دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش جامع AWS DevOps یا همان ECS

دانلود PacktPub Complete 2020 AWS DevOps Bootcamp For Beginners (With ECS)

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمازون وب سروسز دوآپس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Complete 2020 AWS DevOps Bootcamp For Beginners (With ECS)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 5 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction:
Introduction
Get to Know Your Instructor
What You Should Bring to the Course
Housekeeping
Free Tier and Pricing in AWS

DevOps and AWS Fundamentals:
This is the DevOps Definition
The Different Types of Cloud Computing, Explained
How to Talk to Management About Cloud Computing
Lab: Signup to AWS
AWS Regions and Availability Zones
The Difference Between AWS Services and a Monolithic Web-Service
Lab: Create Your First EC2 Instance
Lab Recap: Create Your First EC2 Instance

Security, Identity, and Access Management (IAM) on AWS:
Security on AWS Primer - IAM and Your Root User
Lab: Create an IAM User
This is IAM: The Identity and Access Management in AWS
Lab: Download and Configure AWS CLI

Elasticity in AWS - Understanding the Elastic Compute Cloud (EC2):
EC2 Instance - Deep Dive
Lab: Start an EC2 Instance with User Data
Lab Recap: Start an EC2 Instance with User Data
Understanding User Data - Deep Dive
Understanding Metadata in AWS for EC2 Instances
Lab: Run EC2 Instances and Query Metadata
Lab Recap: Run EC2 Instances and Query Metadata

Scalability in AWS - Understanding Scaling of Elastic Compute Cloud Resources:
An Introduction and Overview of Scalability Objectives
Lab: Create an Auto-Scaling Group with Load Balancing for EC2 Instances
Lab Recap: Creating an Auto-Scaling Group with Load Balancing
Auto-Scaling Group with EC2 Instances
Understanding Launch Templates for EC2 Instances
Load Balancing Introduction and Elastic Load Balancing Overview
Classic Load Balancer versus Application Load Balancer versus Network Load Balancer

Storage in AWS - A Deep Dive for Web Developers:
Why Cloud Storage?
Understanding S3 - The AWS Simple Storage Service
Lab: Create an S3 Encrypted Versioned Bucket to Host a Public Website
Understanding AWS S3 Bucket Policies
Lab: Interacting with S3 via CLI with IAM Permissions and Deleting the Bucket
Lab Recap and S3 Pricing
AWS EBS: Elastic Block Storage Overview
AWS EFS: Elastic File Storage Overview
Lab: Creating and Interacting with EFS Volumes from Different EC2 Instances
EFS Summary

Networking in AWS:
AWS Networking Introduction
CIDR Explanation: Understanding Classless Inter-Domain Routing
Virtual Private Cloud - Understanding VPC in AWS
Lab: Create Your Own VPC
VPC Subnet Explanation: Understanding Subnet AZ Placement
Lab: Create Subnets for Your Own VPC
AWS Route Table and Internet Gateway Deep Dive
Lab: Create an Internet Gateway and a NAT Gateway
Understanding NAT Gateways and Egress Only Internet Gateways
Lab: Create and add a NAT gateway
Understanding the Idea of Bastion Hosts in AWS VPCs
Lab: Creating a Bastion Host to Connect to Private EC2 Instances
AWS Security Group Deep Dive
Lab: Creating a Load Balancer and a Private EC2 Instance in a Private Subnet

Working in Teams - Code Repositories:
Why Git?
Lab: Creating Your CodeCommit Repository
Lab Recap: Creating Your CodeCommit Repository
Lab: Start an EC2 Instance and Automatically Use Code from CodeCommit via IAM
Lab Recap: EC2 Instance and CodeCommit

Containerization - Why Use Docker for Your Development?:
Container Introduction
Images versus Containers
Lab: Starting a PHP Docker Container
Lab Recap: PHP Docker Container
This is a Dockerfile - An In-Depth Crash Course
Lab: Uploading a Docker Image to ECR, the Elastic Container Registry
Lab Recap: Uploading an Image to ECR
Lab: Understanding and Creating Environments Using Docker-Compose
Lab Recap: Understanding Docker-Compose

Elastic Container Service - Creating and Running Containers:
ECS Introduction
Task Definition Introduction
Introduction to Fargate
Lab: Creating a TaskDefinition and Start a Fargate Cluster
Lab Recap: Creating a Task Definition and Start a Fargate Cluster
Permissions in ECS
Lab: Creating an S3 Bucket from Within Containers with IAM Policies Attached
Lab Recap: Creating an S3 Bucket from Within Containers with IAM Policies Attached
How Storage and Scaling Works on AWS Fargate
Lab: Scaling a Fargate Service with an Application Load Balancer
Lab Recap: Scaling a Fargate Service with an Application Load Balancer
EC2 Launch Type Overview
ECS EC2 Network Modes
EC2 Lab Introduction
Lab: Creating an ECS EC2 Cluster with a Load Balancer
Lab Recap: Creating an ECS EC2 Cluster with a Load Balancer
Understanding Deployment Types on ECS
Understanding Task Placement Strategies in ECS
ECS EC2 Capacity Providers
Lab: Creating an EC2 Cluster with Capacity Providers for Instance Auto-Scaling
Lab Recap: Creating an EC2 Cluster with Capacity Providers for Instance Auto-Scaling

Continuous Integration, Continuous Delivery, and Continuous Deployment:
Introduction to Continuous Deployment
Continuous Integration versus Continuous Delivers versus Continuous Deployment
AWS CodePipeline Introduction and Overview
AWS CodeBuild Introduction and Overview
The CodeBuild Buildspec.yml File, Explained
Lab: Creating Your First AWS CodeBuild Project to Create Docker Images
AWS CodeDeploy Introduction and Overview
Lab: Creating a Continuous Deployment Pipeline
Lab: Creating a Continuous Deployment Pipeline Using AWS CodePipeline to ECR
Lab Recap: Creating a Continuous Deployment Pipeline Using AWS CodePipeline to ECR

AWS Services - RDS, ElastiCache, SSM Parameter Store, Route53:
Introduction
AWS RDS and Aurora
Lab: Creating an RDS Instance and Attaching It to ECS Container via Environmental Var
Lab Recap: Creating an RDS Instance
AWS Systems Manager Parameter Store and AWS Secrets Manager
Lab: Storing and Retrieving Values from The SSM Parameter Store to ECS Services
Lab Recap: Storing and Retrieving Values
Route53 and AWS Certificate Manager Overview
Lab: Adding a Custom Domain to Route53 and SSL Termination with ACM
Lab Recap: Adding a Custom Domain to Route53 and SSL Termination with ACM
AWS CloudFormation Overview and Introduction
Lab: Creating a VPC With a CloudFormation Template
AWS ElastiCache Overview

Project - Deploying a Laravel Application into an HA ECS EC2 Cluster:
Project Introduction and Overview
Installing Laravel Using Docker and the Composer Image
Laravel Local Development Environment using Docker-Compose
Adding MySQL and Redis into the Local Development Environment
Adding a Register/Login Functionality
Initializing a New Git Repository
Adding the Laravel PHP-FPM and Nginx Docker Images to ECR
Creating an ECS EC2 Launch Type Cluster with a Capacity Provider
Creating and Launching our Laravel Service into the ECS Cluster
Adding and Attaching an RDS Database via SSM Parameter Store
Uploading Newer Images for the Laravel PHP-FPM Service and Nginx to Allow Logins
Establishing Automatic Database Migrations
Adding Redis Through ElastiCache for Session Storage
Route53 Custom Domain Alias with SSL Termination and HTTP to HTTPS Redirect
Establishing a full CI/CD Pipeline

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 10 ساعت و 5 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PacktPub