دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری برنامه نویسی به زبان Java : مدرک OCAJP 1Z0-808

دانلود Udemy Oracle Certified Associate Java Programmer (OCAJP) 1Z0-808

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با کدنویسی به زبان جاوا یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Oracle Certified Associate Java Programmer (OCAJP) 1Z0-808

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 34 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Communication plan
Unlimited access to 'Learn IT' application for students
Why Java and why this course? What is JDK, JRE and JVM?

Java Basics :
JDK Installation
Tips to Improve Your Course Taking Experience
First application: Hello World App
Homework Solution: .bat file creation
Integrated Development Environment, Eclipse Overview
Comments in Java source code

Primitive Data Types, Variables and Arrays :
Primitive types and variables
Number Systems
Arrays

Operators and Operations with primitive types :
Operators in Java
Operations with integers and floating-point numbers, BigDecimal type
Math class, NaN, Infinity
Type of the expression in Java
Compare primitive and reference types & Java Memory Model
Read user input from console
Simple console integer calculator
Calculate Area of Triangle
Calculate Circle Circumference
Homework review: Operators and Operations

Strings in Java :
String: object creation and main methods overview
String comparison: How to compare Strings and what is String Pool
Escape Sequences in Java
String Formatting
Regular expressions in Java
Format floating-point number
Split Words
Homework review: String

Control Statements :
'if - else' construction
Admin and Guest mode for application
Simple Number Calculator
Homework review: 'if' statement
'switch' construction
User Activity Selector
Homework review: 'switch' statement

Miscellaneous :
Random numbers generation

Iteration Statements (Loops) in Java :
'while' loop
'do-while' loop
'for' with condition loop
'for each' loop
Nested loops
Jump Statements - Break and Continue
Labels in Java
Print digits from new line
Pyramid in console
Print matrix to console
Homework review: Iteration Statements (Loops)

Methods in Java :
Methods in Java: Overview
Parameter Passing Mechanism in Java
Recursive methods
Variable Length Arguments
Find max int in array
Draw empty rectangle
Calculate Amount of Words
Filter String array
Rotate Matrix
Extend Array
Greatest Common Divisor
Sum all digits in number
String Processor
Turn each first letter in a word to capital
Convert decimal to Roman numbers and vice versa
Homework review: Methods

Enumerations in Java :
Enumerations in Java
Message type priority
Debugging Tools
How to debug Java programs

Object-oriented programming :
Object-oriented programming: Basics
Classes & Objects
Different types of Classes, Abstract keyword and Abstract classes
Interfaces
Inheritance
Polymorphism and 'final' keyword
'static' keyword
Encapsulation
Object, JNI and Object class overview
SOLID principles overview & Single Responsibility Principle
Open / Closed Principle
Liskov Substitution Principle
Interface Segregation Principle
Dependency Inversion Principle

Practice: EXAM OOP & Object Oriented e-Commerce console applications :
Exam and homework for OOP topic
Payments and Transacations processing
Books Management
Presents Management

Excpetion Handling :
Exception Handling in Java

Java Collections Framework :
Java Collections Framework: Overview
Collection Interface
Interfaces List, Set and Queue: Overview
List implementations - ArrayList, Vector, CopyOnWriteArrayList & Stack
LinkedList VS ArrayList, Big O Notation & Homework
LinkedList VS ArrayList - Performance Comparison
MyList implementation
Comparator and Comparable
Write your Custom Product Comparator
Iterable, Iterator & ListIterator
Implement custom Iterator
Queue and Deque
Implement back-end system of Help Desk for online store
Map Hierarchy
Hash Tables & HashMap
LinkedHashMap
LRU Cache
SortedMap, NavigableMap & TreeMap
Set Implementations (HashSet practice) & java.util.Colelctions class

Generics :
Generics in Java
Parameterized custom List & iterators

Date and Time in JDK :
Time Standards (GMT, UTC), Date and Calendar from java.util
java.time Package (Instant, LocalDateTime, ZonedDateTime etc)
Java Reflection API & Annotations
Java Reflection API

JDK API :
StringBuilder & StringBuffer
java.util.Optional - Optional in Java

Bonus section :
Bonus lesson

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 10 ساعت و 34 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy