دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس کدنویسی Python و کتابخانه های معروف Flask, Django, Matplotlib در آن

دانلود Skillshare Official Python Course Full Package (Python + Flask + Django + Matplotlib + Advanced Tips & Tricks)

32,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Official Python Course Full Package (Python + Flask + Django + Matplotlib + Advanced Tips & Tricks)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 5 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 47 ساعت و 2 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

001 - How to install Python 3 on windows
002 - How to install Python on Mac OS
003 - Python Tutorial for Beginners 2 Strings Working with Textual Data
004 - Python Tutorial for Beginners 3 Integers and Floats Working with Numeric
005 - Python Tutorial for Beginners 4 Lists, Tuples, and Sets
006 - Python Tutorial for Beginners 5 Dictionaries Working with Key Value Pair
007 - Python Tutorial for Beginners 6 Conditionals and Booleans If, Else, and
008 - Python Tutorial for Beginners 7 Loops and Iterations For While Loops
009 - Python Tutorial for Beginners 8 Functions
010 - Python Tutorial for Beginners 9 Import Modules and Exploring The Standar
011 - How to Send Emails Using Python Plain Text, Adding Attachments, HTML Ema
012 - How to Write Python Scripts to Analyze JSON APIs and Sort Results
013 - Jupyter Notebook Tutorial Introduction, Setup, and Walkthrough
014 - Matplotlib Tutorial (Part 1) Creating and Customizing Our First Plots
015 - Matplotlib Tutorial (Part 2) Bar Charts and Analyzing Data from CSVs
016 - Matplotlib Tutorial (Part 3) Pie Charts
017 - Matplotlib Tutorial (Part 4) Stack Plots
018 - Matplotlib Tutorial (Part 5) Filling Area on Line Plots
019 - Matplotlib Tutorial (Part 6) Histograms
020 - Matplotlib Tutorial (Part 7) Scatter Plots
021 - Matplotlib Tutorial (Part 8) Plotting Time Series Data
022 - Matplotlib Tutorial (Part 9) Plotting Live Data in Real Time
023 - Matplotlib Tutorial (Part 10) Subplots
024 - Preparing for a Python Interview 10 Things You Should Know
025 - Python Coding Problem Creating Your Own Iterators
026 - Python Data Science Tutorial Analyzing the 2019 Stack Overflow Developer
027 - Python Django Tutorial Deploying Your Application (Option #2) Deploy usi
028 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 1 Getting Started
029 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 2 Applications and Rou
030 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 3 Templates
031 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 4 Admin Page
032 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 5 Database and Migrati
033 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 6 User Registration
034 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 7 Login and Logout Sys
035 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 8 User Profile and Pic
036 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 9 Update User Profile
037 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 10 Create, Update, and
038 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 11 Pagination
039 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 12 Email and Password
040 - Python Django Tutorial Full Featured Web App Part 13 Using AWS S3 for Fi
041 - Python Django Tutorial How to enable HTTPS with a free SSL TLS Certifica
042 - Python Django Tutorial How to Use a Custom Domain Name for Our Applicati
043 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 1 Getting Started
044 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 2 Templates
045 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 3 Forms and User Input
046 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 4 Database with Flask S
047 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 5 Package Structure
048 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 6 User Authentication
049 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 7 User Account and Prof
050 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 8 Create, Update, and D
051 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 9 Pagination
052 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 10 Email and Password R
053 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 11 Blueprints and Confi
054 - Python Flask Tutorial Full Featured Web App Part 12 Custom Error Pages
055 - Python Flask Tutorial How to enable HTTPS with a free SSL TLS Certificat
056 - Python Flask Tutorial How to Use a Custom Domain Name for Our Applicatio
057 - Python Multiprocessing Tutorial Run Code in Parallel Using the Multiproc
058 - Python OOP Tutorial 1 Classes and Instances
059 - Python OOP Tutorial 2 Class Variables
060 - Python OOP Tutorial 3 classmethods and staticmethods
061 - Python OOP Tutorial 4 Inheritance Creating Subclasses
062 - Python OOP Tutorial 5 Special (Magic Dunder) Methods
063 - Python OOP Tutorial 6 Property Decorators Getters, Setters, and Deleters
064 - Python Quick Tip F Strings How to Use Them and Advanced String Formattin
065 - Python Quick Tip Hiding Passwords and Secret Keys in Environment Variabl
066 - Python Quick Tip Hiding Passwords and Secret Keys in Environment Variabl
067 - Python Quick Tip The Difference Between == and is (Equality vs Identity)
068 - Python Requests Tutorial Request Web Pages, Download Images, POST Data,
069 - Python SQLite Tutorial Complete Overview Creating a Database, Table, and
070 - Python Threading Tutorial Run Code Concurrently Using the Threading Modu
071 - Python Tutorial Anaconda Installation and Using Conda
072 - Python Tutorial Automate Parsing and Renaming of Multiple Files
073 - Python Tutorial Calculate Number of Days, Weeks, or Months to Reach Spec
074 - Python Tutorial Calling External Commands Using the Subprocess Module
075 - Python Tutorial Clarifying the Issues with Mutable Default Arguments
076 - Python Tutorial Comprehensions How they work and why you should be using
077 - Python Tutorial Context Managers Efficiently Managing Resources
078 - Python Tutorial CSV Module How to Read, Parse, and Write CSV Files
079 - Python Tutorial Custom Sublime Text Build Systems
080 - Python Tutorial Datetime Module How to work with Dates, Times, Timedelta
081 - Python Tutorial Decorators Dynamically Alter The Functionality Of Your F
082 - Python Tutorial Decorators With Arguments
083 - Python Tutorial Duck Typing and Asking Forgiveness, Not Permission (EAFP
084 - Python Tutorial Else Clauses on Loops
085 - Python Tutorial File Objects Reading and Writing to Files
086 - Python Tutorial Generate Random Numbers and Data Using the random Module
087 - Python Tutorial Generators How to use them and the benefits you receive
088 - Python Tutorial How I Manage Multiple Projects, Virtual Environments, an
089 - Python Tutorial How to Set the Path and Switch Between Different Version
090 - Python Tutorial How to Set the Path and Switch Between Different Version
091 - Python Tutorial if name == ' main '
092 - Python Tutorial Image Manipulation with Pillow
093 - Python Tutorial Iterators and Iterables What Are They and How Do They Wo
094 - Python Tutorial Logging Advanced Loggers, Handlers, and Formatters
095 - Python Tutorial Logging Basics Logging to Files, Setting Levels, and For
096 - Python Tutorial Namedtuple When and why should you use namedtuples
097 - Python Tutorial OS Module Use Underlying Operating System Functionality
098 - Python Tutorial pip An in depth look at the package management system
099 - Python Tutorial Pipenv Easily Manage Packages and Virtual Environments
100 - Python Tutorial re Module How to Write and Match Regular Expressions (Re
101 - Python Tutorial Real World Example Parsing Names From a CSV to an HTML L
102 - Python Tutorial Sets Set Methods and Operations to Solve Common Problems
103 - Python Tutorial Slicing Lists and Strings
104 - Python Tutorial Sorting Lists, Tuples, and Objects
105 - Python Tutorial str() vs repr()
106 - Python Tutorial String Formatting Advanced Operations for Dicts, Lists,
107 - Python Tutorial Unit Testing Your Code with the unittest Module
108 - Python Tutorial Using Try Except Blocks for Error Handling
109 - Python Tutorial Variable Scope Understanding the LEGB rule and global no
110 - Python Tutorial VENV (Mac & Linux) How to Use Virtual Environments with
111 - Python Tutorial VENV (Windows) How to Use Virtual Environments with the
112 - Python Tutorial virtualenv and why you should use virtual environments
113 - Python Tutorial Web Scraping with BeautifulSoup and Requests
114 - Python Tutorial Web Scraping with Requests HTML
115 - Python Tutorial Working with JSON Data using the json Module
116 - Python Tutorial Write a Script to Monitor a Website, Send Alert Emails,
117 - Python Tutorial Zip Files Creating and Extracting Zip Archives
118 - Python Ex Machina Easter Egg Hidden Message within the Code
119 - Setting up a Python Development Environment in Atom
120 - Setting up a Python Development Environment in Eclipse
121 - Setting up a Python Development Environment in Sublime Text
122 - Python Tutorial Slicing Lists and Strings

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 5 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 47 ساعت و 2 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare