دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کدنویسی ASP.NET Core MVC

دانلود Udemy Complete guide to ASP.NET Core MVC (v3.1)

22,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ASP.NET Core MVC یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Complete guide to ASP.NET Core MVC (v3.1)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 23 ساعت و 15 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Demo Project 1 (Razor)
Demo Project 2 (MVC) Part 1
Demo Project 2 (MVC) Part 2
Tools Needed
Evolution of ASP.NET Core

Razor Projects in ASP.NET Core :
Introduction
Create Project
4 Razor Pages
5 csproj
Launchsettings
wwwroot
Pages Folder
Routing in Razor Pages
Tag helpers
Main method
Startup 1
Startup 2
Middleware
AppSettings
Dependency Injection

Book List Razor Project :
Introduction
Runtime Razor Package
Create Book Model
Add Connection String and Packages
Add Book Table to Database
Book Index Get Handler
Designing Book Index Page
Designing Book Index Page Part 2
Create Book Page Model
9 Create Book Page UI
Create Book and Validations
11 Client Side Validations
Edit Book Get Handler
Edit Book UI
Edit Post Handler
Delete Book
Book Get API
DataTables
Delete API Call
Delete Book
Upsert Page Handlers
Upsert Page UI

Bulky Book Project - ASP.NET Core MVC :
Introduction
Create Project
Add Project to Github
File Overview
MVC Folders and overview of individual folders
Routing in MVC
Routing with Areas
Install Razor RunTime Compilation

Setting up Project - Bulky Book :
Introduction
Creating Projects inside BulkyBook
Seperating out Data Layer
Seperating out Models and add References
Creating Customer Areas
Creating Admin Area and configuring View Import and View Start
Bootswatch
Bootswatch Header and Footer
Third Party Tools
Push Initial Migration to DB
Add Dropdown to NavBar
Add Category Model and push to DB

Repository Pattern :
Introduction
Introduction to Repository
Repository Overview
Repository Pattern Detailed Flow
Repository Detailed Architecture
Repository Interface
Implement Repository Interface
Category Repository and Interface
Implement Stored Proc Repository
Stored Proc Class
Unit of Work

Category CRUD :
Introduction
Create Category Controller
Category Index and Get All Actions
Category Index View
Category js
Category Upsert Get Action
Partial Views
Category Upsert View
Category Upsert Post Action
Category Delete API Call
Category Delete Js
Reviews

Cover Type CRUD :
Introduction
Assignment - Add Cover Type Model and Repository Setup
Solution - Add Cover Type Model and Repository
Assignment - Cover Type Controller, View, Js and _layout
Solution - Cover Type Controller, View, Js and _layout
Add Stored Procedure for Cover Type
Convert Cover Type to use Stored Proc

Product CRUD :
Introduction
Add Product Model and push to Db
Add Product Repository
Add Product Controller
Product Controller Part 2
Project JS and Index View
Product Upsert View Part 1
Product Upsert View Part 2
Product Upsert Post Action
Product Upsert Action Part 2
Common Error and Delete Product
Home Page

Company and User :
Introduction
Add More Properties to Existing Users Table
Assignment - Company and Application User Models
Solution - Company and Application User Models
Assignment - Company JS Controller and Repository
Solution - Company JS Controller and Repository
Assignment - Company Index and Upsert View
Solution - Company Index and Upsert View
Assignment - Add Application User to Repository
Solution - Add Application User to Repository

Registration :
Introduction
Add More Fields to Registeration
Admin Registration
Configuring Email Sender Class
Working on Registration Page with Roles
5 Registration Page Model Code Changes

User Management :
Introduction
User Controller
Display User List
User Lock Unlock JS
Lock Unlock Action Method
Final Lock Unlock API Call
Authorization
Introduction
Authorization in Project
Display Links based on Role
Sign in with Facebook
Register Facebook User
Register with google

Emails :
Introduction
SengGrid Issue
Signup for SendGrid
Send Grid Sender Verification Fix
Setup Email Options
Send Email

Models and Repository :
Introduction
Shopping Cart Model
Order Header Model
Order Details Model
Add Repository for Models

Details & Shopping Cart :
Introduction
Product Details
Add Product to Shopping Cart Part 1
Add Product to Shopping Cart Part 2
Configure Session in the Project
Default Session Implementation
Shopping Cart Refresh

Shopping Cart Management :
Introduction
Shopping Cart Index Action Get
Cart UI Part 1
Cart UI Part 2
Confirm Email for Authorized Company User
Error Debugging
Increment Item in Shopping Cart
Shopping Cart Minus and Remove

Summary and Payments :
Introduction
Summary Get Action
Summary UI View
Adding and Configuring Stripe
Adding Stripe to Summary Page
Summary Post Action Method
Place Order without Payment
Place Order with Stripe Payment
Process Payments for Authorized Company
Validations for Summary
Free Content - BrainTree Payments and Email Templates

Order Management :
Introduction
Order Controller Index API
Order List Index View Part 1
Order List Index View Part 2
Order Controller Modification
Order Javascript API Call
Order Details View Model and Get Action
Order Details View Part 1
Order Summary In Order Details
Buttons to Process Order
Order Status Change Action Method
Ship Order and Cancel Order
Take Payments for Authorized Company
Process Delayed Payments
Change Navbar Title for Order

Advance Concepts :
Introduction
Redesign Register Page
Login UI Change
Debugging Errors
Two Factor Authentication
Setup Twilio
Send SMS
View Component Action
Consume View Component
Async Repository Pattern
Consume Async Repository
Custom Tag Helper Model
Build Custom Tag Helper
Changing Category Index Action for Custom Tag Helper
Consuming Custom Tag Helper
Delete Category
Temp Data Alerts
Employee Registeration Fix
BrainTree Payments and Email Templates

Deployment :
Introduction
DbInitializer - Deployment Setup
Deploy to Azure
Assignment - Order Details Update

ARCHIVE Project 1 - CRUD Operation Book Razor Pages :
Create New Razor Project
Csproj File
Properties in Project
wwwroot Folder
Program class file
Startup.cs
MiddleWare in ASP.NET Core
Pages and appsettngs
Routing in ASP.NET Core
Connection String and Database
Add book to Database
First Razor Page
Index Razor Page
Create Get and Post Handler
Create Page
Add Validation and more Properties
Index Razor Page
Tempdata
Delete Book
Edit Razor Page
Edit Page Model

ARCHIVE Project 2 - Granite House :
Create New Project
Files and Folder Structure in MVC ASP.NET Core 2.1
Create Database
Add Product Type Model
Add Product Type to Database
Bootstrap v4
Migrating from bootstrap 3 to 4
Add Areas to Project
Modifications to Project when you add new Area

ARCHIVE Granite House - Product Types :
Add Product Type Controller
Product Type - Index View
Product Type - Create Action Method
Product Type - Create View
Table Button Partial
Font Awesome
Product Type - Edit Get and Post Action Method
Product Type - Edit View
Product Type - Details Action Method and View
Product Type - Delete Action Method
Product Type - Delete View
Assignment 1

ARCHIVE Granite House - Products :
Section Introduction
Products Model
Products - Index Action Method
Products View Model
Products - Index View
Products - Create Action Method Part 1
Products - Create Action Method Part 2
Products - Create View
Extension Methods
Products - Create View Dropdown
Add Products
Products - Edit Get Action Method
Products - Edit View
Products - Edit Post Action Method
Products - Edit Post Action method Part 2
Products - Details Action Method and View
Products - Delete Get Action Method and View
Products - Delete Post Action Method

ARCHIVE Granite House - Home Page :
Section Introduction
Home Page - Index Action Method
Home Page View
Home Page - Details Get Action Method
Home Page - Details View
Session and Session Extension
Cookies Consent
Home Page - Details Post Action Method
Home Page - Details View Remove From Cart
Home Page - Details Remove Action Method

ARCHIVE Granite House - Shopping Cart :
Section Introduction
Model and View Models
Shopping Cart - Add Models and View Models
Shopping Cart - Get Action Method
Shopping Cart - View Part 1
Shopping Cart - View Part 2
Shopping Cart - View Part 3
Shopping Cart - View Part 4
Shopping Cart - Post Action Method
Shopping Cart - Remove Action Method
Shopping Cart - Appointment Confirmation Get Action Method
Shopping Cart - Product Details Partial View
Shopping Cart - Customer Details Partial View
Shopping Cart - Appointment Confirmation View

ARCHIVE Granite House - Users :
Section Introduction
Users - Scaffold Identity to Project
Users - Upgrading to Bootstrap v4
Users - Add Application User to Database
Users - Add Properties and Role Manager to Registeration
Users - Register Page Model Post Handler
Users - Admin Users Controller
Users - Admin Users Index Page
Users - Admin Users Edit Action Method
Users - Admin Users Edit View
Users - Delete Users Get and Post Action Method
Users - Delete Users View
New User Registration without Signing In
Authorization

ARCHIVE Granite House - Appointments :
Section Introduction
Appointment View Model
Appointments - Add Sales Person To Appointments
Appointments - Appointment Index Get Action Method
Appointment List View Part 1
Appointment List View Part 2
Appointment Search Criteria
Appointment Details View Model
Appointments - Edit Get Action Method
Appointments - Edit View Part 1
Appointments - Edit View Part 2
Appointments - Edit View Part 3
Appointments - Edit Post Action Method
Appointments - Details Action Method
Appointments - Delete Get and Post Action Method
Appointments - Delete Appointment View

ARCHIVE Advance Concepts :
Custom Tag helper
Paging Info Model
Page Link Tag Helper
Add Pagination to Appointment Index Action
Consuming Custom Tag Helper
View Components
View Component Method
Consuming View Componenet
Uniform Layout
Two Factor Authentication

ARCHIVE Deployment and Database Seed :
Setting up New User for Deployment
_layout Changes
Setting up Azure Database
Deployment to Azure
Seed Database Part 1
Seed Database Part 2
Deployment to IIS
Seed Database Part 3
Seed Database Part 4
Whats next?

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 23 ساعت و 15 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy