وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

NodeJS E-commerce API Dev: Build w/ MongoDB, Mongoose 2023

سرفصل های دوره

Building Real-world NodeJS Project: Learn API Development with Express and MongoDB


1 - START HERE
 • 1 - Project Features
 • 2 - Folder Structure
 • 3 - Requirement For This Course
 • 4 - Advanced Server Setup
 • 5 - Project Data Modelling Logic

 • 2 - USER AUTHENTICATION
 • 6 - User Data Model
 • 7 - Connect To MongoDB Database
 • 8 - MongoDB Connection String and Environment Variables
 • 9 - MongoDB in VSCODE
 • 10 - User RegIstration Controller Setup
 • 11 - User Registration Controller
 • 12 - Hash User Password
 • 13 - User Login Controller
 • 14 - Error Handling
 • 15 - Not Found Route Handler
 • 16 - How Authentication Works
 • 17 - Mongoose Warning Fixed

 • 3 - USER AUTHORISATION MIDDLEWARES
 • 18 - Generate Token For Login User
 • 19 - Dummy Profile Controller
 • 20 - Get Token from Header
 • 21 - Verify Generated Token
 • 22 - IsLogin Middleware

 • 4 - PRODUCTS PAGINATION FILTERING CONTROLLER
 • 23 - Product Data Model
 • 24 - Create Product Controller
 • 25 - Fetching All Products
 • 26 - Environments In Postman
 • 27 - Filter Products By Name
 • 28 - Filter Products By Colors Brands And Sizes
 • 29 - Filter Products By Price Range
 • 30 - Product Pagination
 • 31 - Pagination Results
 • 32 - Fetching Single Product
 • 33 - Update Product
 • 34 - Delete Product

 • 5 - PRODUCT CATEGORIES CONTROLLER
 • 35 - Create Categories
 • 36 - Single Update Delete Categories Controller
 • 37 - Associate Product To Category
 • 38 - Products Brands CRUD Controller
 • 39 - Associate Products To Brand Category
 • 40 - Products Colors CRUD Categories Controller
 • 41 - Color Model Modified

 • 6 - PRODUCT REVIEWS CONTROLLER
 • 42 - Reviews Model
 • 43 - Create Review Controller
 • 44 - Avoid Duplication Of Reviews
 • 45 - Calculate Average Rating

 • 7 - PRODUCT ORDER PROCESSING
 • 46 - Order Placement Process
 • 47 - Order Model
 • 48 - Dummy Order Controller
 • 49 - Order Placement Steps
 • 50 - Order Placement Part 1
 • 51 - Order Placement Part 2
 • 52 - Update User Shipping Address

 • 8 - PAYMENT INTEGRATION STRIPE
 • 53 - Stripe Overview And Installation
 • 54 - Stripe Payment Controller
 • 55 - Place Order With Payment

 • 9 - STRIPE PAYMENT WEBHOOK
 • 56 - WebHook Explained
 • 57 - Stripe WebHook Integration
 • 58 - WebHook Error Fixed
 • 59 - Update Order With Stripe WebHook
 • 60 - Update Order with Stripe WebHook Error Fixed
 • 61 - Fetch All Orders
 • 62 - Fetch Single Order
 • 63 - Admin Processing Order
 • 64 - Populate User Orders
 • 65 - Testing Placement Of Order

 • 10 - PRODUCT COUPONS INTEGRATION
 • 66 - How Coupon Works With Its Model
 • 67 - Create Coupon Code
 • 68 - Coupons Validations
 • 69 - Fetch All Coupons With Days Left
 • 70 - Applying Coupon To Order
 • 71 - Single Delete Update Coupon Controller

 • 11 - PRODUCTS IMAGES UPLOAD
 • 72 - Cloudinary Keys and Multer Installation
 • 73 - Upload Images to Cloudinary
 • 74 - Create Product With Images
 • 75 - Create Category With Image

 • 12 - ORDER SUMMARY STATISTICS
 • 76 - Calculate Total Sum Of Orders
 • 77 - Average Minimum and Maximum Order
 • 78 - Get Todays Sales
 • 79 - IsAdmin Middleware

 • 13 - CONGRATULATIONS
 • 80 - Great Achievement.html

 • 14 - WHAT NEXT
 • 81 - What Next.html
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7973
  حجم: 4566 مگابایت
  مدت زمان: 508 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید