دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری تکنولوژی های کلود ارائه شده بوسیله AWS

دانلود Stone River eLearning AWS Cloud Technologies Masterclass

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمازون وب سرویسز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : AWS Cloud Technologies Masterclass

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Stone River eLearning است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 24 ساعت و 59 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1 Introduction:
1 Introduction
2 Take AWS Cloud Certified Practitioner Exam at Home or Office 24 7
3 Getting certified in AWS Services
4 What is cloud computing
5 Creating an AWS account
6 AWS Management Console
7 EC2 Dashboard Experience

2 Innovative AWS Services:
8 AWS G4 EC2 Instance NVIDIA

3 End User Services:
10 Amazon Worklink
11 Setting up a Worklink Account PreReqs
12 Worklink Proof of Concept Part 1
13 Worklink Proof of Concept Part 2
14 Worklink Proof of Concept Part 3
15 Worklink Proof of Concept Part 4 installing the app new
9 Amazon AppStream

4 AR VR:
16 Virtual Reality with Sumerian
17 Creating a basic Sumerian scene

5 AWS Firecracker:
18 What is AWS Firecracker
19 AWS Firecracker design and architecture
20 What are Bare Metal Instances Learn AWS Bare Metal EC2 Instance
21 AWS Firecracker and RUST Language

6 AWS Cost Management:
22 How to create Budgets in AWS
23 Cost and Usage Reports
24 Creating a Billing Alarm

7 Security Identity and Compliance:
25 Identity and Access Management
26 Configuring IAM
27 AWS Cognito
28 AWS Certificate Manager
29 AWS GuardDuty

8 Compute EC2:
30 EC2 Instance basics
31 Launching EC2 Instances
32 Working with AMIs
33 Snapshots and Restorations
34 Deep dive into EC2 Instances
35 Elastic Load Balancer basics
36 Setting up Elastic Load Balancers
37 Autoscaling Basics
38 Configure Autoscaling part 1
39 Configure Autoscaling part 2

9 Storage:
40 All about S3 Buckets
41 CrossRegion replication of S3 Buckets
42 Creating EBS volumes
43 Storage EBS
44 Storage EFS
45 Creating an EFS in AWS

10 Databases:
46 Database basics
47 Relational database service
48 Creating MySQL DB
49 Amazon Aurora
50 Working with Aurora
51 DynamoDB
52 A handson look at DynamoDB
53 AWS Elasticache

11 Management and Governance:
54 AWS Management Tools
55 The Management Console
56 AWS CloudWatch
57 AWS CloudTrail
58 AWS Command Line Interface
59 AWS Trusted Advisor
60 The WellArchitected Tool

12 Cloud Networking:
61 Virtual Private Cloud
62 VPC Security
63 VPC Components
64 Creating and configuring a VPC
65 AWS CloudFront
66 Creating a CloudFront Distribution
67 Elastic Load Balancers
68 Creating ELBs
69 AWS Route53
70 Hosting a domain with Route53

13 Creating Cloud Architectures:
71 Cloud Migration Basics
72 Batch process architecture
73 Media and content architecture
74 High availability and fault tolerance
75 Advertising architecture
76 Gaming architecture
77 File optimization architecture
78 Wordpress hosting architecture

14 AWS CloudFormation:
79 What is cloudformation
80 Launching and changing an EC2 Instance
81 Templates
82 CloudFormation Designer
83 Creating a WebServer with Designer Part 1
84 Creating a WebServer with Designer Part 2
85 What are Stacks
86 Creating a StackSet
87 Modifying created Stacks
88 Creating Change Sets
89 Best Practices
90 Cleanup

15 Serverless Computing:
100 Creating a serverless backend
101 Working with RESTful APIs
102 Creating a Rekognition collection
103 Creating step functions
104 Modifying and testing step functions
91 What is Serverless
92 Serverless App Repository
93 Chatbot architecture
94 Serverless Web App architecture
95 Image processing Architecture
96 Creating slack chatbot
97 Launching image moderation bot in AWS
98 Hosting a static website
99 User management

16 DevOps:
105 AWS Developer Tools
106 AWS Automation Tools
107 AWS ToolKit Eclipse IDE
108 Github and Fork Repository
109 Installing Eclipse IDE Neon
110 Java App Project Brief
111 AWS Codestar First Project Java Application
112 Install Imp Consideration
113 Working with Lambda API Gateway
114 Importing a CodeStar Project in Eclipse
115 Creating a branch
116 Adding a team member
117 Switch IDE and using AWS Cloud9
118 Deploy Java App in EBS Volume
119 Working with JIRA
120 JIRA CreateIssue
121 Deploying WordPress Blog Using AWS CloudFormation
122 Creating a PHP Web Application
123 Working With AWS CloudFormation Template
124 Working Within Eclipse for DevOps Pipeline
125 Difference Between CICD

17 Blockchain in AWS:
126 What is blockchain
127 What makes up a blockchain
128 Hyperledger vs Ethereum
129 Introduction to Hyperledger
130 Hyperledger Fabric
131 What is an identity
132 Membership Service Providers
133 Blockchain options in AWS
134 AWS Hyperledger Template
135 Creating VPC
136 Creating key pair and security groups
137 Creating roles and policies
138 Monitoring using Hyperledger Explorer
139 Exploring CLI Container
140 Creating a GoLang Chaincode
141 Install and Instantiate Chaincode
142 Invoking Transactions and running queries
143 Using a cloudformation template to deploy hyperledger

18 Machine Learning in AWS:
144 AWS Machine Learning
145 Billing Alarms
146 Management Console
147 Reinforcement Learning
148 Reinforcement Learning in Action
149 Basics of Machine Learning
150 Supervised Learning
151 Unsupervised Learning
152 Deep Neural Networks
153 Neural Network Techniques
154 How to model an environment
155 Dynamic Programming
156 What is Q Learning
157 Demonstrating Q Learning
158 QLearning Shortest Path
159 Dynamic Programming in Action
160 What is a notebook and Installing Jupyter
161 Creating first Jupyter Notebook through Anaconda
162 Looking at Jupyter Kernels
163 Data Analysis in Jupyter
164 Plotting with MatPlotLib
165 Machine Learning on AWS
166 First steps in building a Machine Learning model
167 Understanding AWS Datasources
168 Machine Learning Training Models in AWS
169 Importance of Feature Transformation
170 Evaluating Models
171 Creating a datasource and model in AWS
172 Serverless machine learning inference with AWS Lambda
173 What is SageMaker
174 Setting up AWS for SageMaker
175 Machine Learning in SageMaker
176 Intro to Linear Learner
177 Linear learner data preparation
178 Linear learner training
179 Creating a Hyperparameter Tuning Job

19 AWS Rekognition:
180 AWS Billing Quick Check
181 Download and Install Pycharm
182 Create a new user# programmatic access
183 Logging in through the command line
184 Install Boto3 AWS
185 Create images directory in Pycharm
186 Uploading images
187 Python pprint
188 Creating helpers file
189 Fetching labels from images
190 Extracting just labels
191 Face detection with Python
192 Using S3 label detection
193 Limits of AWS Rekognition

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 24 ساعت و 59 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Stone River eLearning