دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Microsoft Azure Administration AZ-104 Certification

دانلود Skillshare Microsoft Azure Administration – AZ-104 Certification

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Azure یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Microsoft Azure Administration - Az 104 Certification

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 15 ساعت و 16 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1. Course Welcome 12 04 2020
2. Course Welcome
3. Az 104 Agenda
4. Disclaimer
5. Identity Introduction
6. AAD Features and Benefits
7. AZure AD vs ADDS
8. Azure Active Directory Lab Activity 1
9. Managing Azure AD with Powershell Lab Activity
10. All about Azure AD Groups
11. Managing Azure AD Groups with Powershell Lab Activity
12. What is MFA
13. Multi Factor Authentication LAB Activity
14. Authentication methods
15. Types of Azure AD Users
16. Self Service
17. Azure AD Licensing
18. AZure AD Domain Join
19. Azure AD Connect
20. Azure AD connect Health
21. Azure AD B2B
22. Azure ad b2c
23. Monitoring azure AD
24. 1 Management Groups
25. 2 Create a Management Group
26. 3 Azure Subscriptions
27. 4 How Do you get a subscription
28. 5 Azure Subscription Usage
29. Subscription User Types
30. 7 Resource Limits
31. 8 Resource Tags
32. Pricing Calculator
33. 10 Billing Alerts
34. 11 Reservations
35. 12 RBAC Concepts
36. 13 RBAC ROLES
37. Azure AD Roles and Permissions
38. 15 Role Definitions
39. 16 RBAC Definitions Powershell
40. 17 Azure AD Users and Powershell
41. 18 Azure Policy
42. 19 Azure Policy Lab Activity
43. 20 Azure Policy WalkThrough and LAB Activity
44. Azure Portal
45. Azure Mobile APp
46. Azure Portal Demo
47. 4 Azure CLoud Shell
48. Azure CLoud SHell Demo
49. Introduction to Powershell
50. Introduction to powershell II
51. What is a powershell Modules
52. Azure Modules for Powershell
53. Manage Resource groups with PS
54. Azure RM vs AZ
55. Demo Working with Azur CLI locally
56. Benefits of Resource Manager
57. Resource providers
58. Resource Providers Lab Activity
59. Moving Resources
60. Resource Group demonstration
61. Advantages of ARM Templates
62. JSON Warm up
63. Parameters and variables
64. Azure Resource manager templates
65. Understanding JSON
66. Demonstration Run templates with PS
67. Intracting with VM using Powershell
68. Cleaning up Resources With Powershell
69. ARM viz
70. Azure Network Introduction
71. Purpose of Virtual Networks
72. Virtual Networks Lab
73. Createing VIrtualnetwork with PS Lab Activitu
74. What are subnets
75. Multiple NICs Lab Activity
76. IP Addressing
77. Private IP Adresses
78. Public IP address
79. Manage IP Address Lab Activity
80. Azure service endpoints
81. Why use Service Endpoints
82. Service Endpoints Demo
83. Services that support Service Endpoint
84. Domain and custom Domains
85. Azure DNS
86. DNS Delegation
87. Private zone Scenario I
88. Private zone Scenario II
89. Private DNS Demo
90. What are NSG's
91. Scope of NSG
92. NSG Demo
93. Interconnectivity Intro
94. Vnet peering
95. Benefits of Network Peering
96. Vnet Peering Labs
97. Gateway transit
98. Service Chaining
99. Virtual NEtwork Gateway I
100. Virtual Network Gateway Lab
101. Virtual Network Gateway Lab II
102. Azure Connectivity Comparision
103. Express Route I
104. Express Route II
105. Express Route III
106. Interconnectivity Conclusion
107. 1 System Routes
108. 2 User Defined Routes
109. 3 What is Load Balancer
110. 4 What is Load Balancer II
111. 5 Public Load Balancer
112. 6 Internal Load Balancer
113. 7 Load Balancer SKU's
114. 8 Load Balancer Lab Part 1
115. 9 Load Balancer Lab Part 2
116. 10 Load Balancer Lab Part 3
117. 11 Azure Traffic Manager
118. 12 Priority Routing
119. 13 performance Routing
120. 14 Geographic Routing
121. 15 Weighted Routing
122. 16 Traffic manager profiles Lab Activity
123. 1 Azure Storage
124. Azure Storage Account
125. Standard and premium storage accounts
126. Storage types
127. Creating Storage Account Lab Activity
128. Create Storage Accout with Powershell Lab ACtivity
129. Create Storage Accout with CLI Lab Activity
130. Azure Storage Explorer Introduction
131. Azure Blob Containers
132. Storage Performance Tiers
133. Uploading Blobs
134. Blob access Policies
135. Blob Storage Pricing
136. Blob Storage Lab Activity
137. Azure Files
138. Files Vs Blobs
139. Create Azure file Share ( Lab ACtivity )
140. Creating File Share with Poweshell and Mouting on Linux ( Lab Activity )
141. Secure File Transfer
142. File Share Snaphots
143. FIle Share Snapshots Lab Activity
144. Storage Security
145. Authorization Options
146. Shared Access Signatures
147. Shared Access Signatures Lab ACtivity
148. Storage Service Encryption
149. Customer Managed Keys
150. SAS Best Practices
151. Blob Public access level
152. Supported Operating Systems
153. What is not supported
154. What is Azure Compute
155. Virtual Machines 1 Lab
156. Virtual Machines II Lab
157. Virtual Machines III Lab
158. Virtual Machines IV Lab
159. Virtual Machines V Lab
160. Creating VM with Powershell
161. Managing Linux Instances
162. Maintenance and Downtime
163. Availability Sets
164. Fault Domain and Update domain
165. Custom Script Extensions
166. CSE Lab
167. Serverless Computing Introduction
168. 2 App Service Plan
169. 3 App Service Plan pricing tiers
170. 4 App Service Plan Scaling
171. Auto scaling Features Lab
172. Autoscale considerations
173. 5 Creating a web app
174. 6 Azure App service Features
175. 7 Azure web app deployment options
176. 8 Azure app deployment Slots
177. 9 Authentication and Authorization
178. 10 Web App Custom Domains
179. 11 App Services Backup and Restore
180. What are containers
181. 13 Containers vs Virtual Machines
182. 14 Advantages of Containers
183. 15 What is Orchestration services
184. 16 Azure Container Instances Lab - I
185. 17 Azure Container Instances Lab II
186. 18 Azure Container Instances Deploy with CLI Lab III
187. 19 Build Custom Apps and Azure Container Registry
188. 20 Azure Container Groups
189. 21 What is Docker
190. 22 Docker Terminologies
191. 23 Azure Kubernetes Services
192. Azure Kubernetes Services Features
193. 25 AKS Clusters and Nodes
194. 26 AKS Networking Services
195. 27 AKS Volumes
196. 29 AKS Security
197. 30 AKS and Azure Ad
198. 31 Kubernetes service Accounts
199. Azure AD Roles and Cluster Roles
200. 34 Kubernetes LAB Activity II
201. 35 Kubernetes LAB Activity III
202. 36 Kubernetes Architecture
203. Data Protection Intro
204. Storage Account Replication Options
205. Local Redundant Storage
206. Zone redundant storage
207. GRS and RA GRS
208. GZRS and RA GZRS
209. Azure Backup
210. Recovery Services Vault Backup I
211. 10 Recovery Services Vault Backup II
212. 11 Recovery Services Vault Backup III
213. Azure Site Recovery
214. Virtual Machine Data Protection
215. Images vs snapshots
216. Azure Site Recovery Replication LAB
217. Azure Monitoring Service Introduction
218. KEY capabilities
219. Monitoring Data Platform
220. LOg Data
221. Data Types
222. Azure Advisor
223. Azure Advisor Lab
224. Azure activity Log
225. Event Category
226. Azure Alerts
227. Log Analytics
228. Log Analytics Demo
229. Network Watcher
230. Connection Monitor
231. Topology
232. IP Flow Verify
233. Next Hop
234. Connection Troubleshoot

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 15 ساعت و 16 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare