دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری کامل Azure Kubernetes Service with Azure DevOps and Terraform

دانلود Udemy Azure Kubernetes Service with Azure DevOps and Terraform

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آژور یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Azure Kubernetes Service with Azure DevOps and Terraform

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 27 ساعت و 29 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Course-Pre-requisites
Github Repository Links

Create Azure AKS Cluster :
Step-01: Introduction to Azure AKS Cluster
Step-02: Create AKS Cluster
Step-03: Explore AKS Cluster using kubectl and Azure Mgmt Console
Step-04: Setup Azure CLI on Local Desktop
Step-05: Deploy Sample Application and Test

Docker Fundamentals :
Step-01: Docker Fundamentals - Introduction
Step-02: Introduction to Docker, Why Docker, What Problems Docker Solve.
Step-03: Docker Architecture or Docker Terminology
Step-04: Docker Installation
Step-05: Docker - Pull Docker Image from Docker Hub and Run it locally
Step-06: Docker - Build Docker Image locally, Test and Push it to Docker Hub
Step-07: Docker - Essential Commands Overview

Kubernetes Fundamentals with kubectl - Imperative Approach :
Pre-requisite Note for Students from my course AWS EKS Kubernetes - Masterclass
Step-01: Understand Kubernetes Architecture
Step-03: Introduction to Kubernetes Fundamentals
Step-04: Introduction to Kubernetes Pods
Step-05: Create a Pod, Understand about it and delete pod
Step-06: Load Balancer Service Introduction
Step-07: Create Pod and LoadBalancer Service and Test
Step-08: Interact with pods, logs, connect to pod and cleanup
Step-09: Introduction to Kubernetes ReplicaSets
Step-10: Create ReplicaSet and Test it
Step-11: Expose ReplicaSet as Service, Test Scalability & High Availability
Step-12: Introduction to Kubernetes Deployments
Step-13: Create Deployment, Expose with a Service, Scale Up and Down Replicas
Step-14: Understand how to Update Deployments in Kubernetes
Step-15: Understand how to rollback deployments in Kubernetes
Step-16: Understand how to pause and resume deployments in kubernetes
Step-17: Introduction to Services in Kubernetes
Step-18: Services Demo with Cluster IP and Load Balancer Services

Kubernetes Fundamentals with YAML - Declarative Approach :
Step-01: Introduction to creating Kubernetes Resources using declarative path wi
Step-02: YAML Basics
Step-03: Create Pod Definition using YAML
Step-04: Create Load Balancer Service using YAML
Step-05: Create ReplicaSet and LoadBalancer Service with YAML and Test
Step-06: Create Deployment and LoadBalancer Service with YAML and Test
Step-07: Create Backend Application k8s Deployment and Service
Step-08: Create frontend application k8s deployment and service and test

AKS Storage - Azure Disks :
Step-01: Azure Disks for AKS Storage Introduction
Step-02: Create Storage class Kubernetes Manifest
Step-03: Create Persistent Volume Claim Manifest, Deploy SC, PVC and Test
Step-04: Create ConfigMap Kubernetes Manifest
Step-05: Create MySQL Kubernetes Deployment Manifest
Step-06: Create MySQL Kubernetes Cluster IP Service, Deploy, Test and CleanUp
Step-07: Use AKS provisioned Storage Class instead of Custom Storage Class
Step-08: Create User Management Web Application (UWB) k8s Deployment Manifest
Step-09: Create UWB k8s Service, Deploy, Test and CleanUp

AKS Storage - Azure MySQL Database :
Step-01: Azure MySQL Database Introduction
Step-02: Create Azure MYSQL Database
Step-03: Create k8s External Name Service, Deploy and Test mysql connection
Step-04: Review UWB App k8s Manifests, Deploy, Test and CleanUp

Kubernetes Secrets :
Implement Kubernetes Secrets

AKS Storage - Azure Files :
Step-01: Azure Files Introduction
Step-02: Review k8s manifests for Azure Files - Storage Class and PVC
Step-03: Deploy App, Upload Static Files, Test and CleanUp

Ingress - Basics :
Step-00: Ingress Introduction
Step-01: Ingress Basics Introduction
Step-02: Create Static Public IP in Azure dedicated for Ingress
Step-03: Install Ingress
Step-04: Create k8s Ingress Manifest, Review k8s App Manifests and Deploy
Step-05: Deploy k8s Ingress and App manifests, Test and CleanUp

Ingress - Context Path based Routing :
Step-01: Ingress Context Path based Routing Introduction
Step-02: Review CPR k8s manifests
Step-03: Deploy k8s CPR Ingress, App manifests, Test and CleanUp

Azure DNS Zones - Delegate a DNS Domain to Azure DNS :
Step-01: Azure DNS Zones Introduction
Step-02: Create DNS Zone in Azure, Change Nameservers at DomaiN Registrar and Te

Ingress - ExternalDNS for Azure DNS on AKS :
Step-01: ExternalDNS Introduction
Step-02: Review ExternalDNS k8s Manifests
Step-03: Create Managed Service Identity to allow access to DNS Zones
Step-04: Deploy ExternalDNS, Review & Deploy Apps, Test and CleanUp
Ingress - Domain Name based Routing
Step-01: Ingress Domain Named based Routing Introduction
Step-02: Review k8s DNR Manifests, Deploy, Test and CleanUp
Ingress - SSL with LetsEncrypt
Step-01: Ingress SSL Introduction
Step-02: Install Cert Manager, Review and Deploy Cluster Issuer
Step-03: Review k8s Ingress SSL manifest, App Manifests, Deploy, Test and CleanU

Kubernetes Resources - Requests & Limits :
Step-01: Kubernetes Resources - Requests & Limits Introduction
Step-02: Kubernetes Resources - Requests & Limits Implement, Deploy, Test and Cl

Kubernetes Namespaces :
Step-01: Kubernetes Namespaces - Introduction
Step-02: Kubernetes Namespaces - Implement Namespaces with kubectl - Imperative
Step-03: Kubernetes Namespaces - Namespaces Limit Range Introduction
Step-04: Kubernetes Namespaces - Namespaces Limit Range Implementation
Step-05: Kubernetes Namespaces - Namespaces ResourceQuota Introduction
Step-06: Kubernetes Namespaces - Namespaces ResourceQuota Implementation

Azure AKS Virtual Nodes :
Step-01: Understand what is Virtual Kubelet and Azure Container Instances ACI
Step-02: Understand what is Virtual Kubelet and Azure Container Instances ACI
Step-03: Create AKS Cluster with Virtual Nodes Add On Enabled and Verify the sam
Step-04: Deploy Sample App on Azure Virtual Nodes, Scale the App and Clean-Up
Step-05: Azure Virtual Nodes Mixed Mode Deployments Introduction
Step-06: Review k8s Manifests for Mixed Mode Deployments
Step-07: Deploy, Test and Clean-Up Mixed Mode Deployments

Azure Container Registry for Azure AKS :
Step-01: Azure Container Registry Introduction
Step-02: Azure ACR & AKS Integration - Introduction
Step-03: Create ACR and Build and Run Docker Image Locally
Step-04: Attach ACR to AKS Cluster, Deploy Sample App Test and Clean Up
Step-05: Pull ACR Images with Service Principal Introduction
Step-06: Create ACR and Build and Run Docker Image Locally and push the docker i
Step-07: Create Azure Service Principal and Kubernetes Secret
Step-08: Review k8s manifests, Deploy, Test and CleanUp SP usecase
Step-09: Schedule on Virtual Nodes by pulling using SP and test

Azure DevOps - Build Docker Image and Push to Azure Container Registry :
Step-01: Introduction to Azure DevOps Build Pipeline & Azure Container Registry
Step-02: Create a Local Repository, Check-In Files and Push to Remote Github Rep
Step-03: Create ACR, Azure DevOps Organization and Project and Discuss about Azu
Step-04: Create a Build Pipleline to Build and Push Docker Image to ACR
Step-05: Make changes to index.html to V2, commit and push changes and review th
Step-06: Understand Namespaces in Azure Container Registry using Azure DevOps Pi
Step-07: Review Docker Build and Push Pipeline code on a high level
Azure DevOps - Build Docker Image, Push to ACR and Deploy to Azure AKS
Step-01: Deploy to AKS Introduction
Step-02: Create Pre-built pipeline named Deploy to AKS
Step-03: Review Build and Deploy Stage Logs, Kubernetes Pods Access Application
Step-04: Deploy New Version of Application and review Pipeline stages Build, Dep
Step-05: Review Pipeline code for Build and Deploy Stages
Step-06: Clean-Up Kubernetes App1 Workloads

Azure DevOps - Create Pieplines from scratch using Starter Pipeline :
Step-01: Introduction to Azure Starter Pipelines and Pipeline Key Concepts
Step-02: Create Semi customized Pipeline for Build, Push Docker Image to ACR and
Step-03: Create using Starter Pipeline for Build, Push Docker Image to ACR and P

Azure DevOps - Release Pipelines :
Step-01: Azure DevOps Release Pipelines - Introduction
Step-02: Create k8s Namespaces and Service Connections to those k8s Namespaces
Step-03: Create Release Pipeline with Dev Stage and Map Artifacts from CI Build,
Step-04: Verify Image name in k8s manifest and Check-In new code and review Buil
Step-05: Change the Docker Image tag to Build.SourceVersion and test
Step-06: Create QA, Staging and Prod Stages in Release Pipelines with email appr
Step-07: Check-In new code, review entire Build and Release Pipelines
Step-08: Clean-Up Kubernetes Workloads

Azure AKS - HTTP Application Routing Add On :
Step-01: Introduction to AKS HTTP Application Routing Add On
Step-02: Enable HTTP Application Routing AddOn on AKS Cluster
Step-03: Deploy Sample Application with Ingress Service and Test
Step-04: Clean Up Apps and Disable the Add-On

Azure AKS - Access to Multiple AKS Clusters :
Step-01: Introduction to configuring access to Multiple AKS Clusters
Step-02: Create two clusters with names aksdemo3 and aksdemo4 with Azure AKS CLI
Step-03: Configure Access to aksdemo3 cluster, Understand kubectl config view an
Step-04: Configure Access to aksdemo4 cluster and explore kubectl config use-con
Azure AKS - Active Directory Authentication for AKS Admins
Step-01: Introduction to Active Directory Authentication for AKS Admins
Step-02: Create AD Group and User and Enable AD for AKS
Step-03: Access Azure AKS Cluster Resources using Azure AD user from kubectl
Step-04: How to relogin with differetn user and how to override AD Authenticatio

Azure AKS - Kubernetes RBAC Role & Role Binding with Azure AD :
Step-01: Introduction to Kubernetes RBAC
Step-02: Introduction to Role and Role Binding in Kubernetes in combination with
Step-03: Create Dev, QA Namespaces and deploy sample applications
Step-04: Create AD Group, Role Assignment, User and Test login
Step-05: Review k8s Role and Role Binding manifests, create them
Step-06: Access Dev Namespace using aksdev1 user and test
Azure AKS - Kubernetes RBAC Cluster Role & Cluster Role Binding with Azure AD
Step-01: Introduction to Cluster Role and Cluster Role Binding in Kubernetes in
Step-02: Create AD Group, Role Assignment, User and Test login
Step-03: Review k8s Cluster Role and Cluster Role Binding manifests, create them
Step-04: Access Cluster resources in readonly mode with AD readonly user askread

Azure AKS Autoscaling - Cluster Autoscaler :
Step-01: Introduction to Cluster Autoscaler
Step-02: Create AKS Cluster with Autoscaling enabled using Azure AKS CLI
Step-03: Deploy Sample Application to Test cluster autoscaler and Clean-Up
Azure AKS Autoscaling - Horizontal Pod Autoscaler
Step-01: Introduction to Horizontal Pod Autoscaler
Step-02: Create HPA imperatively and also review HPA Declarative k8s manifest
Step-03: Generate load to demonstrate HPA in action and CleanUp

Azure AKS Production grade cluster design with az aks cli :
Step-01: Introduction to creating prod grade AKS Cluster using AZ AKS CLI - Part
Step-02: Introduction to creating prod grade AKS Cluster using AZ AKS CLI - Part
Step-03: Introduction to Creating Azure AKS Cluster using AZ AKS CLI
Step-04: Implement Pre-requisite items like Creating Vnets & Subnets
Step-05: Implement Pre-requisite items like AD Users, AD Groups SSHKEY, Log Anal
Step-06: Create Azure AKS Cluster using az aks cli
Step-07: Verify Cluster access using Azure AD User
Step-08: Introduction to AKS NodePools
Step-09: Create Virtual Nodes and Fix ACI Connector Issues related to Access
Step-10: Create Linux User NodePool and Verify
Step-11: Create Windows User NodePool and Verify
Step-12: Introduction to deploying apps to NodePools using K8S Node Selectors
Step-13: Review all 4 applications kubernetes manifests
Step-14: Deploy 4 Apps, Test and Clean-Up

Provision Azure AKS Cluster with Terraform :
Step-01: Terraform Basics Introduction
Step-02: Install Pre-requisistes, Terraform, AZ CLI, set Azure Subscription
Step-03: Understand Terraform Providers and Terraform Init Command
Step-04: Understand Terraform plan, validate and apply commands
Step-05: Make changes and apply like add tags, modify resource group and underst
Step-06: Understand Terraform refresh command in combination with tfstate files
Step-07: Understand terraform show, providers and destroy commands
Step-08: Introduction to Terraform Language Basics
Step-09: Understand Terraform Language Syntax
Step-10: Create Terraform Settings Block, Provide Block and Random Pet resource-
Step-11: Create Terraform Settings Block, Provide Block and Random Pet resource-
Step-12: Understand Terraform Input Variables - Part1
Step-13: Understand Terraform Input Variables - Part2
Step-14: Understand Terraform Output Values
Step-15: Deploy Terraform manifests and Verify
Step-16: Migrate Terraform Local State to Azure Storage Account
Step-17: Provision Azure AKS Cluster Introduction
Step-18: Create SSH Keys, Windows Admin & Password, AKS latest version Datasourc
Step-19: Create Log Analytics Workspace and Azure AD Group Terraform Resources
Step-20: Create AKS Cluster Manifest Part-1
Step-21: Create AKS Cluster Manifest Part-2
Step-22: Create AKS Cluster Manifest Part-3
Step-23: Create Outputs, Provision AKS Cluster and Verify Outputs
Step-24: Verify Access using default AKS Admin and Azure AD User associated to A
Step-25: Create Windows and Linux Nodepools
Step-26: Deploy Sample Apps, test and execute terraform destroy
Step-27: Provision AKS Cluster with Custom VNET
Step-28: Verify the cluster, nodepools and deploy sample apps, test and destroy

Using Terraform & Azure DevOps Provision Azure AKS cluster :
Step-01: Introduction to provisioning Azure AKS Cluster using Terraform and Azur
Step-02: Install Azure DevOps Terraform Plugins in Azure DevOps Organization
Step-03: Review Terraform Manifests, Kubernetes Manifests and Pipeline backup fi
Step-04: Setup Github repository local and remote and copy k8s and terraform man
Step-05: Create Service Connection, Fix AD Permissions, Create SSH Key and Uploa
Step-06: Create Pipeline with Terraform Validate Stage - Part-1
Step-07: Create Pipeline with Terraform Validate Stage - Part-2
Step-08: Introduction to Deploy Dev AKS Cluster Deployment Job in Stage 2 of Pip
Step-09: Write Pipeline code to Provision Dev AKS Cluster
Step-10: Verify Dev AKS Cluster Provisioning is successful using Azure DevOps Pi
Step-11: Create QA envionment related Pipeline code and Provision QA environment
Step-12: Verify QA Environment
Step-13: Add new nodepool, check-in code, monitor pipeline and verify cahnges
Step-14: Clean-Up both AKS Clusters

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 27 ساعت و 29 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy