دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

یادگیری کدنویسی به زبان پایتون از طریق پروژه های واقعی

دانلود Udemy Complete Python Bootcamp! Build Real Projects with Python 3

22,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با کدنویسی به زبان Python یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Complete Python Bootcamp! Build Real Projects with Python 3

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 31 ساعت و 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Getting started with python programming :
Download and Installation of Python Shell
Your first Python program using Python Shell
Download and Installation of PyCharm
How to use PyCharm community edition for Python programming
Congratulations on your journey! Never stop learning...

Introduction to Python GUI Development :
Introduction to Python GUI Development
Your first Python GUI application
How to choose GUI sizes and positions
How to add labels to GUI window
How to change label positions
How to add button to your GUI application
How to add function to a button
How to create a text box
How to create multiple GUI in one program
How to add Menu to window
How to add menu items to Menus
How to add functionality to menu item
Congratulations on your journey! Never stop learning...

Message Box :
How to create message-box

Digit Counter :
How to create a digit counter

Color Chooser :
How to create a color chooser

Files :
How to create a file dialog
How to read a file content in python GUI
Congratulations on your journey! Never stop learning...

RadioButton :
RadioButtons in GUI
More on RadioButtons
How to add more functionality to RadioButton
How to create RadioButtons using a list
How to add indicatoron to RadioButton
Congratulations on your journey! Never stop learning...

CheckBox :
Checkbox in GUI
How to get the values of Checkboxes
How to print out selected items from checkbox
How to add checkbox to menu item
How to add separator to menu bar
Congratulations on your journey! Never stop learning...

Entry Box :
How to create data entry blocks
How to delete an entry in Data Entry block
How to calculate Area of a Circle in Python GUI
How to calculate Area of a Triangle in Python GUI
How to calculate Area of a Rectangle in Python GUI
Congratulations on your journey! Never stop learning...

Currency converter :
How to create a ComboBox
Add functionality to ComboBox
How to create a Currency Converter

Graphic Design :
How to make graphics design in Python GUI
How to open an image in Python GUI
Congratulations on your journey! Never stop learning...

Complete calculator development :
Overview of calculator development project
Calculator development (Part 1)
Calculator development (Part 2)
Calculator development (Part 3)
Calculator development (Part 4)
Calculator development (Part 5)
Calculator development (Part 6)
Calculator development (Part 7)
Calculator Development (Part 8)
Calculator Development (Final)
Congratulations on your journey! Never stop learning...

Database Management System for school portal :
Overview of Database Management System for school portal
Database Setup
Project Setup
Logo and Title
Entry boxes for new records
Database Display Box
Time and Date
Adding menu bar
Viewing Database Table
Add New Record
Delete Record
How to read from file
Edit Database (Part 1)
Edit Database (Part 2)
Final part of Database management system
Congratulations on your journey! Never stop learning...

E-learning platform using python programming :
Overview of E-learning application design
Environment Setup
Creating the main Display Screen
Create the Alphabet Buttons
Creating row 2
Creating Row 3
Creating Row 4
How to call the images
How to add the voice command
Congratulations on your journey! Never stop learning...

Image processing in Python with Adobe Photoshop CS6 :
Overview of Image processing in Python with Adobe Photoshop CS6
Introduction to Pillow library
Image Cropping
Overlapping Images
Splitting an Image
How to mix Channels
Mixing multiple channels with multiple images
Basic Image transformations
Resizing an Image
Changing Image Mode
Image Filters
Converting Image extensions (jpg png)
Convert Multiple Images
Resize Multiple Images
How to create Multiple Thumbnails
Image processing documentation
Congratulations on your journey! Never stop learning...

Movable Message Display :
Overview of scrollable text display in python
New course instructor
Introduction to scroll text
Entry and Label
Button Layout
Button Click
Movable Message (Part 1)
Movable Message (Part 2)
Movable Message (Part 3)
Movable Message (Part 4)
Movable Message (Part 5)
Movable Message (Part 6)
Congratulations on your journey! Never stop learning...
Overview of Complete Hotel Management System in python
Building the main screen
Creating the Date and Time
Building the Calculator
Modification of the Calculator
Entry Box for meal
Entry box for Drinks
Order Delivery and Booking of Room
Cost Display Screens
Currency Converter
Control Buttons
Definition of Functions
More on function definition
Working on the Total Button
Roundup of the Total Button
Modification of the Total Button
Building the Currency Converter
Reset Button
Clear and Exit Buttons
Movable Screen Display
Movable Text Display
Congratulations on your journey! Never stop learning...

100+ python BEST practices for absolute beginners :
How to create a calendar
Multiplication table in Python
Multiplication table based on users demand
Print multiplication table with user's click
How to authenticate a Password
How to detect Vowels and Consonants
How to get maximum and minimum number from user
How to get the minimum number from a user
How to find even and odd number
How to detect Positive and Negative Numbers
How to check for Even and odd Numbers
How to check for Greatest of 3 Numbers
How to check for divisibility of a Number
How to convert from Celsius to Fahrenheit
How to convert from Fahrenheit to Celsius
How to create a simple Thermometer
How to calculate Mass, Density and Volume
How to determine the quadrant of a point
How to determine if a Triangle exist
How to check for Leap year
How to check if a point belongs to Circle
How to create quadratic Equation
How to make guess of Random number
How to print out the ASCII Table
How to create a Multiplication Table using while loop
How to create Multiplication Table using for loop
How to convert from base 2 to 9
How to build a simple Calculator
Number of digits in an Integer
How to get Sum and Product of digits
How to make a Binary search of number in an array
How to sum of N series of an element
How to get value of Even and Odd digits
How to get a Factorial using a while loop
How to get Factorial using for loop
How to create a Fibonacci Sequence
How to get the value of Fibonacci Element
How to get find the Greatest Common Divisor
How to maximum value of a floating point number
How to get Prime and Complex Numbers
Quadratic Equations with Solutions at specified Range of Coefficient
How to Reverse Numbers
How to expand Strings of Alphabet
How to Replace a Substring of a String
How to select Integers from String
How to sort words according to their length
How to find the longest word in a String
How to get Percentage of Uppercase and Lowercase
How to check for String Palindrome
How to generate Random numbers using Arrays
How to get the Maximum Element in an Array
How to get the Minimum Element in an Array
How to get the Number of Even and Odd numbers
How to get Positive numbers out of Negative Numbers
How to get numbers greater than the average of an Array
How to Replace listitems with -1, 0, 1
How to check for File Extension
How to remove symbols from Text

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 31 ساعت و 38 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy