وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Step-By-Step Ethereum Smart Contract & Web3 Development 2023

سرفصل های دوره

Build Professional Ethereum Blockchain Apps With Solidity, Ethers.js, Hardhat, OpenZeppelin... + 85 Page Course Manual


1 - Course Introduction
 • 1 - Welcome And A Quick Overview Of The Course
 • 2 - Course Manual Source Code And Other Resources.html
 • 2 - Ethereum-Resources.pdf
 • 2 - Ethers-Quick-Guide.pdf
 • 2 - Hardhat-Quick-Guide.pdf
 • 2 - Metamask.pdf
 • 2 - NFT-DAPP.pdf
 • 3 - Tips To Improve Your Course Taking Experience

 • 2 - Setting Up Your Development Environment
 • 4 - Overview Development Environment Setup
 • 5 - Installing Nodejs VSCode And Ganache
 • 6 - ASSIGNMENT Setup Your Development Environment.html
 • 7 - Installing And Configuring MetaMask
 • 8 - ASSIGNMENT Install And Configure MetaMask.html

 • 3 - Getting Started with Hardhat
 • 9 - Hardhat-Quick-Guide.pdf
 • 9 - Overview Hardhat
 • 10 - Creating A Smart Contract Project With Hardhat
 • 11 - ASSIGNMENT Create Your First Hardhat Project.html
 • 12 - The Project Code Practice Code And Finished Project
 • 13 - ASSIGNMENT Download The Project Code From Github.html
 • 14 - The Hardhat Config File
 • 15 - Third Party Accounts API Keys And the env File
 • 16 - ASSIGNMENT Get Your API Keys And Update Your Environment File.html

 • 4 - The Basics of Solidity
 • 17 - Overview Solidity
 • 18 - A Quick Overview Of Smart Contracts And Solidity
 • 19 - The Basic Structure Of A Solidity Smart Contract
 • 20 - Solidity Value Types
 • 21 - ASSIGNMENT Solidity Value Types.html
 • 22 - Solidity Reference Types
 • 23 - ASSIGNMENT Solidity Reference Types.html
 • 24 - Error Handling In Solidity
 • 25 - Functions and Modifiers
 • 26 - ASSIGNMENT Functions And Modifiers.html
 • 27 - Events in Solidity
 • 28 - Inheritance In Solidity
 • 29 - ASSIGNMENT Digging Deeper Into Solidity.html

 • 5 - Creating Your ERC721 NFT Smart Contract
 • 30 - Overview ERC721 NFT Smart Contract
 • 31 - NFTs And The ERC721 Standard
 • 32 - OpenZeppelin Contracts And Libraries
 • 33 - ASSIGNMENT Study The OpenZeppelin ERC721 Contract.html
 • 34 - Creating Your NFT Smart Contract
 • 35 - Compiling And Deploying Your Smart Contract Locally
 • 36 - Deploying Your Smart Contract To The Sepolia Test Network
 • 37 - Verifying Your Smart Contract On Etherscan
 • 38 - ASSIGNMENT Write Deploy And Verify Your Smart Contract.html

 • 6 - Ethersjs Interacting With The Ethereum Blockchain
 • 39 - Ethers-Quick-Guide.pdf
 • 39 - Overview Ethersjs
 • 40 - A Quick Overview Of Ethersjs
 • 41 - The Ethersjs Provider
 • 42 - ASSIGNMENT Ethersjs Provider.html
 • 43 - The Ethersjs Signer
 • 44 - ASSIGNMENT Ethersjs Signer.html
 • 45 - The Ethersjs Contract
 • 46 - ASSIGNMENT Ethersjs Contract.html
 • 47 - Writing The NFT Minting Script
 • 48 - ASSIGNMENT Write The NFT Minting Script.html

 • 7 - Testing Your Smart Contract With Hardhat
 • 49 - Overview Testing Smart Contracts With Hardhat
 • 50 - Basic Structure Of A Test File
 • 51 - Hardhat Network Helpers And The LoadFixture
 • 52 - Writing Tests For Your Smart Contract
 • 53 - ASSIGNMENT Test Your Smart Contract.html

 • 8 - Creating A React Frontend For Your DApp
 • 54 - Overview React Frontend
 • 55 - Bootstrapping A Simple React App With Vite
 • 56 - The Basic Structure Of A React App
 • 57 - Merging The Hardhat And The React Project
 • 58 - Metamask.pdf
 • 58 - The MetaMask RPC API
 • 59 - Integrating MetaMask Into Your Web3 Frontend
 • 60 - ASSIGNMENT Integrate MetaMask Into Your Web3 Frontend.html
 • 61 - Pinning The NFT Metadata To An IPFS Node
 • 62 - Creating The MintNFT Transaction For MetaMask
 • 63 - ASSIGNMENT Create The MintNFT Transaction For MetaMask.html
 • 64 - Creating The NFTDAPP React Component
 • 65 - ASSIGNMENT Complete The NFTDAPP React Component.html
 • 66 - Testing The App On Hardhat And Sepolia
 • 67 - ASSIGNMENT Test Your App On Hardhat And Sepolia.html

 • 9 - Adding Your Project To Github
 • 68 - Adding Your Project To A Git Repository
 • 69 - Adding Your Project To Github

 • 10 - Conclusion
 • 70 - Final Thoughts And Tips.html
 • 71 - Congratulations And Thank You.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17706
  حجم: 1259 مگابایت
  مدت زمان: 197 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید