وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Strategic Product Management – The 7-Step Framework

سرفصل های دوره

Product Mastery Blueprint: Comprehensive Strategies for Innovation, UX Research, Discovery, Product Analysis, and Launch


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2.1 Course Overview.pdf
 • 2. Course Overview
 • 3.1 The 7-Step Strategic Product Management Miro Board.html
 • 3. The 7-Step Startegic Product Management Framework
 • 4.1 Interesting Read All Companies are Technology Companies Now.html
 • 4. The State of Product Management

 • 2. Strategic Product Management Fundamentals
 • 1. Section Introduction
 • 2. Outcome Driven Product Management
 • 3.1 Innovation Assessment Worksheet.pdf
 • 3. Product Innovation
 • 4. Customer Development and UX Research
 • 5. Lean Startup Essentials Mastering the Process
 • 6.1 UX Research Maturity Assessment Worksheet.pdf
 • 6. UX Research Maturity
 • 7. Fundamentals Quiz 1.html
 • 8.1 Worksheet Board - Business Model Canvas.html
 • 8. Business Models and Product Phases
 • 9. Product Lifecycle
 • 10.1 Product-Market Fit Breakdown Worksheet.pdf
 • 10. Product-Market Fit
 • 11. Time-to-Market
 • 12.1 Section Summary Strategic PM Fundamentals.pdf
 • 12. Section Summary
 • 13. Fundamentals Quiz 2.html

 • 3. Product Vision and Strategy
 • 1. Section Introduction
 • 2.1 Product Vision - Checklist.pdf
 • 2.2 Product Vision Worksheet .pdf
 • 2. Getting Clear on Your Vision
 • 3. Great Real-Life Examples of Product Vision
 • 4.1 Product Strategy Worksheet.html
 • 4. Building a Strong Product Strategy
 • 5. Market analysis and Macro Landscape
 • 6.1 PESTLE Analysis Template.html
 • 6. PESTLE Analysis
 • 7. Your Business Model and Operational Specifics
 • 8. Strategic Innovation Pipeline
 • 9. Dimensions of Product
 • 10. Analysing the Direct and Indirect Competition
 • 11. Customers Current vs. Dream Customers
 • 12.1 Strategic Principles - Worksheet.pdf
 • 12. Goals, Objectives and Strategic Principles
 • 13.1 Section Summary Product Vision and Strategy.pdf
 • 13. Section Summary
 • 14. Product Vision and Strategy Quiz.html

 • 4. Step 1 - Idea Validation and Evaluation
 • 1. Section Introduction
 • 2.1 Idea - One Pager.pdf
 • 2.2 Idea Validation Evaluation.pdf
 • 2. Purpose Why do we need a system to evaluate ideas
 • 3. How ideas are usually generated and validated
 • 4. User centric idea generation and evaluation UX Research Maturity
 • 5. Idea validation vs. evaluation
 • 6. How to work on this step as a team
 • 7.1 Idea Evaluation Step 1 Output.pdf
 • 7. The Outcome and Output of Step 1
 • 8.1 Section Sumamry Idea Validation and Evaluation.pdf
 • 8. Section Summary
 • 9. Idea Validation and Evaluation Quiz.html

 • 5. Step 2 - Product Intelligence
 • 1. Section Introduction
 • 2.1 Product Intelligence Worksheet.pdf
 • 2. The 3 Layers of Product Intelligence
 • 3. Product vs. Product Portfolio Discovery
 • 4. Product vs. Product Portfolio Intelligence
 • 5. Business Intelligence and Impact Analysis
 • 6.1 Product Metrics Inventory Worksheet.pdf
 • 6. Product Analytics Types of Metrics
 • 7. UX Insights How to Use What You Already Have
 • 8.1 Secondary Market Research Guide.pdf
 • 8. Secondary Market Research What to Focus on
 • 9.1 Product Concept Creation Guide.pdf
 • 9.2 Step 2 Output Product Intelligence.pdf
 • 9. Documenting Step-2
 • 10.1 Section Summary Product Intelligence.pdf
 • 10. Section Summary
 • 11. Product Intelligence Quiz.html

 • 6. Step 3 - Market Discovery
 • 1. Section Introduction
 • 2.1 Market Discovery Guide.pdf
 • 2. What is Market Discovery
 • 3. Market Discovery vs. Market Research
 • 4. Market Discovery vs. Product Discovery
 • 5. Discovering Product-Market Fit
 • 6. Forming a Market Discovery Team
 • 7. Practical Tips for Market Discovery
 • 8.1 Step 3 Output Market Discovery Summary.pdf
 • 8. Documenting Step-3
 • 9. Market Discovery in Practice HealthTech Case
 • 10.1 Section Summary Market Discovery.pdf
 • 10. Section Summary
 • 11. Market Discovery Quiz.html

 • 7. Step 4 - Business Value and Business Case
 • 1. Section Introduction
 • 2. Business Value vs. Business Case
 • 3.1 Business case key components worksheet.html
 • 3. Business Case Key Components
 • 4. Financial Analysis
 • 5. Analysis and Metrics Long-Term vs. Short-Term
 • 6.1 Cost Estimation Worksheet.pdf
 • 6. Estimating Costs
 • 7.1 Profitability Analysis Guide.pdf
 • 7. Profitability Analysis
 • 8.1 Step 4 - Output - Business Case Evaluation.pdf
 • 8. Preparing your Business Case and Real-Life Case analysis
 • 9.1 Section Summary Business Value and Business Case.pdf
 • 9. Section Summary
 • 10. Business Case Quiz.html

 • 8. Step 5 - Product Discovery
 • 1. Section Introduction
 • 2. What is Product Discovery
 • 3.1 Opportunity Solution Tree Example.html
 • 3. Product Discovery How it works + Example
 • 4. Forming a Discovery team
 • 5. Where to start Experience Mapping
 • 6.1 Opportunity Assessment Worksheet.pdf
 • 6. Mapping the Opportunity Space
 • 7.1 Framework for Solution Mapping.html
 • 7. Mapping the Solution Space
 • 8. Mapping the Assumptions
 • 9. Experiments and Product Design
 • 10.1 Experiements Mapping Worksheet.pdf
 • 10. Experiments and UX Research
 • 11.1 Product Discovery Communicating Results Checklist.pdf
 • 11. Documenting and Communicating Product Discovery Results
 • 12.1 Section Summary Product Discovery.pdf
 • 12. Section Summary
 • 13. Product Discovery Quiz.html

 • 9. Step 6 - Business Case Validation and Conceptualisation
 • 1. Section Introduction
 • 2. Business Case Validation
 • 3.1 Value Proposition Worksheet.pdf
 • 3. Developing Value Proposition and Product Concept
 • 4.1 Product Concept Ideation Worksheet.pdf
 • 4. Product Concept vs. Business Model
 • 5. Building the Right Business Model for your Product
 • 6.1 Setting OKRs Worksheet.pdf
 • 6. OKRs Key Results and Metrics
 • 7. Business Models and Success Metrics
 • 8. Revenue Streams and Pricing Strategies
 • 9.1 Final Evaluation Template.pdf
 • 9.2 Risk and Sensitivity Analysis .pdf
 • 9. Financial Projections and Risk Analysis
 • 10.1 Section Summary Business Case Validation.pdf
 • 10. Section Summary
 • 11. Business Case Validation Quiz.html

 • 10. Step 7 - Implementation
 • 1. Section Introduction
 • 2.1 Organisational Readiness Assessment.pdf
 • 2. Navigating the Changes within The Organisation
 • 3. Transitioning from planning to Execution
 • 4. Roadmapping
 • 5. Defining Success Metrics
 • 6. Launching with Impact Product Marketing
 • 7.1 Launch Planning Worksheet.pdf
 • 7.2 Messaging and Positioning Questionnaire.pdf
 • 7. Launch Planning Strategies for Success
 • 8. Continuous Improvement
 • 9.1 Video - Adobe Change Management.html
 • 9. Change Management
 • 10.1 Section Summary Implementation.pdf
 • 10. Section Summary
 • 11. Implementation Quiz.html

 • 11. Elevating Your Craft
 • 1. Course Recap and Key Takeaways
 • 2.1 Guide Working on a Case Study.pdf
 • 2. Practical Applications and Case Studies
 • 3. Fueling Your Passion for Excellence
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17245
  حجم: 8323 مگابایت
  مدت زمان: 425 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید