دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

یادگیری مدرک بین المللی AWS Big Data

دانلود PacktPub AWS Certified Big Data – Specialty Certification

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمازون وب سرویسز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : AWS Certified Big Data - Specialty Certification

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 6 ساعت و 12 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Exam Details:
Course Introduction
Overview of Big Data on AWS Certification
Objective of Big Data on AWS Certification Course
Exam Pattern and Exam Syllabus
Recommended AWS Knowledge

Big Data on AWS Introduction:
Learning Objectives
Cloud Computing Introduction, Advantages, and Types
Cloud Deployment Models
Cloud Service Categories
AWS Cloud Platform
AWS Cloud Architecture Design Principles - Part I
AWS Cloud Architecture Design Principles - Part II
Why AWS for Big Data - Reasons and Challenges
Databases in AWS
Data Warehousing in AWS
Redshift, Kinesis, and EMR
DynamoDB, Machine Learning, and Lambda
Elastic Search Services and EC2
Key Takeaways

Big Data on AWS - Collection:
Learning Objective
Amazon Kinesis and Kinesis Stream
Kinesis Data Stream Architecture and Core Components
Data Producer
Data Consumer
Kinesis Stream Emitting Data to AWS Services and Kinesis Connector Library
Kinesis Firehose
Demo - Put and Get Records from Kinesis Data Stream
Transferring Data Using Lambda
Amazon SQS Lifecycle and Architecture
IoT and Big Data
IoT Framework
AWS Data Pipelines and Data Nodes
Activity, Pre-Condition, and Schedule
Demo - Importing Data from S3 into DynamoDB Using Data Pipeline
Key Takeaways

Big Data on AWS - Storage:
Learning Objective
Amazon Glacier and Big Data
DynamoDB Introduction
DynamoDB and EMR
DynamoDB Partitions and Distributions
DynamoDB GSI LSI
DynamoDB Stream and Cross-Region Replication
DynamoDB Performance and Partition Key Selection
Snowball and AWS Big Data
AWS DMS
AWS Aurora in Big Data
Demo - Amazon Athena Interactive SQL Queries for Data in Amazon S3 Part I
Demo - Amazon Athena Interactive SQL Queries for Data in Amazon S3 Part II
Key Takeaways

Big Data on AWS - Processing:
Learning Objective
Amazon EMR
Demo - Analysing Big Data with Amazon EMR
Apache Hadoop
EMR Architecture
EMR Operations - Releases and Cluster
EMR Operations - Choosing Instance and Monitoring
Demo - Advanced EMR Setting Options
Hive on EMR
HBase with EMR
Presto with EMR
Spark with EMR
EMR File Storage
Demo - Analysing Large Datasets Using Hive and Spark
AWS Lambda
Key Takeaways

Big Data on AWS - Analysis:
Learning Objective
Redshift Intro and Use Cases
Redshift Architecture
MPP and Redshift in AWS Ecosystem
Columnar Databases
Redshift Table Design - Part I
Redshift Table Design - Part II
Demo - Generating Random Dataset in EC2 and Loading it in S3
Demo - Redshift Maintenance and Operations
Machine Learning Introduction
Machine Learning Algorithm
Amazon SageMaker
Amazon Elasticsearch
Amazon Elasticsearch Services
Demo - Loading Datasets into Elasticsearch
Logstash and RStudio
Demo - Fetching the File and Analysing it using RStudio
Athena
Demo - Running Query on S3 using the Serverless Athena
Demo - Creating a Redshift Cluster and Loading the Datasets into it from S3 - Part I
Demo - Creating a Redshift Cluster and Loading the Datasets into it from S3 - Part II
Key Takeaways

Big Data on AWS - Visualization:
Learning Objective
Amazon QuickSight
Demo - Creating an Analysis with a Single Visual using Sample Data
Demo - Creating an Analysis using Your Own Amazon S3 Data
Visual Types
Stories
Big Data Visualization
Key Takeaways

Big Data on AWS - Security:
Learning Objective
EMR Security and Security Group
Roles and Private Subnet
Encryption at Rest and In-Transit
Redshift Security
Encryption at Rest using CloudHSM
Cloud HSM versus AWS KMS
Limit Data Access
Key Takeaways

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 6 ساعت و 12 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PacktPub