دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کسب آمادگی برای آزمون ریاضی ACT

دانلود Udemy Nova’s ACT Math Prep Course

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

یکی از آزمون های استاندارد ریاضی در سراسر جهان ACT است در این کورس آموزشی مطالب لازم برای این آزمون را یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : Nova's ACT Math Prep Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 3 ساعت و 40 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction to the ACT :
About This Course
Format of the ACT
Pacing
Scoring the ACT
Skipping and Guessing
The “2 out of 5” Rule
Questions and Answers

ACT Math Introduction :
ACT Math Introduction

Substitution :
Substitution 1
Substitution 1 Example 1
Substitution 2
Substitution 2 Example 2
Substitution 2 Example 3
Substitution Problem 1
Substitution Problem 2
Substitution Problem 3
Substitution Problem 4
Substitution Problem 5
Substitution Problem 6
Substitution Problem 7
Substitution Problem 8
Substitution Problem 9
Substitution Problem 10
Substitution Problem 11
Substitution Problem 12
Substitution Problem 13
Substitution Problem 14
Substitution Problem 15
Substitution (Plugging In)
Substitution (Plugging In) Example
Substitution (Plugging In) Problem 1
Substitution (Plugging In) Problem 2
Substitution (Plugging In) Problem 3
Substitution (Plugging In) Problem 4
Substitution (Plugging In) Problem 5
Substitution (Plugging In) Problem 6

Math Notes :
Math Notes 1
Math Notes 2
Math Notes Example 1
Math Notes 3
Math Notes Example 2
Math Notes 4
Math Notes Problem 1
Math Notes Problem 2
Math Notes Problem 3
Math Notes Problem 4
Math Notes Problem 5
Math Notes Problem 6
Math Notes Problem 7
Math Notes Problem 8
Math Notes Problem 9
Math Notes Problem 10

Number Theory :
Number Theory 1
Number Theory 1 Example 1
Number Theory 2
Number Theory 2 Example 2
Number Theory 3
Number Theory 4
Number Theory 4 Example 3
Number Theory 4 Example 4
Number Theory 4 Example 5
Number Theory Problem 1
Number Theory Problem 2
Number Theory Problem 3
Number Theory Problem 4
Number Theory Problem 5
Number Theory Problem 6
Number Theory Problem 7
Number Theory Problem 8
Number Theory Problem 9
Number Theory Problem 10

Geometry :
Geometry 1 Lines & Angles
Geometry 2 Lines & Angles
Geometry 2 Lines & Angles Example 1
Geometry 2 Lines & Angles Example 2
Geometry 3 Lines & Angles
Geometry 4 Lines & Angles
Geometry 5 Triangles
Geometry 6 Triangles Example 3
Geometry 7 Triangles
Geometry 8 Triangles
Geometry 8 Triangles Example 4
Geometry 9 Quadrilaterals
Geometry 9 Quadrilaterals Example 5
Geometry 10 Quadrilaterals
Geometry 11 Volume
Geometry 11 Volume Example 6
Geometry 12 Circles
Geometry 13 Circles
Geometry 13 Circles Example 7
Geometry 14 Shaded Regions
Geometry 14 Shaded Regions Example 8
Geometry 14 Shaded Regions Example 9
Geometry 15 "Birds-Eye" View
Geometry 15 "Birds-Eye" View Example 10
Geometry Problem 1
Geometry Problem 2
Geometry Problem 3
Geometry Problem 4
Geometry Problem 5
Geometry Problem 6
Geometry Problem 7
Geometry Problem 8
Geometry Problem 9
Geometry Problem 10
Geometry Problem 11
Geometry Problem 12
Geometry Problem 13
Geometry Problem 14
Geometry Problem 15
Geometry Problem 16
Geometry Problem 17
Geometry Problem 18
Geometry Problem 19
Geometry Problem 20

Geometry "Eye-Balling" :
Geometry "Eye-Balling"
Geometry "Eye-Balling" Example 1
Geometry "Eye-Balling" Example 2

Geometry Extreme Cases :
Geometry Extreme Cases Introduction
Geometry Extreme Cases Example 1
Geometry Extreme Cases Example 2

Coordinate Geometry :
Coordinate Geometry 1 Introduction
Coordinate Geometry 1 Introduction Example 1
Coordinate Geometry 2 Distance Formula
Coordinate Geometry 2 Distance Formula Example 2
Coordinate Geometry 3 Midpoint Formula
Coordinate Geometry 3 Midpoint Formula Example 3
Coordinate Geometry 4 Slope Formula
Coordinate Geometry 4 Slope Formula Example 4
Coordinate Geometry 5 Slope-Intercept Form
Coordinate Geometry 5 Slope-Intercept Formula Example 5
Coordinate Geometry 6 Intercepts
Coordinate Geometry 7 Areas and Perimeters
Coordinate Geometry 7 Areas and Perimeters Example 6
Coordinate Geometry 7 Areas and Perimeters Example 7
Coordinate Geometry Problem 1
Coordinate Geometry Problem 2
Coordinate Geometry Problem 3
Coordinate Geometry Problem 4
Coordinate Geometry Problem 5
Coordinate Geometry Problem 6
Coordinate Geometry Problem 7
Coordinate Geometry Problem 8
Coordinate Geometry Problem 9
Coordinate Geometry Problem 10

Elimination Strategies :
Elimination Strategies 1
Elimination Strategies 2
Elimination Strategies Problem 1
Elimination Strategies Problem 2
Elimination Strategies Problem 3
Elimination Strategies Problem 4
Elimination Strategies Problem 5

Inequalities :
Inequalities 1 Introduction
Inequalities 2 Positive & Negative Numbers
Inequalities 3 Miscellaneous Properties of Positive and Negative Numbers
Inequalities 3 Miscellaneous Properties of Positive and Negative Numbers Example
Inequalities 4 Absolute Value
Inequalities 4 Absolute Value Example 2
Inequalities 5 Higher Order Inequalities
Inequalities 6 Transitive Property
Inequalities 6 Transitive Property Example 3
Inequalities 7 Like Inequalities Can Be Added
Inequalities 7 Like Inequalities Can Be Added Example 4
Inequalities Problem 1
Inequalities Problem 2
Inequalities Problem 3
Inequalities Problem 4
Inequalities Problem 5
Inequalities Problem 6
Inequalities Problem 7
Inequalities Problem 8
Inequalities Problem 9
Inequalities Problem 10

Fractions & Decimals :
Fractions 1
Fractions 1 Example 1
Fractions 2
Fractions 2 Example 2
Fractions 3 LCD
Fractions 3 LCD Example 3
Fractions 4 Complex Fractions
Fractions 4 Complex Fractions Example 4
Fractions 4 Complex Fractions Example 5
Fractions 5 Cross-Multiplying
Fractions 5 Cross-Multiplying Example 6
Fractions 5 Cross-Multiplying Example 7
Fractions 6
Decimals 1
Decimals 2
Decimals 2 Example 1
Decimals 2 Example 2
Decimals 2 Example 3
Fractions & Decimals Problem 1
Fractions & Decimals Problem 2
Fractions & Decimals Problem 3
Fractions & Decimals Problem 4
Fractions & Decimals Problem 5
Fractions & Decimals Problem 6
Fractions & Decimals Problem 7
Fractions & Decimals Problem 8
Fractions & Decimals Problem 9
Fractions & Decimals Problem 10

Equations :
Equations 1 PEMDAS
Equations 1 PEMDAS Example 1
Equations 2 “Triple” Equation
Equations 2 “Triple” Equation Example 2
Equations 3 Systems of Equations
Equations 3 Systems of Equations Example 3
Equations 4 Method of Substitution
Equations Problem 1
Equations Problem 2
Equations Problem 3
Equations Problem 4
Equations Problem 5
Equations Problem 6
Equations Problem 7
Equations Problem 8
Equations Problem 9
Equations Problem 10

Averages :
Averages - Definition
Averages - Definition - Example
Averages - Weighted Average
Averages - Using an Average to Find a Number
Averages - Using an Average to Find a Number - Example
Averages - Average Speed
Averages - Average Speed - Example
Averages Problem 1
Processing..
Averages Problem 2
Averages Problem 3
Averages Problem 4
Averages Problem 5
Averages Problem 6
Averages Problem 7
Averages Problem 8
Averages Problem 9
Averages Problem 10

Ratio & Proportion :
Ratio
Ratio Example 1
Proportion 1
Proportion 1 Example 2
Proportion 2
Proportion 2 Example 3
Proportion 2 Example 4
Proportion 3
Proportion 3 Example 5
Proportion 4
Proportion 4 Example 6
Proportion Problem 1
Proportion Problem 2
Proportion Problem 3
Proportion Problem 4
Proportion Problem 5
Proportion Problem 6
Proportion Problem 7
Proportion Problem 8
Proportion Problem 9
Proportion Problem 10

Exponents & Roots :
Exponents
Exponents Example 1
Exponents Example 2
Exponents Example 3
Roots 1
Roots 2
Roots 2 Example 4
Roots 2 Example 5
Roots 3 Rationalizing
Exponents & Roots Problem 1
Exponents & Roots Problem 2
Exponents & Roots Problem 3
Exponents & Roots Problem 4
Exponents & Roots Problem 5
Exponents & Roots Problem 6
Exponents & Roots Problem 7
Exponents & Roots Problem 8
Exponents & Roots Problem 9
Exponents & Roots Problem 10

Factoring :
Factoring Distributive Rule
Factoring Distributive Rule Example 1
Factoring Distributive Rule Example 2
Factoring Difference of Squares
Factoring Difference of Squares Example 3
Factoring Perfect Square Trinomials
Factoring Perfect Square Trinomials Example 4
Factoring General Trinomials
Factoring General Trinomials Example 5
Factoring Complete Factoring
Factoring Problem 1
Factoring Problem 2
Factoring Problem 3
Factoring Problem 4
Factoring Problem 5
Factoring Problem 6
Factoring Problem 7
Factoring Problem 8
Factoring Problem 9
Factoring Problem 10

Algebraic Expressions :
Algebraic Expressions Adding & Subtracting
Algebraic Expressions Parentheses
Algebraic Expressions Order of Operations (PEMDAS)
Algebraic Expressions Order of Operations (PEMDAS) Example
Algebraic Expressions FOIL Multiplication
Algebraic Expressions Division of Algebraic Expressions
Algebraic Expressions Division of Algebraic Expressions Example
Algebraic Expressions Problem 1
Algebraic Expressions Problem 2
Algebraic Expressions Problem 3
Algebraic Expressions Problem 4
Algebraic Expressions Problem 5
Algebraic Expressions Problem 6
Algebraic Expressions Problem 7
Algebraic Expressions Problem 8
Algebraic Expressions Problem 9
Algebraic Expressions Problem 10

Percents :
Percents 1
Percents 1 Example 1
Percents 1 Example 2
Percents 1 Example 3
Percents 1 Example 4
Percents 2
Percents 2 Example 5
Percents Problem 1
Percents Problem 2
Percents Problem 3
Percents Problem 4
Percents Problem 5
Percents Problem 6
Percents Problem 7
Percents Problem 8
Percents Problem 9
Percents Problem 10

Graphs :
Graphs
Graphs Example 1
Graphs Example 2
Graphs Example 3
Graphs Example 4
Graphs Example 5
Graphs Problem 1
Graphs Problem 2
Graphs Problem 3
Graphs Problem 4
Graphs Problem 5
Graphs Problem 6
Graphs Problem 7
Graphs Problem 8
Graphs Problem 9
Graphs Problem 10

Word Problems :
Word Problems - Translating Words into Mathematical Symbols
Motion Problems Overtake
Motion Problems Overtake Example 1
Motion Problems Opposite Directions
Motion Problems Opposite Directions Example 2
Motion Problems Round Trip
Motion Problems Round Trip Example 3
Motion Problems Compass Headings
Motion Problems Compass Headings Example 4
Motion Problems Circular Motion
Motion Problems Circular Motion Example 5
Motion Problems Circular Motion Example 6
Work Problems
Work Problems Example 7
Work Problems Example 8
Mixture Problems
Mixture Problems Example 9
Coin Problems
Coin Problems Example 10
Age Problems
Age Problems Example 11
Interest Problems
Interest Problems Example 12
Word Problems Problem 1
Word Problems Problem 2
Word Problems Problem 3
Word Problems Problem 4
Word Problems Problem 5
Word Problems Problem 6
Word Problems Problem 7
Word Problems Problem 8
Word Problems Problem 9
Word Problems Problem 10

Sequences & Series :
Sequences Introduction
Sequences Example 1
Sequences Example 2
Sequences Arithmetic Progressions
Sequences Arithmetic Progressions Example 3
Sequences Arithmetic Progressions (Sequence Formulas)
Sequences Geometric Progressions
Sequences Geometric Progressions Example 4
Sequences Geometric Progressions (Sequence Formulas)
Series Introduction
Series Example 5
Series Example 6
Sequences & Series Problem 1
Sequences & Series Problem 2
Sequences & Series Problem 3
Sequences & Series Problem 4
Sequences & Series Problem 5
Sequences & Series Problem 6
Sequences & Series Problem 7
Sequences & Series Problem 8
Sequences & Series Problem 9
Sequences & Series Problem 10

Counting :
Counting - Over Lapping Sets
Counting - Over Lapping Sets Example 1
Counting - Integers
Counting - Integers Example 2
Counting - Fundamental Principle of Counting
Counting - Fundamental Principle of Counting Example 3
Counting - Miscellaneous Counting Problems Example 4
Counting - Miscellaneous Counting Problems Example 5
Counting - Sets
Counting Problem 1
Counting Problem 2
Counting Problem 3
Counting Problem 4
Counting Problem 5
Counting Problem 6
Counting Problem 7
Counting Problem 8
Counting Problem 9
10

Probability & Statistics :
Probability
Statistics
Probability & Statistics Problem 1
Probability & Statistics Problem 2
Probability & Statistics Problem 3
Probability & Statistics Problem 4
Probability & Statistics Problem 5
Probability & Statistics Problem 6
Probability & Statistics Problem 7
Probability & Statistics Problem 8

Functions :
Functions Definition
Functions Domain and Range
Functions Graphs
Functions Translations of Graphs
Functions Reflections of Graphs
Functions Evaluation and Composition
Functions Evaluation and Composition Example
Functions Quadratic
Functions Quadratic Example
Functions Circles
Functions Qualitative Behavior of Graphs
Functions Qualitative Behavior of Graphs Example
Functions as Models of Real-Life
Functions as Models of Real-Life Example
Functions Problem 1
Functions Problem 2
Functions Problem 3
Functions Problem 4
Functions Problem 5
Functions Problem 6
Functions Problem 7
Functions Problem 8

Logarithms :
Definition of Logarithm 1
Definition of Logarithm 2
Definition of Logarithm 3
Definition of Logarithm 4
Definition of Logarithm 5
Definition of Logarithm 6
Definition of Logarithm 7
Definition of Logarithm 8
Definition of Logarithm 9
Solving Exponential Equations by Using Logs 1
Solving Exponential Equations by Using Logs 2
Solving Exponential Equations by Using Logs 3
Graphs of Logarithmic Functions 1
Graphs of Logarithmic Functions 2
Graphs of Logarithmic Functions Example 1
Graphs of Logarithmic Functions Example 2
Graphs of Logarithmic Functions Example 3
Graphs of Exponential Functions 1
Graphs of Exponential Functions 2
Logarithms Problem 1
Logarithms Problem 2
Logarithms Problem 3
Logarithms Problem 4
Logarithms Problem 5
Logarithms Problem 6
Logarithms Problem 7
Logarithms Problem 8
Logarithms Problem 9
Logarithms Problem 10

Complex Numbers :
Complex Numbers Definition 1
Complex Numbers Definition 2
Complex Numbers Conjugate
Complex Numbers Absolute Value
Complex Numbers Problem 1
Complex Numbers Problem 2
Complex Numbers Problem 3
Complex Numbers Problem 4
Complex Numbers Problem 5
Complex Numbers Problem 6
Complex Numbers Problem 7
Complex Numbers Problem 8
Complex Numbers Problem 9
Complex Numbers Problem 10

Matrices :
Matrices Introduction
Adding Matrices
Subtracting Matrices
The Zero Matrix and Scalar Multiplication
Multiplying Matrices 1
Multiplying Matrices 2
Applications of Matrices
Matrices Problem 1
Matrices Problem 2
Matrices Problem 3
Matrices Problem 4
Matrices Problem 5
Matrices Problem 6

Trigonometry :
Trigonometry Introduction
Trigonometric Functions and Formulas You Must Know
Example 1
Example 2
Trigonometric Identities You Should Be Familiar with
Trigonometric Identities You Should Be Familiar with Example 3
Formulas for Solving Nonright Triangles
Formulas for Solving Nonright Triangles Example 4
Trigonometric Values for Special Angles
Trigonometric Values for Special Angles Example 5
Trigonometry Problem 1
Trigonometry Problem 2
Trigonometry Problem 3
Trigonometry Problem 4
Trigonometry Problem 5
Trigonometry Problem 6

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 3 ساعت و 40 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy