دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش استفاده از Big Query در مهندسی داده های بزرگ

دانلود Udemy BigQuery for Big data engineers – Master Big Query Internals

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با گوگل بیگ کوئری یاد می گیرید.

عنوان اصلی : BigQuery for Big data engineers - Master Big Query Internals

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 7 ساعت و 47 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction to GCP & its services :
Introduction to Google Cloud Platform
GCP vs AWS vs Azure - Why choose GCP
Compute Services in GCP
Storage Services in GCP
Big data Services in GCP
AI & ML Services in GCP
Big data ecosystem in GCP
Quiz 1

Introduction to BigQuery :
Conventional Datawarehouse Problems
What is BigQuery
BigQuery Out-of-the Box Features
Architecture of BigQuery

Dataset & Table creation :
Setup a GCP account
Create a Project
BigQuery UI Tour
Region Vs Multi-region
Create a Dataset
Create a Table
Assignment 1

Using BigQuery Dashboard options :
Running query with various Query Settings
Caching features & limitations
Querying Wildcard Tables
Wildcard Table Limitations
Schedule, Save, Share a Query
Schema Auto detection

Efficient Schema Design in BigQuery :
Design an Efficient schema for BigQuery Tables
Nested & Repeated Columns
Quiz 2
Assignment 2

Operations on Datasets & Tables :
Copying Datasets
Transfer Service for scheduling Copy Jobs
Native operations on Table for Schema change
Manual operations on Table

Execution Plan of BigQuery :
How BigQuery creates Execution Plan of a Query
Understanding Execution Plan in UI Dashboard

Partitioned Tables in BigQuery :
What is Partitioning & its benefits
Ingestion time Partitioned Tables
Date column Partitioned Tables
Integer based Partitioned Tables
ALTER, COPY operations on Partitioned Tables
DML operations on Partitioned Tables
Best Practices for Partitioning

Clustered Tables in BigQuery :
What is Clustering
When to use Clustering OR Partitioning OR Both
Create Clustered Table
Dos & Don'ts for Clustering

Loading & Querying External Data Sources :
Introduction and Create Cloud Storage Bucket
Create & Query Permanent Table on Cloud Storage bucket
External data source Limitations
Views in Bigquery
Introduction to Views & its Advantages
Create Views in BigQuery
Restrict rows at User level in Views
Limitations of Views

Materialized Views in BigQuery :
What are Materialized Views
Create a Materialized View
ALTER Materialized View
Design an optimized query for Materialized View
Auto & Manual Refreshes of Materialized Views
Limitations & Quotas of Materialized Views
Best Practices in Materialized Views
Quiz 3

BQ Command Line :
Introduction
Cloud SDK Setup
BQ Basic commands
BQ - Querying Commands
BQ- Dataset creation command
BQ - Create all types of Tables
BQ - Load data into Table
BQ - Exclusive operations
Assignment 3
Python Client Library of BigQuery
Setup
Python code to create dataset
Python code to create table
Python code to query tables

Build end-to-end Data Pipelines :
Case Study Requirements
GCP approach to case study
Apache Beam Pipeline creation
Write Transformations in Beam
Write to BigQuery
Create View for Daily data
Python 3 code
Run the Beam Pipeline
Create Reports in Cloud DataStudio
Create monthly reports in DataStudio
Write Airflow DAG to schedule
Create Cloud Composer environment and run DAG

Build Streaming data Pipelines :
Introduction
Google Pub/Sub Architecture
Publish messages to Pub/Sub
Beam pipeline for Streaming data

BigQuery Pricing :
Storage Pricing
Query Pricing
API, DML pricing
Free operations in BigQuery
Google Cloud Pricing Calculator
Best Practices / Optimization Techniques
Introduction
Methods to restrict data scan
Ways to reduce CPU time
Which SQL anti-patterns to avoid

BONUS - Different File Formats & BEAM :
What do we need from a File
Text, Sequence, Avro Files
RC, ORC, Parquet Files
Performance Test results of Various Files
Which File Format to choose
Introduction to Apache Beam
Batch Vs Stream processing
Thankyou

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 7 ساعت و 47 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy