دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی و ساخت یک کپی از Instagram بوسیله Swift 4 and Firebase

دانلود Udemy Build Instagram to Master Swift 4 and Firebase

25,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Swift یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Build Instagram to Master Swift 4 and Firebase

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 19 ساعت و 22 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Start Here :
Get Familiar with Xcode
Update Code to Swift 4
Add Sign In Scene
Add Sign Up Scene.
Add Auto Layout and StackView
Add TabbarViewController
Customize TabbarViewController and add NavigationViewController
Storyboard References Part 1
Storyboard References Part 2
Customize Sign In, Sign Up Scenes

Email Sign Up and Log In with Robust Error Checking. :
Introduction Firebase, and How to Integrate Firebase SDK to Our App
Authentication with Firebase - Sign Up New Users part 1
Authentication with Firebase - Sign Up New Users part 2
Authentication with Firebase - Sign Up New Users part 3
Authentication with Firebase - Validate TextField
Authentication with Firebase - Signing In User
Log Out and Auto Sign In.
Best Coding Practices 1: Create Modular Services for Specific Tasks.
Dismiss Keyboard and Show Authentication Progress.

Share Posts :
Design The Camera Tab.
Upload Photos to Firebase and Design Efficient Database: Don't Include Users in
Share posts.

New Feeds :
Start Building The News Feed
Grab Post Data from Firebase Database: Don't Show Data on Views Directly.
Model - View - Controller (MVC): Build A Model to Encode Post Data.
Best Coding Practices 2: Construct a Good Model.
Design the Home View.
Show Fake Data on News Feed and Use Dynamic Cells to Display Long Content.
Efficiently Display Real Post Data on the News Feed: A Model-View-Controller App
Show User Profiles on News Feed: The Inefficient Way That Everyone Teaches You
Shows User Profiles On News Feed: A Scalable Way That Everyone Fails to Teach Yo
Enhance User Experience: Show A Loading Indicator.

Comment :
Design The Comment View: Add Table View to Show Comments.
Design The Comment View: Add Comment Input Text Field and Send Button.
Send Comments: Design Scalable Comment Databases.
Tie Up Posts and Comments on The Database The Right Way: Scalably.
Fast and Efficiently Display Comments for A Single Post.
Show Keyboard, Type Comments, Hide Keyboard, and All That.
Fast and Efficiently Display Comments for ANY Post.
Best Coding Practices 3: Write Your Own APIs to Conveniently Observe Data.

Like Posts The Scalable Way: We Can Let Thousands of Users Like A Post at The Sa :
Like Posts: The Common (and NOT Scalable) Database Design That Every
Like Posts: The Unscalable Way Everyone Copying from Each Other.
Like Posts: A Scalable Way That No One Was Able to Teach You.
Improve The Like Feature: Smoothly Update Like When Scrolling View.

Design Profile View and Display User Information :
Design and Auto Layout a Good Looking Profile View.
Feed Fake Data to The Profile View.
Best Coding Practices 4: Views Should Not Work With Database.
Who Post What? Efficiently Design Matching Database and Retrieve Posts for Users
Display Posts on User Profile, and Arrange Them Nicely.
Best Coding Practices 5: Factor Your Code Completely with Model-View-Controller.

Follow, Unfollow, and All That :
Discover Users to Follow: Design a Clean UI.
Discover Users to Follow: Efficiently List Discovered Users
Follow and Unfollow A User: Start with A Good Database Design.
Follow and Unfollow The Right Way: It's All About Talking To Your Database.
Observe Database Properly to Smoothly Update Follow States When Scrolling View.

Like and Follow The Best Way: An MVC Approach. :
A Clever Trick to Update Follow and Unfollow Information.
Smartly Update Like Information.

News Feed: Show Your Posts and Those by Followed Users :
It's All about Cleverly Designing A Good Database.
Your News Feed Is Then Merely A Projection of Your Feed Database.

SearchSearch :
Build Search View and Get Search Text for Realtime Query.
Search As You Type: Realtime Query Users.
Search As You Type: Display Research Results on View in Realtime.
Check Out User Profile When Tapping Username
Best Coding Practice 6: Writing Self-contained Code with Protocol and Delegate

Everything You Need to Know about Visiting A User Profile :
Who Is This? Visit User Profiles From Home, Comment, and Search Views.
Follow and Unfollow Users in Their Profiles. Be careful. Other Place
Grab and Display Post Count, Following Count, and Follower Count in Realtime.

Setting :
Design a Nice Looking Setting View.
Retrieve and Display User Information on Setting.
Edit User Profile The Right Way.

View Post Details When Tapping a Post :
Design Detail View; Switch to Post Detail View When Tapping a Post.
Display Post Detail; Visit Comments and Users from Post Detail View
Visit Posts from User Profiles

Display Photos Based on Their Sizes Using Dynamic Heights. :
First, The App Needs to Know Photo Sizes.
Then Adjust Photo Height Accordingly

Share Video Posts :
Pick Videos from Library and Generate Video Thumbnails
Push Video Data to The Firebase Server
Download Videos from Server and Play Them in The App.
Mute and Unmute Videos; Automatically Mute Videos When Scrolling View.

Filter Photos. :
Show The Filter View after Picking A Photo.
Filter Photos, and Do It Fast.
Filtering Might Distort Photos; Let's Fix That.

Hashtags and User Mentioning. :
Extract Hashtags from Captions and Save Them to The Database.
Highlight Hashtags and Make Them Respond to User Taps.
Show Posts for Each Hashtag.
Mention Users.
Handle Hashtags in Comments.

Timestamps for Posts :
Create Timestamps When Sharing Posts, and Attach Them to The Posts.
Show Timestamp for Each Post

Notifications :
Design The Activity View
Upload Activities to Firebase
Display Data on The Activity View
Checkout Post Details from Notification When Someone Shared A New Post.
Someone Followed Me: Checkout Their Profiles from Notifications.

Walkthrough :
Design Walkthrough Scene using UIPageViewController
Switch Walkthrough Pages.

Update Code to Firebase 5 :
Cleverly Update Code to Firebase 5.

Extended Part of the Course: Practically Advanced Features. :
Order Posts on Feed Based on Anything You Want: Time, Trending, and All That

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 19 ساعت و 22 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy