در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Next JS with React – Build Personal App (Blogs & Portfolios)

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Build a personal app with Next/React JS and Typescript. Blogs, portfolios, and search features. No 3rd party dependency.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - How To Resolve Issues

 • 2 - Layout Preparation
 • 3 - Init Project
 • 3 - code.zip
 • 3 - project.zip
 • 4 - Tailwind Css
 • 4 - code.zip
 • 5 - Next 13 Changes Link.html
 • 6 - Page Layout
 • 6 - code.zip
 • 6 - layout with updated link next 13.zip
 • 7 - Footer Component
 • 7 - code.zip
 • 8 - Header and Navbar
 • 8 - code.zip
 • 9 - Portfolios and Blogs Components
 • 9 - code.zip
 • 10 - Base Layout
 • 10 - code.zip

 • 3 - Markdown Content and Library
 • 11 - Content
 • 11 - code.zip
 • 11 - content.zip
 • 12 - Get File Names
 • 12 - code.zip
 • 13 - Get Blog Content
 • 13 - code.zip
 • 14 - Function Refactor
 • 14 - code.zip
 • 15 - Blog Interface
 • 15 - code.zip
 • 16 - Parse MD
 • 16 - code.zip
 • 17 - Get All Blogs
 • 17 - code.zip
 • 18 - Blog Lib
 • 18 - code.zip

 • 4 - Blogs Feature
 • 19 - Display Blogs
 • 19 - code.zip
 • 20 - Blog Detail Page
 • 20 - code.zip
 • 21 - New Layout
 • 21 - code.zip
 • 22 - Alias Paths
 • 22 - code.zip
 • 23 - Get Blog By Slug
 • 23 - code.zip
 • 24 - Static Props and Paths Types
 • 24 - code.zip
 • 25 - Display Props Data
 • 25 - code.zip
 • 26 - Markdown To Html
 • 26 - code.zip
 • 27 - Tailwind typography
 • 27 - code.zip
 • 28 - Blog Header
 • 28 - code.zip

 • 5 - Content Search
 • 29 - Content Search
 • 29 - code.zip
 • 30 - Create search docs
 • 30 - code.zip
 • 31 - JS Search
 • 31 - code.zip
 • 32 - Content Indexer
 • 32 - code.zip
 • 33 - Perform Search
 • 33 - code.zip
 • 34 - Search Content Type
 • 34 - code.zip
 • 35 - Show Results
 • 35 - code.zip

 • 6 - UX Search Improvements
 • 36 - Handle Click
 • 36 - code.zip
 • 37 - Handle click if results
 • 37 - code.zip
 • 38 - Check if clicking on input
 • 38 - code.zip
 • 39 - Clear Results
 • 39 - code.zip
 • 40 - Handle Escape Key
 • 40 - code.zip

 • 7 - Store Search Data
 • 41 - Build Search Index
 • 41 - code.zip
 • 42 - Save search data
 • 42 - code.zip

 • 8 - Portfolio Feature
 • 43 - Portfolio interface
 • 43 - code.zip
 • 44 - Get portfolios
 • 44 - code.zip
 • 45 - Pass Portfolios as Props
 • 45 - code.zip
 • 46 - Get Portfolio By Slug
 • 46 - code.zip
 • 47 - Page layout Css
 • 47 - code.zip
 • 48 - Detail Page Finish
 • 48 - code.zip

 • 9 - Generic Search More Pages
 • 49 - Generic Content Data
 • 49 - code.zip
 • 50 - Navigate to searched content
 • 50 - code.zip
 • 51 - All Blogs Page
 • 51 - code.zip
 • 52 - All Portfolios Page
 • 52 - code.zip
 • 53 - Data subset and shortify
 • 53 - code.zip
 • 54 - Sort Content
 • 54 - code.zip

 • 10 - Deployment
 • 55 - Next 13 Update.html
 • 56 - Github repo
 • 57 - Project Deployment
 • 58 - Adds Content & Course Finish