در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Revit Architecture Beginners Course + Estimate + Lumion

29,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Advanced level house project with easy steps to understand Revit Architecture design Course for Beginners + Lumion Basic


1. Introduction
 • 1.1 HOUSE PROJECT.rar
 • 1. Introduction
 • 2. Revit Home Screen
 • 3. Start New Projects
 • 4. Save & Save as Project
 • 5. Open Existing Project
 • 6. Units

 • 2. User Interface
 • 1. Quick Access Toolbar
 • 2. File Menu
 • 3. Ribbon Toolbar
 • 4. Project Browser Palette
 • 5. Properties Palette
 • 6. Ribbon Temporary Contextual Tab
 • 7. Options Bar
 • 8. Status Bar
 • 9. View Control Bar
 • 10. Selection Control Bar
 • 11. Drawing Window
 • 12. Context Menu

 • 3. Navigation Toolbar
 • 1. Zoom
 • 2. Pan
 • 3. Orbit
 • 4. View Cube
 • 5. Navigation Wheel

 • 4. Start House Project
 • 1. House Project Introduction
 • 2. Start House Project

 • 5. Datum
 • 1. Create Level
 • 2. Create Grid

 • 6. Foundation
 • 1. Create Pad Footing
 • 2. Create Foundation Column
 • 3. Create Foundation Beam

 • 7. Floors & Column
 • 1. Create Floor For Level-2 Ground Floor
 • 2. Create Structural Column

 • 8. Walls & Roof
 • 1. Create Wall for Ground Floor
 • 2. Create Roof
 • 3. Parapet Wall

 • 9. Staircase
 • 1. Create Staircase
 • 2. Create Cutout For Staircase

 • 10. Architectural Column
 • 1. Create Architectural Column
 • 2. Create Wall near to Architectural Column

 • 11. Re arrange column & Parapet
 • 1. Re-arrange Structural Column Height
 • 2. Create Parapet Wall For Staircase Location

 • 12. Door
 • 1. Place Main Door
 • 2. Place Room Door
 • 3. Place Toilet Door

 • 13. Window
 • 1. Place Windows
 • 2. Place Toilet Window Louvers
 • 3. Place Fixed Window For Staircase Location

 • 14. Curtain Wall
 • 1. Create Curtain Wall

 • 15. Exterior Design
 • 1. Create Steps
 • 2. Create Sunshade for Windows Part-1
 • 3. Create Sunshade for Windows Part-2
 • 4. Exterior Design-1
 • 5. Exterior Design-2
 • 6. Exterior Design-3
 • 7. Exterior Design-4
 • 8. Exterior Design-5
 • 9. Exterior Design-6
 • 10. Exterior Design-7
 • 11. Exterior Design-8
 • 12. Exterior Design-9
 • 13. Exterior Design-10
 • 14. Exterior Design-11
 • 15. Exterior Design-12
 • 16. Exterior Design-13
 • 17. Exterior Design-14
 • 18. Exterior Design-15
 • 19. Exterior Design-16

 • 16. Exterior Design Boundary Wall
 • 1. Create Boundary Wall Design
 • 2. Create Front Gate Design

 • 17. Site Work
 • 1. Create Topo surface
 • 2. Create Subregion For Paving
 • 3. Create Walkway
 • 4. Create Subregion For Road
 • 5. Place Plants
 • 6. Place Car

 • 18. Material & Paint
 • 1. Apply Paint For Exterior

 • 19. Exterior Rendering
 • 1. Place Camera For Exterior
 • 2. Sun settings & Shadows
 • 3. Exterior Rendering

 • 20. Interior Components
 • 1. Place Bed
 • 2. Place Sofa
 • 3. Place Table
 • 4. Place TV
 • 5. Place Buffet Table
 • 6. Place Place Wardrobe or Cupboard
 • 7. Place Study Table
 • 8. Place Rolling Chair
 • 9. Place Kitchen Table Set
 • 10. Place Washbasin
 • 11. Place Sink For Toilet
 • 12. Place Water Closets (Toilet)
 • 13. Place Shower
 • 14. Place Tap For Toilet

 • 21. Interior Design-Ceiling
 • 1. Create Ceiling Design Part-1
 • 2. Create Ceiling Design Part-2
 • 3. Create Ceiling Design Part-3
 • 4. Apply Paint to Interior Wall and Ceiling
 • 5. Place Ceiling Light-1
 • 6. Place Ceiling Light-2
 • 7. Place Ceiling Moon Light-1
 • 8. Place Ceiling Moon Light-2

 • 22. Interior Rendering
 • 1. Place Camera For Interior
 • 2. Interior Rendering Part-1
 • 3. Interior Rendering Part-2

 • 23. Room & Tag
 • 1. Create Room Tag
 • 2. Create Color Fill Legend

 • 24. Create Drawings
 • 1. Create Foundation Plan Drawings
 • 2. Create Footing Sectional View Drawings
 • 3. Create Detail for Floor Drawings
 • 4. Create Detail for Roof Drawings
 • 5. Create Floor Plan For Ground Floor Drawings
 • 6. Create South Elevation View Drawings
 • 7. Create South Elevation Detail View Drawings
 • 8. Create West Elevation View Drawings
 • 9. Create Boundary Wall Sectional View Drawings
 • 10. Create Boundary Wall and Front Gate View Drawings
 • 11. Create Exterior Design 3D View Drawings
 • 12. Create Interior Ceiling Design 3D View Drawings
 • 13. Create Interior Ceiling Design Plan View Drawings
 • 14. Create Door Schedule
 • 15. Create Window Schedule
 • 16. Modify Title Block
 • 17. Re-Arrange Drawing Views
 • 18. Add Revision To Drawing
 • 19. Print Drawing

 • 25. Schedule & Estimation
 • 1. Create 9 Wall Schedule
 • 2. Create 6 Wall Schedule
 • 3. Estimate Brick with Mortar & Plaster
 • 4. Estimate Brick Quantity & Price For Wall
 • 5. Create Curtain Wall Schedule
 • 6. Create Door Schedule with Cost
 • 7. Create Window Schedule with Cost