دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل AWS Certified Advanced Networking Specialty 2020

دانلود Udemy AWS Certified Advanced Networking Specialty 2020 – Hands On!

9,350 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با مدرک بین المللی AWS Certified Advanced Networking Specialty 2020 آشنا شده و کار با همه امکانات و قابلیت های شبکه ای در کلود آمازون وب سرویسز را نیز بخوبی یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : AWS Certified Advanced Networking Specialty 2020 - Hands On!

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 11 ساعت و 8 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Connect With Me!
Costs and Disclaimer
Using Billing Alerts in Your AWS Account
Getting Your Certification

AWS Virtual Private Cloud (VPC) Concepts :
Introduction to Virtual Private Cloud (VPC)
Demo: Exploring the Default VPC in an AWS Region
Demo: Create an AWS VPC with a Private Subnet
Understanding Limits Within an AWS VPC

AWS VPC Routing and Subnets :
Understanding the AWS VPC Router
Reserved Addresses in an AWS VPC
Demo: Create a Route Table in an AWS VPC
Dual-Homed Instances in an AWS VPC
Introduction to the AWS Internet Gateway
Demo: Create an Internet Gateway in an AWS VPC
Demo: Managing Public and Private Subnets in an AWS VPC
AWS VPC and Subnets Exam Prep

EC2 Networking Concepts Deep Dive :
Demo: EC2 Network Interfaces and IP Addresses in an AWS VPC
Assign an Elastic IP (EIP) to an AWS EC2 Instance
Demo: Assign an Elastic Network Interface (ENI) to an EC2 Instance
Demo: Using Bastion Hosts to Connect to an AWS EC2 Instance
AWS Enhanced Networking and SR-IOV
Using AWS Placement Groups to Improve Network Performance
Accessing EC2 Instance Metadata
Using AWS Config Commands to Optimize VPC Costs

Network Address Translation in an AWS VPC :
Network Address Translation (NAT) Instances with an AWS VPC
Network Address Translation (NAT) Gateways with an AWS VPC
Demo: Create a NAT Gateway for an AWS VPC
AWS NAT Gateway Rules and Limitations

AWS VPC Peering :
Introduction to AWS VPC Peering
VPC Peering Design and Use Cases
AWS VPC Peering and Overlapping CIDR Ranges
Demo: Create an AWS VPC Peering Connection
Demo: AWS VPC Peering and DNS Resolution
Demo: VPC Peering Clean Up
AWS VPC Peering Costs and FAQ

AWS VPC Security and Monitoring :
Introduction to AWS Security Groups
AWS Security Groups and Network ACLs
Demo: Create a Network ACL in an AWS VPC
Demo: Create and Manage Security Groups in an AWS VPC
Virtual Private Gateways (VGW) in an AWS VPC
Using VPC Endpoints to Connect AWS Public Resources
Demo: Create a VPC Endpoint for S3
Demo: VPC Endpoint Access Control
Gateway vs. Interface Type Endpoints
Demo: Configure an Interface Type VPC Endpoint
Introduction to PrivateLink
Demo: Configure AWS PrivateLink Service
Demo: PrivateLink Cleanup
AWS Web Application Firewall (WAF)
AWS WAF IP Whitelisting
Demo: Configure VPC Flow Logs to Monitor AWS Traffic
VPC Flow Log Exam Prep
Analyzing Firewall Rules using VPC Flow Logs
AWS URL Restriction with Squid Proxy
Deep Packet Inspection in an AWS VPC

Elastic Load Balancers :
AWS Elastic Load Balancer (ELB) Introduction
Demo: Create Two Simple Web Servers for Load Balancing
Demo: Create an AWS Network Load Balancer
AWS Elastic Load Balancer (ELB) Listeners and Encryption
AWS Elastic Load Balancer (ELB) Target Groups
AWS ELB Host and Path Conditions
AWS ELB Connection Draining
AWS ELB and X-Forwarded

Route 53 and DNS with an AWS Account :
Introduction to AWS Route 53
Demo: AWS Route 53 Domain Name Registration, Alias Record, and ELB Integration
Demo: Configure the AWS Route 53 Simple Routing Policy
Demo: Configure the AWS Route 53 Weighted Routing Policy
Demo: Configure the AWS Route 53 Latency-Based Routing Policy
Demo: Configure the AWS Route 53 Failover Routing Policy
Demo: Configure the AWS Route 53 Geolocation Routing Policy
Private Hosted DNS Zones with AWS Route 53
Demo: Configuring Route 53 Private Hosted Zones
Demo: DNS Forwarding and Hybrid Architecture with AWS Route 53
Using an AWS Route 53 Alias Record with CloudFront

Content Delivery with CloudFront :
Introduction to AWS CloudFront
Demo: Configure a CloudFront Distribution
Securing CloudFront Traffic Using Encryption

Your Datacenter and the AWS Hybrid Cloud :
AWS Hybrid Cloud Computing Use Cases
AWS Software VPN Introduction
AWS Managed Hardware VPN Introduction
AWS Managed Hardware Static VPN
Demo: Create an AWS Managed Hardware Static VPN
Introduction to BGP Concepts for AWS
AWS Managed Hardware Dynamic BGP VPN
Demo: Create an AWS Managed Hardware Dynamic VPN
BGP Routing over an AWS Managed VPN
AWS CloudHub for Multi-Site VPN Connectivity
Using Transit VPCs to Connect Many AWS VPCs
AWS Network Scenario: Clustered Database in Multiple Regions
Elastic Map Reduce (EMR) Clusters in an VPC

AWS Direct Connect :
AWS Direct Connect Introduction
Designing AWS Direct Connect for High Availability
AWS Direct Connect Installation and Architecture
AWS Direct Connect Private Virtual Interfaces (Private VIF)
AWS Direct Connect Public Virtual Interfaces
AWS Direct Connect Partner Hosted Connections

Disaster Recovery Architecture with AWS :
AWS Backup and Recover Disaster Recovery (DR)
AWS Pilot light Disaster Recovery (DR)
AWS Warm Standby Disaster Recovery (DR)
AWS Active/Active Disaster Recovery (DR)

Billing and Costs :
Understanding Transfer Charges in an AWS Account
AWS VPC Pricing

Practice Test :
Practice Test
50 questions

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 11 ساعت و 8 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy