دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری سریع و کاربردی Microsoft Excel

دانلود Skillshare Microsoft Excel – Up to Speed

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با مایکروسافت اکسل یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Microsoft Excel - Up to Speed

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 31 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1. Introduction
2. Before You Begin
3. Creating an Excel Workbook
4. Examining the Excel Environment
5. Opening an Existing Workbook
6. Navigating a Worksheet
7. Create and Save a New Workbook
8. Changing the Save Format
9. Moving Between Workbooks
10. Setting Excel Options
11. Switching beween Views
12. Using Tell Me to Obtain Help
13. Closing a Workbook and Exiting Excel
14. Entering Text and Numbers
15. Entering Simple Formulas
16. Using AutoSum
17. Changing and Deleting Data
18. Using Undo and Redo
19. Using Find and Replace
20. Using the Go To Command
21. Inserting Symbols
22. Spell Checking Your Worksheet
23. Using Smart Lookup
24. Working with Ranges
25. Copying and Pasting Data
26. Using the Office Clipboard
27. Cutting and Pasting Data
28. Copying and Moving Cells using Drag and Drop
29. Changing Column Width
30. Changing Row Height
31. Inserting and Removing Rows and Columns
32. Copying Data and Formulas with Autofill
33. Filling in Cells using Flash Fill
34. Formatting Text
35. Using the Format Cells Dialog
36. Formatting Values
37. Using the Format Painter Button
38. Alignment and Text Wrapping
39. Merging Cells and Centering Text
40. Adding Cell Borders
41. Applying Colors and Shading to Cells
42. Applying Cell Styles
43. Hiding and Unhiding Rows and Columns
44. Freezing and Unfreezing Rows and Columns
45. Inserting and Removing Page Breaks
46. Adjusting Margins
47. Setting Page Orientation
48. Setting Paper Size
49. Defining a Print Area
50. Printing Worksheet Titles
51. Forcing a Worksheet to Fit
52. Inserting Headers and Footers
53. Printing a Worksheet
54. Relative References
55. Absolute References
56. Mixed References
57. Copying Formulas
58. Additional Aggregrate Functions
59. The Insert Function Button
60. Adding and Deleting Worksheets
61. Copying Worksheets
62. Renaming Worksheets
63. Repositioning Worksheets
64. Grouping Worksheets
65. Changing Worksheet Tab Colors
66. Using 3 D Formulas and References
67. Working with Tables
68. Entering Data into a Table
69. Deleting Rows and Columns
70. Formatting a Table
71. Totaling Data in a Table
72. Sorting Data in a Table
73. Filtering Data using AutoFilter
74. Creating Custom Filters
75. Converting a Table to a Range
76. Creating a Chart
77. Changing the Layout and Style
78. 0905 Labeling Chart Elements
79. Formatting Chart Text
80. 0907 Formatting Chart Elements
81. Changing Chart Type
82. Showing or Hiding Gridlines
83. Customizing Axes
84. Creating a Pie Chart
85. Creating a Map Chart
86. Creating a Funnel Chart
87. Changing a Charts Source Data
88. Moving a Chart to a Different Worksheet
89. Saving a Chart Template
90. Filtering Chart Data
91. Using Sparklines
92. Adding Pictures
93. Inserting Online Images
94. Adding Shapes
95. Adding Icons
96. Adding 3D Models
97. Formatting Drawing Objects
98. Inserting WordArt
99. Inserting SmartArt
100. Inserting an Organization Chart
101. Modifying an Organization Chart
102. Taking a Screenshot
103. Using Drawing Tools
104. Drawing Simple Math Equations
105. Generating Complex Equations
106. Emailing a Workbook
107. Web Page Preview
108. Converting Worksheets into Web Pages
109. Inserting Hyperlinks
110. Viewing and Editing Comments and Notes
111. Using the IF Function
112. Using Nested Functions
113. Using the IFS Function
114. Using the PMT Function
115. Using the FV Function
116. Using AutoCalculate
117. Understanding Date and Time Functions
118. Adding a Date and a Date Interval
119. Subtracting Dates
120. Calcuating Time Intervals
121. Creating a Workbook Using a Template
122. Creating a New Template
123. Editing a Template
124. Showing or Hiding Workbook Elements
125. Creating a Workspace
126. Comparing Two Workbooks Side By Side
127. Saving a Workbook in a Different File Format
128. Using Data Consolidation
129. Importing and Exporting Data
130. Importing Text Data into Excel
131. Converting Text to Columns
132. Removing Duplicate Rows of Data
133. Importing Data from a Database
134. Linking to another File
135. Linking and Embedding Objects
136. Exporting Data from Excel
137. Publishing Worksheets and Workbooks to the Web
138. Creating Custom Number Formats
139. Using Conditional Formatting
140. Applying Conditional Formatting Based on Top and Bottom Riules
141. Applying Specialized Conditional Formatting
142. Creating Your Own Formatting Rules
143. Managing Conditional Formatting
144. Clearing Conditional Formatting
145. Working with Ranges
146. Using a Named Range
147. Managing Range Names
148. Using the VLOOKUP Function
149. Creating a Macro
150. Running a Macro
151. Editing a Macro
152. Saving a Workbook with Macros
153. Adding a Macro to the Quick Access Toolbar
154. Tracing Formula Precedents
155. Tracing Cell Dependents
156. Tracing and Fixing Errors
157. Error Checking a Worksheet
158. Creating a PivotTable
159. Setting PivotTable Options
160. Formatting a PivotTable
161. Filtering PivotTable Data with Slicers
162. Filtering PivotTable Data Inline
163. Creating Custom Filters
164. Filtering PivotTable Data Using Timeline
165. Creating a PivotChart
166. Adding Subtotals to a List
167. Nesting Subtotals
168. Applying Advanced Filters
169. Adding Group and Outline Criteria to Ranges
170. Using Data Validation
171. Previewing Data using Quick Analysis
172. Using Goal Seek
173. Using Solver
174. Creating and Displaying Scenarios
175. Using Data Tables
176. Forecasting Future Values
177. Locking and Unlocking Cells in a Worksheet
178. Protecting a Worksheet
179. Showing or Hiding Formulas
180. Protecting a Workbook
181. Encrypting a Workbook
182. 2206 Marking a Workbook as Final
183. Inspecting Workbooks
184. Checking Document Accessibility
185. Sharing & Co Authoring an Excel Workbook
186. Conclusion and Thank You!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 10 ساعت و 31 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare