercise: Extending List
Multiple Inheritance
MRO - Method Resolution Order

Advanced Python: Functional Programming :
Functional Programming
What Is Functional Programming?
Pure Functions
map()
filter()
zip()
reduce()
Exercises: map, filter, zip, reduce
Lambda Expressions
Exercise: Lambda Expressions
List Comprehensions
Set and Dictionary Comprehension
Exercise: Comprehensions
We Still Have More To Go!

Advanced Python: Decorators :
Decorators
Higher Order Functions
Decorators 2
Decorators 3
Why Do We Need Decorators?
Exercise: @authenticated

Advanced Python: Error Handling :
Errors in Python
Error Handling
Error Handling 2
Exercises: Error Handling
Error Handling 3

Advanced Python: Generators :
Generators
Generators 2
Generators Performance
Under The Hood Of Generators
Exercise: Fibonacci Numbers
Python Exam: Testing Your Understanding
100 Python Exercises

Modules In Python :
Modules In Python
Packages In Python
Different Ways To Import
__name__
Python Built-in Modules
Python Built-in Modules 2
Exercise: Guessing Game
Python Package Index
pip install
Virtual Environments
Useful Modules
Interesting Tidbit: Python Dictionaries
Useful Modules 2
DEVELOPER FUNDAMENTALS: VI

Debugging In Python :
How To Debug Code

File I/O :
Working With Files In Python
Read, Write, Append
File Paths
File IO Errors
Exercise: Translator

Regular Expressions :
Regular Expressions
Regular Expressions 2
Exercises: Interactive RegEx
Regular Expressions 3
Exercise: Password Validation
Exercise: Password Validation 2

Testing In Python :
Testing Introduction
Unittest
Writing Unit Tests
Writing Unit Tests 2
Exercise: Testing

Career Of A Python Developer :
Python Careers
Endorsements On LinkedIn
Quick Note: Upcoming Video
What If I Don't Have Enough Experience?
Learning Guideline
Python 3.8: Latest Features In Python
Now What??

Scripting with Python :
Section Overview
What Is Image Processing?
DEVELOPER FUNDAMENTALS: VII
Images With Python
Images With Python 2
Images With Python 3
Exercise: JPG to PNG Pokedex Converter
Quick Note: Github
Solution: JPG to PNG Pokedex Converter
OpenCV
PDFs With Python
Exercise: PDF Merger
Exercise: Watermarker
Solution: Watermarker
Sending Emails With Python
Quick Note: Google Security Updates
Sending Emails With Python 2
Sending Emails With Python 3
Password Checker Project
How Hackers Work
Password API
Quick Note: Upcoming Video
Optional: Hash Function
Password Checker
Password Checker 2
Password Checker 3
Password Checker 4
Quick Note: Twitter API Approval
Twitter API
Our First Twitter Bot
Our First Twitter Bot 2
Our First Twitter Bot 3
Our First Twitter Bot 4
SMS With Python
SMS With Python 2
SMS With Python 3

Scraping Data with Python :
Web Scraping Introduction
Web Scraping and APIs
How Googlebot Works
Our Hacker News Project
Requesting Data
BeautifulSoup Basics
BeautifulSoup Selectors
Hacker News Project
Hacker News Project 2
Hacker News Project 3
Solution: Hacker News Project 3
What To Do Next With Scraping?

Web Development with Python :
Section Overview
How Websites Work
How Websites Work 2
Building Our First Server
Setting Up Flask
Building A Flask Server
Flask Templates
Flask Static Files
Favicon
Templating Engine
URL Parameters
MIME Types
Building A Portfolio
FREE HTML Templates
Building A Portfolio 2
Building A Portfolio 3
Building A Portfolio 4
HTML Forms
Building A Portfolio 5
Building A Portfolio 6
Building A Portfolio 7
Quick Fix: newline
Quick Note About Databases
Upcoming Video
Optional: How Databases Work
Building A Portfolio 8
Building A Portfolio 9
Bonus Exercise: Customize Your Portfolio

Automation/Testing :
Section Overview
Selenium Introduction
Selenium Basics
Selenium Basics 2
Selenium Basics 3

Machine Learning + Data Science :
Section Overview
AI/Machine Learning/Data Science
How Machine Learning Works
History Of Data
Types of Machine Learning
Machine Learning 101
Tools In Machine Learning
Data Science 1
Data Science 2
Data Science 3
Machine Learning 1
Machine Learning 2
Optional: K Nearest Neighbour
Machine Learning 3
Machine Learning 4
Machine Learning 5
Machine Learning 6
Exercise: ReallySmartBrain
My Favourite Machine Learning Resource

Where To Go From Here? :
Become An Alumni
Thank You
Contribute To The Cheat Sheet!

Bonus: Extra Bits :
Quick Note: Upcoming Videos
CWD: Git + Github
CWD: Git + Github 2
Contributing To Open Source
Contributing To Open Source 2
Exercise: Contribute To Open Source
Coding Challenges
Quick Note: Upcoming Videos
JTS: Learn to Learn
JTS: Start With Why
Quick Note: Next Video
My Terminal Setup
My Terminal Setup 2
AMA - 1,000 Students!!
AMA - 100,000 Students!!

Bonus: HTML Forms :
Quick Note: Upcoming Videos
HTML Forms
HTML Forms 2
Submitting A Form

Extras :
Bonus: Special Thank You Gift!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 29 ساعت و 6 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy