در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مدرک بین المللی اسکرام - Scrum Developer Certified (SDC)

آموزش مدرک بین المللی اسکرام – Scrum Developer Certified (SDC)

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه آموزش با مدرک بین المللی اسکرام آشنا شده و مطالب لازم برای موفقیت در آن را یاد گرفته ، همراه با مدرس مجموعه تمرین خواهید کرد.  

عنوان اصلی : Scrum Developer Certified (SDC)

سرفصل ها :

معرفی مقدمه 00:00:10 مقدمه 00:01:56 مربی مقدمه 00:01:47 فصل 01 - مقدمه درس درس
از: مقدمه درس PART1 شده 0:00:14 درس
از: مقدمه درس لطفا Part2 00:00:33
برای دوره خوش آمدید! 00:00:25 نوعی بازی فوتبال راگبی / باشگاه مشاوره انجمن 00:00:42 چرا شما در اینجا؟ 00:00:50 با استفاده از طبقه بندی بلوم 00:00:41 چه انتظاری دارید؟ 00:00:43 خانه داری در کلاس درس و آنلاین 00:00:49 کنوانسیون استفاده 00:00:34 سرگرمی و تمرین 00:00:27 نوعی بازی فوتبال راگبی امتحانات گواهینامه 00:00:54 شروع 00:01:29 فصل 02 - مقدمه ای بر نوعی بازی فوتبال راگبی مقدمه به نوعی بازی فوتبال راگبی 00:00:26 اهداف آموزش 00:00:26 شرایط به دانستن 00:00:22 درس الف: نوعی بازی فوتبال راگبی بررسی اجمالی 00:00:16 نوعی بازی فوتبال راگبی بررسی اجمالی 00:01:33 مدیریت پروژه به عنوان یک علم 00:00:58 توسعه نرم افزار مدیریت چرخه 00:01:06 Tradtional PM 0:01:29 تاریخچه از باشگاه 00:03:49 باشگاه بیانیه اصول 1-5 00:02:27 باشگاه بیانیه اصول 6/12 00:02:40 روش های سریع 00:00:37 نوعی بازی فوتبال راگبی تاریخچه 00:01:37 نوعی بازی فوتبال راگبی مزایای 00:03:33 نوعی بازی فوتبال راگبی مقیاس پذیری 00:00:56 درس B: نوعی بازی فوتبال راگبی مفاهیم و اصول 00:00:20 نوعی بازی فوتبال راگبی اصول 00:02:28 تجربی کنترل فرآیند 00:01:45 خود سازمان 00:01:11 همکاری 00:01:48 ارزش مبتنی بر اولویت بندی 00:01:40 زمان -Boxing 00:01:49 تکراری توسعه 00:01:44 جنبه نوعی بازی فوتبال راگبی 00:01:21 فاز نوعی بازی فوتبال راگبی و فرآیندهای 00:00:21 از:
درس C فاز نوعی بازی فوتبال راگبی 00:00:20 آغاز 00:00:58 طرح و برآورد 00:00:55 پیاده سازی 00:00:41 نقد و بررسی و نگاه به گذشته 00:01:12 انتشار 00:00:44 درس D: فصل خلاصه 00:00:14 مقدمه به نوعی بازی فوتبال راگبی خلاصه 00:01:49 فصل 01 مسابقه 00:00:08 فصل 03 - آغاز یک پروژه شروع یک پروژه 00:00:44 اهداف آموزش 00:00:59 شرایط به دانستن 00:00:32 اسکرام چرخه شروع 00:00:50 درس الف: ایجاد پروژه VISON 00:00:16 ایجاد پروژه چشم انداز 00:01:51 نشست چشم انداز پروژه 00:01:45 JAD جلسات 00:00:43 تجزیه و تحلیل SWOT 00:00:53 تجزیه و تحلیل شکاف 00:01:07 خروجی ها از ایجاد یک چشم انداز پروژه 00:02:20 درس B: شناسایی اسکرام مستر 00:00:10 شناسایی اسکرام مستر 00:02:02 شناسایی ذینفعان 00:00:56 درس C: تشکیل تیم اسکرام 00:00:17 فرم تیم اسکرام 00:02:59 خروجی تشکیل نوعی بازی فوتبال راگبی تیم 00:02:25 درس D: در حال توسعه حماسه 00:00:26 توسعه حماسه 00:02:23 حماسه ها و بازیگران 00:02:13 خروجی از در حال توسعه حماسه 00:00:38 E درس: ایجاد بک الگ اولویت محصولات 00:00:35 درست بک الگ اولویت محصولات 00:01:02 تحلیل مسکو 00:01:13 زوج مقایسه 00:00:48 100 روش -Point 00:00:38 تحلیل کانو 00:01:21 بهتر
ملاحظات و ورودی های دیگر برای اولویت بندی 00:03:48 خروجی برنامه ریزی بک الگ اولویت 00:02:48 درس F: برنامه ریزی انتشار 00:00:38 رفتار برنامه ریزی انتشار 00:02:26 خروجی برنامه ریزی انتشار 00:02:26 درس G: فصل خلاصه 00:00:28 شروع یک پروژه خلاصه 00:01:33 فصل 03 مسابقه 00:00:08 فصل 04 - برنامه ریزی و برآورد یک پروژه برنامه ریزی و برآورد یک پروژه 00:00:50 اهداف آموزش 00:00:28 شرایط به دانستن 00:00:22 اسکرام چرخه - برنامه ریزی و برآورد 00:00:56 درس الف: ایجاد داستان کاربر 00:00:26 جلسات داستان کاربر کارگاه های آموزشی و 00:01:01 نوشتن داستان کاربر 00:01:20 کاربر معیارهای پذیرش داستان 00:01:30 خروجی برای نوشتن داستان کاربر 00:00:22 درس B: تصویب، برآورد و متعهد داستان کاربر 00:00:40 جلسات گروه کاربران 00:00:46 برنامه ریزی پوکر 00:01:21 مشت پنج 00:01:12 امتیاز برای هزینه برآورد 00:01:16 تکنیک های دیگر برآورد 00:01:05 خروجی از تصویب، برآورد و متعهد داستان کاربر 00:00:58 درس C: ایجاد وظایف 00:00:30 نشست برنامه ریزی وظیفه 00:00:53 دو بخش برنامه ریزی جلسه وظیفه 00:01:18 استفاده از کارت های شاخص 00:01:14 تجزیه 00:00:51 تعیین وابستگی 00:00:57 خروجی برای ایجاد وظایف 00:00:28 درس D: برآورد وظایف 00:00:21 جلسات وظیفه برآورد 00:00:52 معیارهای ارزیابی 00:01:35 خروجی
برای برآورد وظایف 00:01:11 E درس: ایجاد الگ اسپرینت 00:00:23 درست الگ اسپرینت 00:00:33 Scrumboard 00:01:43 نمودار حداکثر سرعت دویدن Burndown 00:01:09 سرعت 00:01:58 حداکثر سرعت دویدن پیگیری متریک 00:00:31 خروجی از ایجاد الگ اسپرینت 00:00:14 درس F: فصل خلاصه 00:00:46 برنامه ریزی و برآورد یک پروژه خلاصه 00:01:20 فصل 04 مسابقه 00:00:07 فصل 05 - اجرای یک پروژه اجرای یک پروژه 00:00:23 اهداف آموزش 00:00:35 شرایط به دانستن 00:00:17 درس الف: ایجاد تحویل