دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری Power BI Exam DA-100

دانلود Udemy The Ultimate Power BI Exam DA-100 Preparation Course

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پاور بی آی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The Ultimate Power BI Exam DA-100 Preparation Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 19 ساعت و 56 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1. Get Data from Different Data Sources :
How to Use this Course
Download the Course Files
Installing SQL Server
Installing the Sample Databases
Resolving Data Source Issues
1. Identify And Connect to a Data Source
2. Change Data Source Settings
3. Select a Shared Dataset or Create a Local Dataset
4. Select a Storage Mode
5. Choose an Appropriate Query Type
6. Identify Query Performance Issues
7. Use Microsoft Dataverse
8. Use Parameters
9. Use or create a PBIDS file
10-Use or Create a Data Flow
11-Connect to a Dataset Using the XMLA Endpoint
Text-Based Revision - Section 1: Get data from different data sour
Quiz for Section 1. Identify And Connect to a Data Source

2. Profile the Data :
1. Identify Data Anomalies
2. Examine Data Structures
3. Interrogate Column Properties
4. Interrogate Data Statistics
Text-Based Revision - Section 2: Profile the data
Quiz for Section 2. Profile the Data

3. Clean, Transform, and Load the Data :
1. Resolve Inconsistencies, Unexpected or Null Values, and Data Quality Issues
2. Apply User-Friendly Value Replacements
3. Identify and Create Appropriate Keys for Joins
4. Evaluate and Transform Column Data Types
5. Apply Data Shape Transformations to Table Structures
6. Combine Queries
7. Apply User-Friendly Naming Conventions to Columns and Queries
8. Leverage Advanced Editor to Modify Power Query M Code
9. Configure Data Loading
10. Resolve Data Import Errors
Text-Based Revision - Section 3: Clean, transform, and load the data
Quiz for Section 3. Clean, Transform, and Load the Data

4. Design a Data Model :
1. Define the Tables
2. Configure Table and Column Properties
3. Define Quick Measures
4. Flatten Out a Parent-Child Hierarchy
5. Define Role-Playing Dimensions
6. Define a Relationship's Cardinality and Cross-Filter Direction
7. Design the Data Model to Meet Performance Requirements
8. Resolve Many-to-Many Relationships
9. Create a Common Date Table
10. Define the Appropriate Level of Data Granularity
Text-Based Revision - Section 4: Design a data model
Quiz for Section 4. Design a Data Model

5. Develop a Data Model :
1. Apply Cross-Filter Direction and Security Filtering
2. Create Calculated Tables
3. Create Hierarchies
4. Create Calculated Columns
5. Implement Row-Level Security Roles
6. Set Up the Q&A Feature
Text-Based Revision - Section 5: Develop a data model
Quiz for Section 5. Develop a Data Model

6. Create Measures by Using DAX :
1. Use DAX to Build Complex Measures
2. Use CALCULATE to Manipulate Filters
3. Implement Time Intelligence Using DAX
4. Replace Numeric Columns with Measures
5. Use Basic Statistical Functions to Enhance Data
6. Create Semi-Additive Measures
Text-Based Revision - Section 6: Create measures by using DAX
Quiz for Section 6. Create Measures by Using DAX

7. Optimize Model Performance :
1. Remove Unnecessary Rows and Columns
2. Identify Poorly Performing Measures, Relationships, and Visuals
3. Improve Cardinality Levels by Changing Data Types
4. Improve Cardinality Levels Through Summarization
5. Create And Manage Aggregations
Text-Based Revision - Section 7: Optimize Model Performance
Quiz for 7. Optimize Model Performance

8. Create Reports :
1. Add Visualization Items To Reports
2. Choose An Appropriate Visualization Type
3. Format And Configure Visualizations
4. Import A Custom Visual
5. Configure Conditional Formatting
6. Apply Slicing And Filtering
7. Add An R Or Python Visual
8. Configure The Report Page
9. Design And Configure For Accessibility
10. Configure Automatic Page Refresh
11. Create a paginated report
Text-Based Revision - Section 8: Create reports
Quiz for Section 8. Create Reports

9. Create Dashboards :
1. Set Mobile View
2. Manage Tiles On A Dashboard
3. Configure Data Alerts
4. Use The Q&A Feature
5. Add A Dashboard Theme
6. Pin A Live Report Page To A Dashboard
Text-Based Revision - Section 9: Create Dashboards
Quiz for Section 9. Create Dashboards

10. Enrich Reports For Usability :
1. Configure Bookmarks
2. Create Custom Tooltips
3. Edit And Configure Interactions Between Visuals
4. Configure Navigation For A Report
5. Apply Sorting
6. Configure Sync Slicers
7. Use The Selection Pane
8. Use Drillthrough And Cross Filter
9. Drilldown Into Data Using Interactive Visuals
10. Export Report Data
11. Design Reports For Mobile Devices
Text-Based Revision - Section 10: Enrich Reports for Usability
Quiz for Section 10. Enrich Reports For Usability

11. Enhance Reports To Expose Insights :
1. Apply Conditional Formatting
2. Apply Slicers And Filters
3. Perform Top N Analysis
4. Explore Statistical Summary
5. Use The Q&A Visual
6. Add A Quick Insights Result To A Report
7. Create Reference Lines By Using Analytics Pane
8. Use The Play Axis Feature Of A Visualization
9. Personalize Visuals
Text-Based Revision - Section 11: Enhance Reports To Expose Insights
Quiz for Section 11. Enhance Reports To Expose Insights

12. Perform Advanced Analysis :
1. Identify Outliers
2. Conduct Time Series Analysis
3. Use Groupings And Binnings
4. Use The Key Influencers To Explore Dimensional Variances
5. Use The Decomposition Tree Visual To Break Down A Measure
6. Apply AI Insights
Text-Based Revision - Section 12: Perform Advanced Analysis
Quiz for Section 12. Perform Advanced Analysis

13. Manage Datasets :
1. Configure A Dataset Scheduled Refresh
2. Configure Row-Level Security Group Membership
3. Providing Access To Datasets
4. Configure Incremental Refresh Settings
5. Promote Or Certify A Dataset
6. Identify Downstream Dataset Dependencies
7. Configure Large Dataset Format
Text-Based Revision - Section 13: Manage Datasets
Quiz for Section 13. Manage Datasets

14. Create And Manage Workspaces :
1. Create And Configure A Workspace
2. Recommend A Development Lifecycle Strategy
3. Assign Workspace Roles
4. Configure And Update A Workspace App
5. Publish, Import, Or Update Assets In A Workspace
6. Apply Sensitivity Labels To Workspace Content
7. Use Deployment Pipelines
8. Configure Subscriptions
9. Promote or Certify Power BI Content
Text-Based Revision - Section 14: Create And Manage Workspaces
Quiz for Section 14. Create And Manage Workspaces

Case Studies :
Case Studies Overview
Cast Study 1
Case Study 2
Case Study 3

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 19 ساعت و 56 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy