دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری سریع و کاربردی React 2020

دانلود Skillshare The Complete React Bootcamp 2020 (w/ React Hooks, Firebase)

16,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با React یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The Complete React Bootcamp 2020 (w/ React Hooks, Firebase)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 16 ساعت و 39 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1. Introduction
2. Requirements
3. Introduction to the First Section
4. Installing Git (+ Git Bash)
5. Installing Node.js
6. Installing VSCode
7. VSCode Configuration & Extensions
8. Client Side Rendering (SPA) VS. Server Side Rendering (dynamic and static)
9. What are Server, JSON, REST API and GraphQL?
10. Working With Git - Part 1
11. Working With Git - Part 2
12. What are Node.js and NPM?
13. What are ESLint and Prettier?
14. VS Code Shortcuts
15. Introduction to JavaScript
16. Var VS. Let VS. Const
17. What is Array.map used for?
18. What is Array.reducer used for?
19. Function Declaration VS. Expression
20. Arrow Functions and Default Function Arguments
21. String Interpolation
22. Object and Array Destructuring
23. Spread and Rest Operators
24. Async and Sync Code - Promises and Async Await
25. What is React?
26. Component-based Approach
27. Functions vs. Classes
28. React Under the Hood
29. Introduction to the First Project
30. Scaffolding a React App With Parcel - Installing Development Dependencies.
31. Installing Dev Dependencies
32. Creating New Components & Props
33. Children Props
34. Styling React Components - Our Style Structure
35. Creating a Game Board State - React States and Events
36. Component Lifecycle & Lifecycle Events
37. Winner Calculation - State Sharing Across Components
38. Adding Game History - Part 1
39. Adding Game History - Part 2
40. Conditional Rendering
41. Highlighting Winning Combination
42. Styling The Entire App
43. Deployment to Surge
44. Summary
45. Introduction to the Box Office Project
46. Scaffolding the Project
47. Creating Pages in React - React Router (Part 1)
48. Creating Navigation Bar & Page Components
49. Multiple Layout Management - Creating Main Layout
50. Creating Search Bar - Working With an API
51. Displaying API Results - Custom Render Function
52. Adding Actors Search With Radio Buttons
53. Creating Preview Cards for Show and Actors
54. Styled-components - An Alternative for Styling
55. Creating Show Page - UseEffect Hook and Dynamic URLs
56. Displaying Loading and Error Messages - Part 2
57. Reducer Concept for State Management
58. Creating Show Page - Part 3
59. Creating Show Page - Part 4
60. Styling Show Page - Part 5
61. Creating Custom Hook For Data Persistence
62. Dynamic Styles With Styled-Components
63. Displaying Starred Shows
64. Extract any Logic you want - Custom Hook
65. Styling The Entire App - Part 1
66. Styling The Entire App - Part 2
67. Add Animation to Elements
68. Deployment to GitHub Pages
69. Component Optimization With Hooks
70. Creating a Progressive Web App (PWA)
71. What is Firebase?
72. Overview of Firebase Services
73. Firebase Security
74. Firebase Pricing
75. Project Overview
76. Scaffolding the Project
77. Create and Configure the Firebase Project
78. Creating Pages - Private and Public Routes
79. Sign-in Page - Interaction with Firebase
80. Creating Profile Context - Context API and Global State Management
81. Global Profile State Management With Context
82. Start Building the Sidebar and Dashboard
83. Responsive Sidebar Using Media Query
84. Creating Dashboard - Part 1
85. Creating Dashboard - Reusable and Editable Components (Part 2)
86. Creating Dashboard - Update User Nickname (Part 3)
87. Creating Dashboard - Link Social Media Providers (Part 4)
88. Creating Dashboard - Creating Avatar (Part 5)
89. Creating Dashboard - Uploading the Avatar to Firebase (Part 6)
90. Creating Dashboard - Displaying User Avatar and Names Initials (Part 7)
91. Add Create-Room Button and Functionality
92. Creating Chat Rooms Lists - Part 1
93. Creating Chat Rooms List - Rooms' context (Part 2)
94. Creating Chat Rooms List - Show rooms and use them as links (Part 3)
95. Creating Nested Layout for Homepage
96. Creating Chat Page Layout/Component
97. Context API Problem and a Potential Solution
98. Context API Problem in Practice - Creating Current Room Context
99. Creating Initial Chat - Top Part
100. Denormalizing Data - Creating Chat Bottom
101. Display Last Message in Room List
102. Working With Denormalized Data
103. Displaying Chat Messages
104. Display User Profile Data
105. Adding Real-time Presence - Part 1
106. Adding Real-time Presence - Part 2
107. Adding Edit Room Drawer
108. Role-based Access & Security Rules
109. Role-based Access Management
110. Adding Programmatical Hover With Hooks
111. Creating IconControl Component - Likes (Part 1)
112. Likes Functionality (Part 2)
113. Handle Delete Operation
114. Adding the Upload Component - Part 1
115. Store Uploaded Files in Database - Part 2
116. Display and Download Uploaded Files - Part 3
117. Record and Upload Audio Messages - Part 4
118. Display Audio and Delete File - Part 5
119. Group Chat Feed by Dates
120. Pagination and Control of Scrolled Position
121. Deployment to Firebase Hosting
122. Firebase Project Plan
123. What are Serverless and Containers?
124. Cloud Messaging - How is Everything Connected?
125. Storing Device Tokens in the Database
126. Adding Service Worker
127. Setup Cloud Functions and Node Version Manager (NVM)
128. Notifications Flow in our app - Types of Cloud Functions
129. Creating FCM Cloud Function
130. Fix Cloud Function Errors
131. Sending and Displaying Notifications Using Cloud Functions
132. Managing FCM Users
133. Key Features of React
134. React Portals
135. Error Boundaries
136. Code Splitting
137. Conclusion
138. Summary - Knowledge you Have Gained
139. Your Future Moves

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 16 ساعت و 39 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare