دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش جامع برنامه نویسی Android 2020

دانلود Udemy The Comprehensive 2020 Android Development Masterclass

30,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این کورس آموزشی همراه مدرس مجموعه شده و برنامه نویسی اندروید 2020 را یاد گرفته ، با مدرس دوره در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد. 

عنوان اصلی : The Comprehensive 2020 Android Development Masterclass

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 6 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 42 ساعت و 35 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Welcome :
Please Watch This: Learning Path
Important Message

Install Android Studio on Windows Machine :
Download Android Studio on Windows
VTX Emulator Issues Fixes on Windows
Fix VTX Issues on BIOS - Resources

Android Development - First Steps :
[OPTIONAL] Changing Android Studio Theme - So it looks like mine!
Building our First Android App - Show Name
Finishing Our First App
Source Code

Deep Dive into Java Programming Language :
Creating Java Module in Android Studio - Run Hello World
Introduction to String Variables
Integers and Concatenation
Long, Floats and Doubles Types in Java
Char, Byte and Short Types in Java
Booleans
Basic Operations - Add, Div, Mult, Sub...
Why Use Variables
Remainder
Relational Operators - NOT and Equal
Little Control Flow Game
Logical Operators
For loops
Methods and String Parameters
Function Parameters - Add Method
Return Types in Methods - Double Return Type
String Return Function Type
CHALLENGE SOLUTION: Dividing Integers
Source Code

Introduction to Object Oriented Programming in Java :
Introduction to Classes and OOP - Object Oriented Programming
Creating your First Java Class
Adding the Description Method to the Class
Constructors in Java
Access Modifier and Getters and Setters
Overloading Constructors
Java Coding Convention Guide
Source Code

Java Inheritance :
Introduction to Inheritance - What is it?
Creating an Inheritance Structure
Overriding Super Class Methods
Understanding toString Override Method
String is an Object, After all!
Source Code

Java Data Structures :
Introduction to Arrays
Creating and Looping through Arrays
Pre-setting Arrays' Length
ArrayLists - and Introduction
Looping Through ArrayLists
Source Code

Android Development - Let the fun Begin! :
Understanding Android Studio - Part 1
Understanding Android Studio - Part 2
App - Building Make it Rain App - User Interface - Part 1
App - Building Make it Rain App - Text into String.xml - Part 2
Understanding the Android App Structure
Adding an OnClick Event in the XML
App- Showing Money Counter - Currency Format
Finalizing the App plus CHALLENGE
CHALLENGE SOLUTION: Change Color
Source Code

For the Curious - Android Ins and Outs :
What's Android - Android Architecture
The Manifest File
Understanding the setContentView Method
Resources

Build a Quiz App - MVC Architecture :
Start Building Quiz App - User Interface - Part 1
Setting Things Up - On Click Listener Interface
The Model-View-Controller Architecture
Creating Question Model Class
Showing Next Question
Finished App
For the Curious - Interface and Abstract Classes
Source Code

CHALLENGE: Improve the Quiz App :
CHALLENGE: Improve the Quiz App

CHALLENGE SOLUTION: Quiz App Improvements :
Solution
Final Challenge Solution

Understanding Android Activities and Life Cycles :
Understanding Android Activities and Life Cycle Callbacks
Showing Each Activity Life Cycle
Navigate to Another Activity
Going From Activity A to B
Receiving Data from First Activity and Show
Using Bundle to Retrieve data and Integers
Show Data From Second Activity
Source Code

Connecting our Apps to the Web - JSON, API's, Network Services, Parsing JSON :
Understanding APIs and Libraries
Introduction to Volley Library
Showing a JSON Response
Parsing JSON Array
Understanding Singletons with Volley
Adding Libraries via Library Repository
Source Code
Resources

Build a Trivia App :
What We'll Build
Setup AppController and Android Volley Library
Question Bank JSON Link
Setting Up Question Bank Class - Part 1
QuestionBank Data Class - Part 2
Async Interface to Get the Data ( Asynchronously)
Trivia User Interface - Part 1
Changing the Background and Buttons Color
Showing Questions on Screen
Check Answers
Adding a Shake Animation
Adding Animation Listener Red Background
Finishing Trivia App - Adding Fading Animation
Source Code

Running Android Apps on Physical Device :
Running Android Apps on Physical Device - How to
Resources

Persistence in Android - Shared Preferences :
Introduction to Persistence in Android
How to Use Android SharedPreferences
Source Code

CHALLENGE - Improve Trivia app :
Improve Trivia App by Adding Shared Preference

CHALLENGE SOLUTION - Improve Trivia app :
Adding Score - Part 1
Finalize Showing Score
Making Our Prefs Class and Saving Highest Score
Saving Score onPause
Challenge Solution Final - Showing HighestScore Text
Bonus Challenge Solution - Move to Next Question Automatically
Bonus Challenge Solution - Saving the State of the App
Are you Curious? - Probin into prefs Device Folder
Source Code

Persistence in Android - Database :
Introduction to Database SQLite
Creating Contact manager Database Setup - Part 1
Database Handler Class Setup - Part 2
CRUD - Add and Get Contact Methods
CRUD - Get All Contacts and Show Saved Contacts
CRUD - Update Contact
CRUD - Delete a Contact
Final CRUD - Get Count Method
Source Code
Resources

Android Listviews and RecyclerView Widgets :
Introduction to Listview
Showing Data in a Listview
Listview and ArrayAdapter
Listviews vs RecyclerViews
Putting together the Row XML for RecyclerView
Recycler Adapter - Part 1
Showing Data with RecyclerView
Finalizing the RecyclerView Cosmetics
Adding OnClick Listener
Sending Data to Another Activity from Adapter
Source Code
Resources

Build a Baby Needs App :
What We'll Build - Baby List App
Project Setup
User Interface - Popup Xml
Finish Popup Screen
Creating Database Handler Classes
CRUD Operations - Get Item
CRUD - Get All Items from Database
CRUD Finalize
Saving a Baby item and Show it in Log
Setting up the ListActivity - Part 1
RecyclerView Setup
Showing Items in a ListActivity
Fixing Minor User Interface Issues
Adding a FAB Button
Making FAB Button Work
Delete Item
Adding Confirmation before Deleting Item
Updating Item - Part 1
Edit and Update Item - Finish App
Source Code

Android ROOM - Alternative Database :
Android ROOM - Introduction
Creating ROOM NoDo App - Setup and Entity Class
Creating the NoDoDao - Data Access Object Class
Creating NoDoRoomDatabase
Creating the Repository Class
Create ViewModel Class
User Interface - RecyclerView
Creating RecyclerView Adapter
Creating the NoDo Activity
Final App - Done
Source Code
Resources

Android Location and Maps :
Android Location - Introduction
Setting up Google Dependencies
Making Sure Google Play Services Works
Setting Up FusedLocationProvider
Setting Up Location Provider and Start Location Updates
Setting Up FusedLocationProvider - Finish
Showing Location Coordinates
ALTERNATIVE - Location API - Location and Updating Location
Android Maps
Setting Up Our First Map and Showing Sydney
Playing Around with Map Properties
Creating Markers and Putting on Map
CHALLENGE Solution - Creating MarkerOptions
Source Code
Resources

Build an EarthQuake App :
What We'll Build
App setup - Part 1
Get Coordinates From API - Part 2
App Setup -Part 3
App Setup -Part 4
App Setup -Part 5
App Setup -Part 6
App Setup -Part 7
App Setup -Part 8
App Setup -Final
Source Code
Resources

Android Media - Playing Sounds and Videos :
Introduction to Android Media
Creating Media Player and Playing Music
MediaPlayer and Playing MP3 From a web Link
Creating a Seekbar and SeekTo
SoundPool - Presentation
Setting up SoundPool
SoundPool - Playing FX
Introduction to Video and SurfaceView
Playing Video with SurfaceView
Playing a Video with ExoPlayer
Resources
Source Code

Android Animations :
Android Frame Animation
Android Fading Animation
Resources

Android Material Design and Themes :
Introduction to Android UI and UX
Android Material Design
Android Views and ViewGroup Classes
Android Resources - Drawable, Menu, Mipmap
Understanding Density in Android - DPI
Android XML Drawables - Creating Shapes
Button State Selectors Using XML
XML Gradient
Resources

Understanding Android Intents :
Understanding Android Intents
Android Implicit Intents - Sending Message via Email
CHALLENGE: Send Message via Share Button
CHALLENGE SOLUTION
Source Code

Android Fragments - An Introduction :
Introduction to Android Fragments
Create First Fragment - Part 1
Android Fragment from Code
Intro to List Fragments
Show Courses on FragmentList
ScreenSize Utility Class
Sw600dp - Phone and Tablet Dimensions
Creating Layouts with Two Fragments
Setup DetailsActivity and Fragment - Part 1
Setup On Item Click and Callbacks to Take to Details Activity
Passing Course Object to Next Activity and Fragment
Finalized Fragment App
Source Code - Full Fragment Project
Source Code
Resources on Fragments

Introduction to Realtime Databases - Firebase and Firestore :
Introduction to Fireabase
Firestore - An Introduction
Setting Up Firestore in Android Studio
Adding Firestore Dependencies Using Firebase Assistance
Saving Data to Firestore
Retrieving Data From Firestore Collection
Adding Snapshot Listener
Firestore - Updating Data
Firestore - Deleting Data
Firestore - Creating Documents Using POJO - Plain Old Java Objects
Creating Multiple Documents and Retrieving Multiple Documents
Firestore - Showing Multiple Documents in a ScrollView
Source Code
Resources

Build a Journal App with Firestore :
What We'll Build
Setting up Firebase with Project
User Interface - Main Screen
Login Screen
Setup Create Account Activity
Setup Create Account with Firebase
Create Account and User Object
Create Firestore user and Authenticated user
Setting Up Journal Post Screen - Part 1
Setting Up Journal Post Screen - Part 2
Setting Up Journal - Part 3
Setting Up Journal Post Screen - Gallery Intent - Part 3
Setting Up Journal Post Screen - Saving Image -Part 4
Successfully Added a Journal Document and Image
Adding Menu Icons to List Activity
Sign Out
RecyclerView and Journal Row
RecyclerView Adapter and TimeAgo - Part 1
Showing all Journals
Fixing User Interface Issues with Rows
User Interface Overhaul - Revamp
User Interface Overhaul - Revamp - Final
Journal App - Final Product
Source Code

Drawing on Canvas in Android :
Drawing on Canvas and the Class View
Drawing Circles and Line on Screen
Reading Android Documentations
Gradients
Drawing Bitmaps on Screen
Custom Textviews
Source Code

Android Machine Learning ML Kit - Face Detection :
What We'll Build - Android Face Recognition App
Setting Up ML Kit Firebase - Part 1
Project Setup - Two more Libraries
Setting up the User Interface
Solved Androidx BottomSheet Issue
Setting up CameraView in Main Activity
Analyzing Image - Part 1
Detecting Faces and Drawing a Square - Part 1
Processing the Frame and Contour - Part 1
Draw Face Contour
Give it a Run - Issues - Images not Working
Showing the App Working and Fixing minor Issues
Source Code
Resources

Android Vocabulary - Tools and Resources :
Android Developer Vocabulary Tool
Resources

Learn to Help Yourself as an Android Developer :
Learn to Help Yourself as an Android Developer

Monetizing Your Android Apps :
Android App Monetization Explained
Showing Ads Using Google AdMob
Source Code
Resources

Creating Launcher Icons :
Creating Launcher Icons
Resources

Publishing Your Apps on Google Play :
Creating Your Google Play Console Developer Account
Android Google Play - How it Looks and App Metadata
Adding an App Icon Launcher
Taking screenshots
Finding Screenshots Enhancer Tools
Creating App Listing in the Console
Understanding Android APK Signing Process
Preparing Our Project for Release
Creating App Bundle and Signing it for Release
App Published - Update
Resources

The App Development Process :
The App Development Process

What's Next :
Build at least 5 Apps...

Bonus :
Bonus

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 6 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 42 ساعت و 35 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy