دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش برنامه نویسی Android O بوسیله زبان Java

دانلود Udemy The Essential Android O Developer Course (Java)

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این دوره آموزشی با اندروید O و ویژگی های منحصر به فرد آن آشنا شده و سپس گام به گام ساخت برنامه های موبایل و کدنویسی آن ها را در Android O و بوسیله زبان کدنویسی Java یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : The Essential Android O Developer Course (Java)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 22 ساعت و 52 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Welcome to Class!
Class Organization
The Android Platform

Installing the Required Software :
Installing the JDK (Java Development Kit)
Installing the Android Studio IDE (Integrated Development Environment)

Java Essential Training- Java For Android (Free) :
Complete Java Course (free)

Starting to Write Code :
Creating an Android Project
Exploring the Android Studio Environment
Android SDK (Software Development Kit) Manager / Tools
Android Emulator (Creating an Android Virtual Device)
Compiling and Running your first application (Hello World)

Android Basics :
Android Terms and XML
The Activity Lifecycle
The Android Manifest File

Application Resources :
Overview
Creating Resources and Resource Types
Accessing Resources
Localization
Creating an application that utilizes resources

The User Interface Part 1 - Layouts :
View and View Groups
The Layout Editor
Linear Layout
Table Layout
Grid Layout
Relative Layout
Constraint Layout
Scroll View

The User Interface Part 2 - Adapter Views, Image and Search View :
Adapter Views and Adaptors
List View with Basic Adapter
List View with Custom Adapter
Spinners
Grid View
Image View
Search View

The User Interface Part 3 - Widgets, Common Screen Controls :
Edit Texts
Text Views
Radio Buttons
CheckBoxes
Buttons
Progress Bar
Menus
Alert Dialog
DatePicker
DatePicker Dialog with Fragments
TimePicker
TimePicker Dialog with Fragments
Shape and Selector
Styles and Color
Event Listeners (onClick, onKey, onTouch)
Calculator Application

Activity Communication :
Starting another activity
Passing data between activities
Passing an Object to Another Activity
Getting a result from an activity
Appointment Reminder Application (Part 1, The User Interface)
Appointment Reminder Application (Part 2, Java source code)

Debugging (When you encounter errors in your program) :
Overview
LogCat
Understanding the Call Stack
The Android Studio Debugger
Dalvik Debug Monitor Server (DDMS)
The Android Debug Bridge Tool (ADB)
Common Android Mistakes

Permissions :
Overview and Declaring Permissions
Requesting Permissions at Runtime
Custom Permissions
Adding permissions to an application

Storing data and Saving state :
Overview
Shared Preferences
Reading and Writing Shared Preferences
Simple Shared Preferences Project
Files and Directories in Android
External and Internal Storage
Internal Storage Reading/Writing application
External Storage Reading/Writing Application
Saving and Restoring Activity State
Saving Activity State Using Bundle (Appointment Reminder)

Databases using sqlite :
Relational Database Management Systems and Sqlite
The SQLiteOpenHelper Class
Creating Tables
Querying for data and Cursors
Inserting data
Updating data
Deleting data
Simple Cursor Adapter and Loaders
A Database Application (Part I)
A Database Application (Part II)

Content Providers :
Overview
System Content Providers (Built-In)
Displaying your phone's contact data application
Modifying a Content Providers Data
Creating your own content provider
Creating Your Own Content Provider Application (Part 1)
Creating Your Own Content Provider Application (Part 2)

Services :
Services
Started Services
Background and Foreground Services
Bound Services
Job Scheduler
A Logging Service Application (Bound Service)

Broadcast Receivers :
Overview
Receiving Broadcasts
Custom Broadcasts
Receiving System Broadcasts in the Logging Service Application

Notifications :
Overview
Notification Channels
Creating Notifications
Managing Notifications
Custom Notifications
Notification Badges
Adding Notifications to the Logging Service Application

Networking and Threads :
Background Processing with Threads
The AsyncTask class
HTTP Networking
Performing Network Operations
Reading and Writing XML Part 1
Reading and Writing XML Part 2
Open Source Libraries
Google Directions Application (Overview)
Google Directions Application (Part 1)
Google Directions Application (Part 2)

Google Play Services :
Overview
Installing, Adding to a Project, and Testing
Accessing the APIs
Verifying that Google Play Services is Installed
Running a sample app that connects to the Google APIs

Location and Maps :
Overview
Obtaining User Location
Getting Location Updates
Geocoding
An application that displays the current location (Part 1)
An application that displays the current location (Part 2)
Creating a Map
Obtaining the Google API V3 Key
Camera and View
Drawing on a Map (Markers, Info Windows, Polylines, and Overlays)
Adding Maps to the Google Directions Application

Firebase :
Overview
Features
Adding Firebase to your app
Authentication Overview
Adding FirebaseUI Auth to an app
Adding Firebase SDK Auth (Email) to an app
An application that uses Firebase Auth SDK (Email)
Signing in using Facebook
Signing in using Google
Realtime Database
An app that uses a Firebase Realtime Database
Firebase Tic Tac Toe (Overview)
Firebase Tic-Tac-Toe App (Part 1, The User Interface)
Firebase Tic-Tac-Toe App (Part 2, Choose Player Screen)
Firebase Tic-Tac-Toe App (Part 3, The Game Screen)

Fragments :
Overview
Creating and using fragments
Fragment Communication
Supporting Different Screens and Platform versions
Converting the Appointment Application to use Static Fragments
Converting the Appointment Application to use Dynamic Fragments

Conclusion :
In-App Purchases
Publishing your application in the Android Market
Course Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 22 ساعت و 52 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy