دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش برنامه نویسی Selenium Webdriver در زبان جاوا Cucumber

دانلود Udemy Selenium WebDriver – Java, Cucumber BDD & more. Full Course!

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این دوره آموزشی تست برنامه های وب در زبان جاوا را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره از Selenium Webdriver برای انجام این کار استفاده خواهید کرد. 

عنوان اصلی : Selenium WebDriver - Java, Cucumber BDD & more. Full Course!

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 11 ساعت و 15 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


COURSE INTRODUCTION :
Introduction

How this Course is Structured :
Course Road Map
Course Road Map - [Resources: PDF]

SETUP [MODULE] :
Setup Module Introduction

Installing Java JDK & Maven | Setting up System Variables :
A note for Mac users
Java JDK Setup
Apache Maven Setup

Eclipse Setup :
Eclipse IDE Setup
Eclipse IDE Setup - [Resources: IMPORTANT LINK]
Eclipse [IDE] Setup - [Resources: POM File]

TestNG Installation :
TestNG Addon for Eclipse

Installing Required Cucumber Add-ons :
Cucumber Add-on for Eclipse
Cucumber Add-ons for Eclipse - [Resources: Link]

Adding a Cool Colour Theme to Eclipse! :
Visual Aid Enhancements Tool for Eclipse

Chrome Browser & Chrome Driver Setup :
Chrome Driver and Chrome Browser Setup
Setup Module [Exercise]
5 questions

MAVEN [MODULE] :
Introduction to Maven

Creating our First Maven Project! :
Maven Project Creation

Inspecting the POM.xml :
What is a POM File?

Dependencies Required for our POM.xml file :
Dynamic Execution JDK Code and POM File - [Resources: Course Notes]

Apache Maven Commands you Need to Know! :
Maven Commands You Must Know!
Maven Module [Exercise]
5 questions

CUCUMBER BASICS [MODULE] :
Cucumber Basics Introduction
What is Gherkin? What exactly is a Feature File? - How are they connected?

WebDriverUniversity.com - Free Online (Interaction) Training Platform :
Webdriveruniversity.com - [FREE ACCESS!!!! - ONLINE TRAINING PLATFORM]

Feature File Creation :
Creating Our First Feature File
Regex Commands & Useful Links!

Step File Creation :
What are Step Definition Files?
Creating Our First Step Definition File

Runner Class Creation :
What is a Runner Class?
Creating Our First Runner Class & Generating Reports

Integration Selenium WebDriver with Cucumber BDD :
How we can Integrate Selenium Webdriver
Must Have Add-ons!!! - In order To Create Advanced Locators
Selenium Integration - Stage 1-of-2
Selenium Integration - Stage 2-of-2

A Useful Batch File to have! :
Use Batch Files To Your Advantage!
Wrapping up this Module!

Cucumber Basics Module - [Project Code Download] :
Cucumber Basics - [Module Resources]
Cucumber Basics Module [Exercise]
9 questions

CUCUMBER ADVANCED [MODULE] :
Cucumber Advanced Module Introduction
Cucumber Advanced Module Introduction - [Resources: PDF]

Inspecting Advanced Gherkin Keywords! :
Gherkin Advanced Keywords
Gherkin Advanced Keywords - [Resources: PDF]

Simulating Multiple Test Scenarios :
Adding Multiple Scenarios - Introduction
Adding Multiple Scenarios - [Resources: PDF]

Creating Multiple Feature Files :
Creating Multiple Feature Files
Creating Multiple Feature Files - [Resources: PDF]

Background Keyword (Avoid Code Duplication) :
Background Keyword - Avoid Code Duplication!
Background Keyword - [Resources: PDF]

Parameterization (Data Driven Testing) :
Parameterisation - Introduction
Parameterisation - Code Example & Explanation
Parameterisation - Step by Step Practical Explanation
Parameterisation - [Resources: Code]
Parameterisation - [Resources: PDF]

Data Tables (Structuring Our Test Data) :
Data Tables - Introduction
Data Tables - Code Example & Explanation
Data Tables - Step by Step Practical Explanation
Data Tables - [Resources: Code]
Data Tables - [Resources: PDF]

Scenario Outlines (Effective Way to Simulate Multiple Test Scenarios) :
Scenario Outlines - Introduction
Scenario Outlines - Code Example & Explanation
Scenario Outlines - Practical Explanation - Part 1-of-4
Scenario Outlines - Adding Hooks - Practical Explanation - Part 2-of-4
Scenario Outlines - Adding Multiple Test Scenarios - Part 3-of-4
Scenario Outlines - Enhancing Test Cases with Assertions - Part 4-of-4
Scenario Outlines - [Resources: Project Code]
Scenario Outlines - [Resources: PDF]

Hooks :
Hooks - Introduction & Explanation
Hooks - Code Example & Explanation
Hooks - [Resources: PDF]

Cucumber Options :
Options - Introduction & Explanation
Options - Code Example & Explanation
Options - [Resources: Code]
Options - [Resources: PDF]

Tags :
Tags - Introduction & Explanation
Tags - Code Example & Explanation
Tags - Wrap Up - A Must Watch!
Tags - [Resources: Code]
Tags - [Resources: PDF]
Tags - [Resources: PDF-2]

Connecting Tags & Hooks :
Tagged Hooks - Introduction & Explanation
Tagged Hooks - Code Example & Explanation
Tagged Hooks - [Resources: Code]
Tagged Hooks - [Resources: PDF]

Creating Multiple Runner Classes :
Creating Multiple Runner Classes

How to Use TestNG! :
TestNG - Introduction & Explanation
TestNG - Code Example & Explanation
TestNG - [Resources: Code]
TestNG - [Resources: PDF]

Surefire Plugin :
Surefire Plugin - Introduction & Explanation
Surefire Plugin - Code Example & Explanation
Surefire Plugin - [Resources: Code]
Surefire Plugin - [Resources: PDF]

Generating Advanced Reports :
Advanced Reporting - Introduction & Explanation
Advanced Reporting - Code Example & Explanation

Cucumber Advanced Module - [Project Code Download] :
Advanced Reporting - [Resources: Code]
Cucumber Advanced Module [Exercise]
11 questions

CUCUMBER ADVANCED FRAMEWORK DEVELOPMENT [MODULE] :
Wrapping Up Everything We Have Learnt So Far!
Wrapping Up Everything We Have Learnt So Far! - [Resources: PDF]

Repetition is Key to Effective Learning! :
Repetition is Key! - A Must Watch!!!
Step by Step Wrap Up - [Resources: PDF]

Real World Test Scenarios we will Use to Develop an Advanced Framework! :
The Scenarios we will Use to Develop our Innovative Framework!

Building the Foundations of Our Advanced Automation Framework :
Framework Development 1/5 - Feature Files Creation| Scenario Outlines| Locators
Framework Development 2/5 - Step Files Creation |Adding Master Hooks
Framework Development 3/5 - Enhancing Step Classes |Creating Dynamic Locators
Framework Development 4/5 - Creating Advanced Methods |Adding Assertions
Framework Development 5/5 - Finalising Project |Looking at Current Limitations!
Framework Development - [Resources: Project Code]

Cutting Edge Advanced Framework Components We will Implement! :
KEY CUTTING-EDGE COMPONENTS we must add to our Existing Framework! - [Overview]
Key Cutting-Edge Components Overview - [Resources: PDF]
Why we must create a Driver Factory Class | Configuration Class | Constant File!

Driver Factory Creation :
Driver Factory - Creation & Explanation
Driver Factory - [Resources: Code]

Configuration File (Centralising Test Data) :
Creating a Read Configuration Class & Dynamic Locator(s) - Important!!!
Read Configuration Class & Dynamic Locators - [Resources: Code]
Wrapping Up what we have Implemented So Far! - [Resources: PDF]

Master Hooks (Overcome Architecture Limitations!) :
Master Hooks - Introduction & Explanation - [ Refactoring ]
Master Hooks - Creation & Explanation
Master Hooks - [Resources: Code]
Master Hooks - [Resource: PDF]

Base Page (FREE ACCESS to Pre-constructed Methods!) :
Base Page - Introduction & Explanation
Base Page - [Resources: Code]
Base Page - [Resources: PDF]
Base Page - [Overview - FREE ACCESS to Advanced Bespoke Methods!]
Base Page & Prebuilt Methods - [ Resources: Download Class]

Sub Pages (Page Object Modelling & Inheritance) :
Sub Pages - Introduction & Explanation - [ Page Object Modelling ]
Sub Pages - [ Page Object Modelling ] - [Resources: PDF]
Sub Pages - Its Easier if we Look at Sub Pages in Action First
SubPage implementation 1/5 - Sub Pages Creation|Extending Driver Factory Class
SubPage implementation 2/5 - Modelling Page Elements | Page Factory - A Must!!
Sub Page implementation 3/5 -Creating & Housing Bespoke Methods inside our Pages
Sub Page implementation 4/5 - Initialising our SubPages inside our Factory Class
Sub Page implementation 5/5 - End Product Why we Must use Page Object Modelling!
Sub Page - [Resources: Project Code]

Attaching Images to Reports! :
Attaching Images to Reports - Introduction & Explanation
Attaching Images to Reports - [Resources: PDF]
Attaching Images to Reports - Creation & Explanation

Batch File Creation (Multiple Ways to Execute our Test Framework) :
Preparing for Batch File Creation & Execution
Batch File - Introduction & Explanation
Batch File - [Resources: PDF]
Batch File - Creation - Stage 1-of-2
Batch File - Creation - Stage 2-of-2

Continuous Integration (Jenkins Setup | Generating Cucumber Reports & More!) :
Jenkins Introduction & Explanation - Continuous Integration
Jenkins Introduction & Explanation - [Resources: PDF]
Installing & Running Jenkins
Jenkins Implementation 1-of-4 - Installing Essential Add-ons
Jenkins Implementation 2-of-4 - Connecting Java JDK & Apache Maven to Jenkins
Jenkins Implementation 3-of-4 - Project Creation - Execute Projects When We Want
Jenkins Implementation 4-of-4 - Generating Advanced Cucumber Reports & More!
Cucumber Advanced Framework Development [Exercise]
12 questions

Advanced Framework - [Project Code Download] :
Final Course Code - [Final Project Download]

*NEW BONUS!* - EXTENT (ADVANCED) REPORTING :
Extent (Advanced) Reporting Walk-through
Dependency and ExtentConfig.xml setup
How can we attach unique images to our reports?
Developing advanced methods with image capturing capabilities
Looking into Extents Report methods and extending upon our existing methods
Connecting Extents ReportConfig.xml to our existing framework
Attaching test images to Extent Reports
Looking into pre-constructed Extent Report methods
Backing up our reports using File Input and Output streams
The end product; sophisticated reports containing time stamped images!
Final Extent Reports Project Code

Interview Preparation :
Interview Question & Answers (Examples)

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 11 ساعت و 15 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy