دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل Qlik Sense

دانلود Udemy Qlik Sense Certification – The Complete Practical Course

30,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با کلیک سنس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Qlik Sense Certification - The Complete Practical Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 6 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 33 ساعت و 32 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


QS Start-up 1 - Developer Setup :
Course Introduction
How to be successful with this course
Tune your browser to get 1080p HD all of the time
Download , Install & Register Qlik Sense
The Qlik Sense HUB overview

QS Start-up 2 - The Data Manager :
Section Overview & Qlik Sense release cycle
Project design analysis life cycle & requirements
Identify your data to use in the dashboard - Part 1
Identify your data to use in the dashboard - Final
The Qlik Associative Model - Part 1
The Qlik Associative Model - Final
App creation and first data load
Add a calculated field to the table
Exercise 2.1 - Add a calculated field
Exercise 2.1 Solution - Add a calculated field
Bucketing (Discretisation) values in the Fact data
Exercise 2.2 - Bucketing values in the Fact data
Exercise 2.2 Solution - Bucketing values in the Fact data
Repair fact data using replace on a column
Exercise 2.3 - Repair fact data using replace on a column
Exercise 2.3 Solution - Repair fact data using replace on a column
Converting hard NULL values
Exercise 2.4 - Converting a value to a NULL
Exercise Solution 2.4 - Converting hard NULL values
Load the Dimension data to add value to the fact data
Exercise 2.5 - Add the next dimension
Exercise 2.5 Solution - Add the next dimension
Manual association of the dimension key
Exercise 2.6 - Manual association of the dimension key
Exercise 2.6 Solution - Manual association of the dimension key
Split a field to reveal the dimension key
Exercise 2.7 - Split a field to reveal the dimension key
Exercise 2.7 Solution - Split a field to reveal the dimension key

QS Start-up 2 - Visualising data :
Section Overview
Editing app attributes
Create the CEO Overview sheet and add a KPI
Exercise 3.1 - Add a KPI with a calculation
Exercise 3.1 Solution - Add a KPI with a calculation
Understanding non aggregatable values
Create a KPI to calculate revenue value
Exercise 3.2 - Create a KPI to calculate profit
Exercise 3.2 Solution - Create a KPI to calculate profit
Adding a filter pane
Exercise 3.3 - Another filter is required
Exercise 3.3 Solution - Another drill down filter is required
The Associative Selection Model
Creating a calendar master item drill down list
Exercise 3.4 - Create a master item drill down list
Exercise 3.4 Solution - Create a master item drill down list
Adding a line chart to the sheet
Exercise 3.5 - Add a bar chart to the sheet
Exercise 3.5 Solution - Add a bar chart to the sheet
Adding a gauge to the sheet to measure ratio
Exercise 3.6 - Create a new ratio and gauge
Exercise 3.6 Solution - Create a new ratio and gauge
The Straight table
Exercise 3.7 - Add another measure to the table
Exercise 3.7 Solution - Add another measure to the table
Visual formatting
Exercise 3.8 - Setup a conditional colour
Exercise 3.8 Solution - Setup a conditional colour
Create a Map with a calculation - Part 1
Create a Map with a calculation - Final
Exercise 3.9 - Map with a calculation
Exercise 3.9 Solution - Map with a calculation
Create a Map with a calculation inside the tool tip
Exercise 3.10 - Calculation inside the tool tip
Exercise 3.10 Solution - Calculation inside the tool tip
Introduction to writing Set Expressions - Part 1
Introduction to writing Set Expressions - Part 2
Introduction to writing Set Expressions - Final
Exercise 3.11 - Here's one for you to code
Exercise 3.11 Solution - Here's one for you to code
Create a scatter plot to show relationship between variables
Exercise 3.12 - Scatter plot , use a different dimension
Exercise 3.12 Solution - Scatter plot , use a different dimension

----- QSDA - Qlik Sense Data Architect ----- :
Data Architect curriculum overview

QSDA 1 - Identify Requirements for Data Models (16% of the exam) :
QSDA 1 - Curriculum Overview
Determining the business objectives
Exercise 5.1 - Any other objectives to consider ?
Exercise 5.1 Solution - Any other objectives to consider ?
Identify the data requirements - Part 1
Identify the data requirements - Final
Double check the data requirements
The Tiered Architecture - Part 1
The Tiered Architecture - Final
Exercise 5.2 - Tier review and your choice
Exercise 5.2 Solution - Tier review and your choice
Qlik Sense Features
The Qlik Associative Model
On Demand Application Generation - ODAG
Qlik Sense Variables
Alternate States
Security features - Part 1
Security features - Final
Meeting the customer needs
Define the security requirements
Presenting a solution proposal to the customer

QSDA 2 - Design Data Models (28% of the exam) :
QSDA 2 - Curriculum Overview
Qlik Sense Terminologies
Qlik Sense Windows architecture overview
Qlik Sense Multi-Node Architecture Overview
Qlik Sense - A scalable architecture - Part 1
Qlik Sense - A scalable architecture - Final
The Star Schema
Exercise 6.1 - Build a Star Schema
Exercise 6.1 Solution - Star Schema
The Snowflake schema
Exercise 6.2 - Build a Snowflake Schema
Exercise 6.2 Solution - Snowflake Schema
How to model our solution data - Part 1
How to model our solution data - Part 2
Exercise 6.3 - An associative thought experiment
How to model our solution data - Final
The Master Calendar

QSDA 3 - Build Data Models (34% of the exam) :
QSDA 3 - Curriculum Overview
Introduction to the data load editor - Part 1
Introduction to the data load editor - Final
Exercise 7.1 - Load a dimension
Exercise 7.1 Solution - Load a dimension
Download and Install SQL Server
Restore the eCommerce_ODS database
Load a dimension from SQL Server
Exercise 7.2 Load a SQL Server fact table
Exercise 7.2 Solution - Load a SQL Server fact table
Load a fact table from MS Access
Load multiple dimensions from MS Access
Exercise 7.3 - Load a MS Access dimension and fact table
Exercise 7.3 Solution - Load a MS Access dimension and fact table
Finalising the Data Extract layer
Exercise 7.4 - Finalising the Data Extract layer
Exercise 7.4 Solution - Finalising the Data Extract layer
Script regular statements
Working with Qlik Sense variables - Part 1
Working with Qlik Sense variables - Part 2
Working with Qlik Sense variables - Final
Exercise 7.5 - Setting a variable
Exercise 7.5 Solution - Setting a variable
Script prefixes
Understanding table joins - INNER
Understanding table joins - LEFT
Understanding table joins - RIGHT
Understanding table joins - OUTER
Exercise 7.6 - Code a join
Exercise 7.6 Solution - Code a join
Script control statements
The Incremental Load - Part 1 (Start Baseline)
The Incremental Load - Part 2 (InLine)
The Incremental Load - Part 3 (Temp Tables)
The Incremental Load - Part 4 (Resident - Peek)
The Incremental Load - Part 5 (Baseline wrap)
The Incremental Load - Baseline Debug
The Incremental Load - Part 7 (Inc Time)
The Incremental Load - Final
Exercise 7.7 - Coding Challenge
Exercise 7.7 Solution - Coding Challenge
Exercise 7.7 Solution - Debug the Coding Challenge
Dealing with orthogonal list data - Part 1
Dealing with orthogonal list data - Part 2
Dealing with orthogonal list data - Part 3
Dealing with orthogonal list data - Part 4
Dealing with orthogonal list data - Final
Exercise 7.8 - Adding additional list data to the model
Exercise 7.8 Solution - Adding additional list data to the model
The Slowly Changing Dimension - Intro
The Slowly Changing Dimension - Coding
Exercise 7.9 - Coding a SCD
Exercise 7.9 Solution - Coding a SCD
Coding the Master Calendar - The method used
Coding the Master Calendar - The Code
Segment, Aggregate, Mapping Load - Scenario
Segmentation, Mapping Load, In Script Aggregation - Code Part 1
Segmentation, Mapping Load, In Script Aggregation - Code Final
Exercise 7.10 - Segmentation, Mapping Load, In Script Aggregation
Exercise 7.10 Solution Solution - Segmentation, Mapping Load, Aggregation
Tier Review - Development progress
The Tier 4 Self Service Model
Exercise 7.11 Challenge - Add to the model
Exercise 7.11 Solution - Add to the model

QSDA 4 - Validate Data (22% of the exam) :
QSDA 4 - Curriculum Overview
Test Plan and Strategy
The Synthetic Key - Part 1
The Synthetic Key - Part 2
Exercise 8.1 - Load tables & fix the synth key
Exercise 8.1 Solution - Load tables & fix the synth key
The Synthetic Key replaced with a Link Table - Intro
The Synthetic Key replaced with a Link Table - Coding
The Synthetic Key replaced with a Link Table - Testing
Exercise 8.2 - Build a link table to replace a synth key
Exercise 8.2 Solution - Build a link table to replace a synth key - Coding
Exercise 8.2 Solution - Build a link table to replace a synth key - Testing
Understanding and solving circular references - Intro
Understanding and solving circular references - Coding
Exercise 8.3 - Solve the Loop
Exercise 8.3 Solution - Solve the Loop
What of Density and Subset ratio ?
Exercise 8.4 - Expose the issue with Non Null value
Exercise 8.4 Solution - Expose the issue with Non Null value
Model row count verification
Aggregation check using a KPI object
Exercise 8.5 - Aggregation check using a KPI object
Exercise 8.5 Solution - Aggregation check using a KPI object
Using a straight table in data validation
Exercise 8.6 - Using a straight table in data validation
Exercise 8.6 Solution - Using a straight table in data validation
Data rectification - Primer
Data rectification - Code a solution (Part 1)
Data rectification - Code a solution (Part 2)
Exercise 8.7 - Rectify additional data
Exercise 8.7 Solution - Rectify additional data

----- QSBA - Qlik Sense Business Analyst ----- :
QSBA 1 - Business Analyst Overview

QSBA 1 - Identify Requirements (23% of the exam) :
QSBA 1 - Curriculum Overview
Qlik product awareness
The Binary Load
Generating visualisations from insights
Master Items
Smart search
Responsive design principles
Qlik Sense deployment options
Preparing to ask the right questions
Review the Business Objectives
Technical requirements - [D]ashboard
Technical requirements - [A]nalysis
Technical requirements - [R]eporting
Technical requirements - Mashup

QSBA 2 - Design Application (22% of the exam) :
QSBA 2 - Curriculum Overview
Application performance considerations
Selecting the right type of Chart - Part 1
Selecting the right type of Chart - Final
Design the layout - [D]ashboard
Which to choose !
Design the layout - [A]nalysis
What would you choose ?
Design the layout - [R]eporting
Design the layout - The merged DAR app
Design the layout - Mashup

QSBA 3 - Prepare and Load Data (25% of the exam) :
QSBA 3 - Curriculum Overview
Prepare & load the data - [D]ashboard
Exercise 12.1 - Code a required SCD
Exercise 12.1 Solution - Code a required SCD
Prepare & load the data - [A]nalysis & [R]eporting (Part 1)
Prepare & load the data - [A]nalysis & [R]eporting (Final)
Exercise 12.2 - Code a Pre Aggregation
Exercise 12.2 Solution - Code a Pre Aggregation

QSBA 4 - Develop Application (30% of the exam) - [D]ashboard :
QSBA 4 - Curriculum Overview
[D]ashboard - Button & Filter objects
Exercise 13.1 - Add Dimension & Master Item
Exercise 13.1 Solution - Add Dimension & Master Item
[D]ashboard - KPI and Set Analysis (Pt 1)
[D]ashboard - KPI and Set Analysis (Pt 2)
[D]ashboard - KPI and Set Analysis (Final)
Exercise 13.2 - Add a KPI with Set Analysis
Exercise 13.2 Solution - Add a KPI with Set Analysis
[D]ashboard - Add 2 KPI's for Today and Yesterday
Exercise 13.3 - 2 x KPI Challenge
Exercise 13.3 Solution - 2 x KPI Challenge
[D]ashboard - Add a Part of Whole chart
Exercise 13.4 - Add another Part of Whole chart
Exercise 13.4 Solution - Add another Part of Whole chart
[D]ashboard - Add a Point Layer map
Exercise 13.5 - Add a Point Layer map
Exercise 13.5 Solution - Add a Point Layer map
How to test app metrics are accurate (Part 1)
How to test app metrics are accurate (Final)

QSBA 4 - [A]nalysis :
[A]nalysis - Template , Branding & Debug
[A]nalysis - Understanding the Canonical Calendar
[A]nalysis - Creating the Canonical Calendar (Part 1)
[A]nalysis - Creating the Canonical Calendar (Final)
Exercise 14.1 - Wrap up the calendar code
Exercise 14.1 Solution - Wrap up the calendar code
[A]nalysis - All Time Sales
[A]nalysis - Handling the Canonical Calendar in Set Expressions
[A]nalysis - Previous Year KPI
Exercise 14.2 - Year Difference KPI
Exercise 14.2 Solution - Year Difference KPI
[A]nalysis - Switching a calculation variable
[A]nalysis - Layer map with a conditional metric (Part 1)
[A]nalysis - Layer map with a conditional metric (Final)
[A]nalysis - Implementing cumulative metrics (Part 1)
[A]nalysis - Implementing cumulative metrics (Final)
Exercise 14.3 - Code a cumulative metric
Exercise 14.3 Solution - Code a cumulative metric
[A]nalysis - Scatter plot with a predication (Inclusion)
[A]nalysis - Scatter plot with advanced functions
Exercise 14.4 - Scatter plot with a predication (Inclusion)
Exercise 14.4 Solution - Scatter plot with a predication (Inclusion)
[A]nalysis - Scatter plot with a predication (Exclusion)
Exercise 14.5 - Scatter plot with a predication (Exclusion)
Exercise 14.5 Solution - Scatter plot with a predication (Exclusion)
[A]nalysis - Ranking values (Part 1)
[A]nalysis - Ranking values (Part 2)
[A]nalysis - Ranking values (Final)
Exercise 14.6 - Ranking using Aggr()
Exercise 14.6 Solution - Ranking using Aggr()
[A]nalysis - KPI Override dimension selections
[A]nalysis KPI This month previous year (Part 1)
[A]nalysis KPI This month previous year (Final)
Exercise 14.7 - KPI This week previous year
Exercise 14.7 Solution - KPI This week previous year
[A]nalysis - KPI Year to date
[A]nalysis - KPI Week to date
Exercise 14.8 - KPI Month to date
Exercise 14.8 Solution - Month to date
[A]nalysis - Element function E()
[A]nalysis - Element function E() and search list
[A]nalysis -Element function P()
[A]nalysis - Combo chart & master vis
Exercise 14.9 - Combo chart & master vis
Exercise 14.9 Solution - Combo chart & master vis
[A]nalysis - Currency basket distribution
[A]nalysis - The Trellis container
Exercise 14.10 - The Trellis container
Exercise 14.10 Solution - The Trellis container
[A]nalysis - Using a flag in the Set Expression
Exercise 14.11 - Using a flag in the Set Expression
Exercise 14.11 Solution - Using a flag in the Set Expression
[A]nalysis - Comparative Analysis using alternate states
Exercise 14.12 - Comparative Analysis using alternate states
Exercise 14.12 Solution - Comparative Analysis using alternate states
[A]nalysis - Using what if to assess the effect(s) - (Part 1)
[A]nalysis - Using what if to assess the effect(s) - (Final)
Exercise 14.13 - Using what if to assess the effect(s)
Exercise 14.13 Solution - Using what if to assess the effect(s)
[A]nalysis - Charting with a canonical calendar

QSBA 4 - [R]eporting :
[R]eporting - Visualising tabular data (Part 1)
[R]eporting - Visualising tabular data (Final)
[R]eporting - Bookmark and sheet actions
Exercise 15.1 - Your challenge
Exercise 15.1 Solution - Your challenge (Part 1)
Exercise 15.1 Solution - Your challenge (Final)
[R]eporting - Using the P&L Pivot for our tabular data (Part 1)
[R]eporting - Using the P&L Pivot for our tabular data (Final)
Exercise 15.2 - Using the P&L Pivot for our tabular data
Exercise 15.2 Solution - Using the P&L Pivot for our tabular data
[R]eporting - Combine text and aggregation values in the metric
Exercise 15.3 - Complex conditional formatting
Exercise 15.3 Solution - Complex conditional formatting

QSBA 4 - Merge Applications :
Merge apps - Planning
Merge apps - Migration to target app
Merge apps - Landing page & navigation
Exercise 16.1 - Complete the final app
Exercise 16.1 Solution - Complete the final app

QSBA 4 - Implement the Security Model :
Prevent access to an App via Section Access
Limit data access via the REDUCTION field (Part 1)
Hide columns via the OMIT field

QSBA 4 - Mashup development :
Introduction to the Mashup
The Dev Hub
Single integration
Create a multi object mashup

QSBA 4 - QlikView to QlikSense app converter :
Introduction to QlikView migration
Migrate a QlikView document to Qlik Sense App

QSBA 4 - Narrate (Story telling) :
Introduction to data story telling
Gathering the material
Assemble and tell the story

QSBA 4 - Complex expressions :
Inverse a rank value - Introduction
Inverse a rank value - Coding
Exercise 21.1 - Inverse a rank value
Exercise 21.1 Solution - Inverse a rank value
Conclusion
A congratulatory message

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 6 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 33 ساعت و 32 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy