دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کدنویسی Google Cloud Platform

دانلود Stone River eLearning Google Cloud Platform Developer Bootcamp 2 Parts

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با گوگل کلود یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Google Cloud Platform Developer Bootcamp 2 Parts

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Stone River eLearning است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 18 ساعت و 46 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Part 1:
1 Welcome and Course Introduction
2 Course Overview
3 Course Prereqs
4 What is a Google Cloud Developer
5 Cloud Developer Exam Objectives
6 Download Course MaterialsBookCommands and References
7 What are Test Tips
8 Demos and Whiteboards
9 Sign up for Free Tier
10 GCP Pricing Calculator
11 Download SDK
12 Google Cloud Introduction
13 Hierarchy
14 Demo Console
15 Whiteboard Projects and Orgs
16 Compute Options
17 Compute Engine
18 Demo Compute Engine
19 Instance Groups
20 Demo Instance Groups
21 App Engine
22 Demo App Engine
23 Kubenetes Engine
24 Demo Kubernetes
25 Cloud Functions
26 Demo Cloud Functions
27 Compute Roundup
28 Networking Overview
29 VPC
30 IP Addressing
31 Demo Networking Services
32 Whiteboard Networking Services VPC
33 Whiteboard Networking Services Interopt
34 Load Balancing Discussion
35 Data Storage
36 Cloud Storage
37 Demo Cloud Marketplace
38 Gcloud Commands
39 Demo Data Services
40 Done with Basis lets cover the Objectives
41 1 Designing highly scalable available and reliable cloudnative applications
42 1 1 Designing performant applications and APIs Considerations include
43 Selecting the correct Cloud Service Model
44 Portability and Design
45 Evaluating System Considerations
46 Operating System Versions
47 Service Locality
48 Whiteboard Service Locality
49 Test Tips Service Locality
50 Evaluating Microservices Architecture
51 Whiteboard Microservices
52 TestTips Microservices
53 Defining Key Structures
54 Key Stuctures Test Tips
55 Session Management
56 Test Tips Session Management
57 Loosely Coupled Apps Cloud Pub Sub
58 Demo Cloud Pub Sub
59 Whiteboard
60 Testips Cloud Pub Sub
61 Deploying and securing an API with cloud endpoints
62 Demo
63 Test Tips
64 Health Checks
65 Test Tips Health Checks
66 Google Best Practices
67 1 2 Designing secure applications Considerations include
68 Regulatory Requirements
69 Test Tips Regulatory Requirements
70 Security Mechanisms
71 Test Tips Security Mechanisms
72 Storing and Rotating Secrets
73 Whiteboard
74 Test Tips Security Keys
75 IAM Roles
76 IAM Whiteboard
77 IAM Demo
78 IAM Test Tips
79 Https Certs
80 Test Tips
81 Http Certificates Demo
82 Best Practices
83 1 3 Managing application data Tasks include#
84 Defining Database Schemas
85 TestTips
86 Choosing Data Storage Options
87 TestTips
88 Data Ingestion
89 Test Tips
90 1 4 Rearchitecting applications from local services to Google Cloud Platform Tasks include#
91 Using Managing Services
92 TestTips
93 Using the Strangler Pattern for Migration
94 Whiteboard Strangler
95 Googlerecommended practices and documentation
96 Suggested Practce Codelabs Cloud Functions
97 Suggested Practce Codelabs Cloud Pub Sub
98 Review Questions
99 2 Building and Testing Applications
100 2 1 Setting up your development environment Considerations include
101 Local App Development Environment
102 Developer Tools and SDK
103 Demo SDK
104 Demo SDK Emulators
105 Testtips
106 Create Project
107 Demo
108 TestTips
109 2 2 Building a continuous integration pipeline
110 Demo Creating a Cloud Source Repository and committing code to it
111 DevOps and Pipelines
112 Developing unit tests for all code written
113 Developing an integration pipeline using services
114 Reviewing test results of continuous integration pipeline
115 TestTips
116 Whiteboard DevOps pipeline
117 2 3 Testing Considerations
118 Performance Testing Integration and Load testing
119 Whiteboard Testing
120 Test Tips
121 2 4 Writing Code Considerations
122 Algorithm design
123 Modern application patterns
124 Efficiency and Agile
125 Test Tips
126 Review Questions

Part 2:
1 3 Deploying Applications
2 3 1 Implementing appropriate deployment strategies based on the target compute environment
3 Bluegreen deployments, Traffic-splitting deployments Rolling deployments, Canary deployments
4 Whiteboard - App Engine
5 Demo App Engin AB Testing
6 3 2 Deploying applications and services on Compute Engine
7 Demo - Launching a compute instance using GCP Console and Cloud SDK
8 Whiteboard - Moving a persistent disk to different VM
9 Demo - Creating an autoscaled managed instance group using an instance template
10 Demo - Generatinguploading a custom SSH key for instances
11 Demo - Configuring a VM for Stackdriver monitoring and logging
12 Demo - an instance with a startup script that installs software
13 Demo - Creating custom metadata tags
14 Demo - Creating a load balancer for Compute Engine instances
15 3 3 Deploying applications and services on Google Kubernetes Engine
16 Demo - Deploying a GKE cluster
17 Deploying a containerized application to GKE
18 Demo - Configuring GKE application monitoring and logging
19 Demo - Creating a load balancer for GKE instances
20 Building a container image using Cloud Build
21 Demo - SDK Update
22 Test Tips
23 3 4 Deploying an application to App Engine
24 Scaling configuration, Versions, Traffic splitting, Bluegreen deployment
25 App Engine or Kubernetes
26 Test Tips
27 3 5 Deploying a Cloud Function
28 Cloud Functions that are triggered (Event and Http)
29 Codelabs - Cloud Functions
30 Test Tips
31 3 6 Creating data storage resources
32 Creating a Cloud Repository
33 Creating a Cloud SQL instance
34 Creating composite indexes in Cloud Datastore
35 Demo - Creating BigQuery datasets
36 Whitepaper Cloud Spanner
37 Demo - Creating a Cloud Storage bucket
38 Demo - Creating a Cloud PubSub topic
39 Test Tips
40 3 7 Deploying and implementing networking resources
41 Creating an auto mode VPC with subnets and Creating ingress and egress firewall rules for a VPC
42 Setting up a domain using Cloud DNS
43 Test Tips
44 3 8 Automating resource provisioning with Deployment Manager
45 Deployment Manager
46 Demo Deployment Manager
47 Test Tips
48 3 9 Managing Service accounts Tasks include
49 Demo - Creating a service account with a minimum number of scopes require
50 Demo Downloading and using a service account private key file
51 Test Tips
52 Codelabs
53 Section Review Questions
54 4 Integrating Google Cloud Platform Services
55 4 1 Integrating an application with Data and Storage services
56 Demo - Enabling BigQuery and setting permissions on a dataset
57 Writing an SQL query to retrieve data from relational databases
58 Codelab - Analyzing data using BigQuery
59 Fetching data from various databases
60 Demo - Enabling Cloud SQL and configuring an instance
61 Connecting to a Cloud SQL instance
62 Demo -Enabling Cloud Spanner and configuring an instance
63 Cloud Spanner Best Practices
64 Cloud Spanner or Cloud SQL
65 Configuring a Cloud PubSub push subscription to call an endpoint
66 Cloud Spanner Configuration Basics to Know
67 Storing and retrieving objects from Google Storage
68 Publishing and consuming from Data Ingestion sources
69 Quickstart- Cloud Storage
70 BigTable or BigQuery
71 Cloud DataProc or Cloud DataFlow
72 Test Tips
73 4 2 Integrating an application with compute services Tasks include
74 Implementing service discovery in Google Kubernetes Engine, App Engine, and Compute Engine
75 Writing an application that publishesconsumes from Cloud PubSub
76 Reading instance metadata to obtain application configuration
77 Authenticating users by using Oauth2 Web Flow and Identity Aware Proxy
78 Using the CLI tools
79 Test Tips
80 4 3 Integrating Google Cloud APIs with applications Tasks include
81 Demo Enabling a GCP API
82 Using pre-trained Google ML APIs
83 Making API calls with a Cloud Client Library, the REST API, or the APIs Explorer
84 Whiteboard Network Considerations
85 Using service accounts to make Google API calls
86 Using APIs to readwrite to data services (BigQuery, Cloud Spanner)
87 Using the Cloud SDK to perform basic tasks
88 Data Loss Prevention API
89 Test Tips -commands
90 Review Questions
91 5 Managing Application Performance Monitoring
92 5 1 Install Logging and Monitoring Agent
93 Install Monitoring and Logging Agents
94 5 2 Managing VMs Tasks include
95 Debugging a custom VM image using the serial port
96 Analyzing a failed Compute Engine VM startup
97 Sending logs from a VM to Stackdriver
98 Test Tips
99 5 3 Viewing application performance metrics using Stackdriver Tasks include
100 Creating a monitoring dashboard
101 Demo Create Dashboard
102 Viewing syslogs from a VM
103 Writing custom metrics and creating metrics from logs
104 Graphing metrics
105 Using Stackdriver Debugger
106 Streaming logs from the GCP Console
107 Reviewing stack traces for error analysis
108 Setting up log sinks
109 Viewing logs in the GCP Console
110 Profiling performance of request-response
111 Reviewing application performance using Stackdriver Trace and Stackdriver Logging
112 Quickstart- Monitoring and Profiling App
113 Test Tips
114 5 4 Diagnosing and resolving application performance issues
115 Setting up time checks and other basic alert
116 Troubleshooting network issues
117 Codelab Networking
118 API Debbugging
119 Troubleshooting issues with the imageOS
120 Documentation and Support
121 Test Tips
122 Section Review Questions
123 Case Study Overview
124 Case Study Questions
125 Exam Prep Tips
126 Top Ten Things to know for the exam
127 Qwiklabs
128 Codelabs
129 Cloud Developer Deep Dive Notes
130 Google Cloud Sponsored Questions
131 Additional Practice Questions online
132 TheGCPGurus com
133 Comparing GCP to AWS Certifications
134 Cloud Architecture Reference- Project Treehouse
135 Good Luck and Course Closeout

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 18 ساعت و 46 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Stone River eLearning