دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت یک App دستور تهیه غذاها بوسیله Android, Kotlin

دانلود Udemy Modern Food Recipes App – Android Development with Kotlin

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اندروید و کاتلین یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Modern Food Recipes App - Android Development with Kotlin

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 14 ساعت و 27 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Application Design
Project Structure Overview
Introducing with API
API Response Example

Navigation Component Setup :
Project Setup
Navigation Component Setup

Design RecipesFragment Layout :
Design RecipesFragment Layout
Design RecipesRowLayout
Design Recyclerview Placeholder Layout

Start with Retrofit :
Introducing with Retrofit
Generate Model classes for API
Create Constants class
Create RecipesApi interface
Project Structure Overview & RemoteDataSource class

Introducing with Dependency Injection :
Dependency Injection Overview
Manual Dependency Injection
Dagger Basics
Hilt - Dependency Injection Library | Part 1
Hilt - Dependency Injection Library | Part 2
Component Scoping

Dagger-Hilt Setup - NetworkModule :
Create MyApplication class
Create NetworkModule
Inject RemoteDataSource class
Create and Inject Repository class
Create NetworkResult class
Create and Inject MainViewModel class

Introducing with Data Binding :
Introducing with Data Binding
Binding Adapters

Display API Data in Recyclerview :
Create RecipesAdapter class
DiffUtil - Create RecipesDiffUtil class
Create RecipesRowBinding class
RecipesFragment - Connect the Dots
Create RecipesViewModel class
Let's Recap

Introducing with ROOM Library :
Introducing with ROOM Library

ROOM Database :
Offline Caching
Introducing with Kotlin Flow
Create Entity (RecipesEntity)
Create DAO (RecipesDao)
Create Type Converter (RecipesTypeConverter)
Create Database (RecipesDatabase)

Dagger-Hilt Setup - DatabaseModule :
Create DatabaseModule
Create and Inject LocalDataSource
MainViewModel - Offline Cache
RecipesFragment - Read from Database
ObserveOnce - Extension Function
Database Inspector
Placeholder Image - Error
Create RecipesBinding class

Introducing with DataStore Preferences :
Introducing with DataStore Preferences

Add Bottom Sheet :
About BottomSheet
Design RecipesBottomSheet
Navigate to RecipesBottomSheet
Customize Chip Style
Create and Inject DataStoreRepository class
Modify and Inject RecipesViewModel
RecipesBottomSheet - Persist Selected Chips
Handle Return from BottomSheet - Safe Args
Bottom Sheet - Recap

Handle Internet Connection :
Introducing with StateFlow
Create NetworkListener class
RecipesFragment - Listen for Internet Connection
Back Online - Persist data with DataStore

Search Recipes :
Design RecipesFragment Menu
FoodRecipesApi - searchRecipes()
RemoteDataSource - searchRecipes()
MainViewModel - Handle Search Response
RecipesFragment - searchApiData()

DetailsActivity & OverviewFragment :
Design activity_details Layout
Send Result to DetailsActivity - Safe Args
Create PagerAdapter class
Design fragment_overview Layout
OverviewFragment - Display Recipe Data
Parse HTML Text - Jsoup

IngredientsFragment :
Design fragment_ingredients Layout
Design ingredients_row_layout
Modify RecipesDiffUtil class
Create IngredientsAdapter class
IngredientsFragment - Display Ingredients Data

InstructionsFragment :
Modify InstructionsFragment
Modify OverviewFragment & recipes_row_layout

ROOM Database - Favorite Recipes :
Create FavoritesEntity class
Modify RecipesTypeConverter class
Modify RecipesDao interface
Modify LocalDataSource class
Modify MainViewModel class
Modify RecipesDatabase class

Add to Favorites - Details Activity :
Create details_menu
Save Recipe to Favorites
Check if Recipe is Saved
Remove Recipe from Favorites

FavoriteRecipesFragment :
Design fragment_favorite_recipes Layout
Design favorite_recipes_row_layout
Create FavoriteRecipesAdapter class
Display Favorite Recipes
Create FavoriteRecipesBinding class

Contextual Action Mode :
FavoriteRecipesFragment - Single Click Listener
FavoriteRecipesFragment - Long Click Listener
Apply Contextual Action Mode Style
Recipe Selection Style - onLongClick
Apply Contextual Action Mode Title
Delete Selected Favorite Recipes
Close Contextual Action Mode
FavoriteRecipesFragment - ParseHTML
Recap - Contextual Action Mode
Create favorite_recipes_menu

FoodJokeFragment :
Design fragment_food_joke
Create FoodJoke model class
Create FoodJoke GET Request
Modify RemoteDataSource - FoodJoke
Modify MainViewModel - FoodJoke
Offline Cache - FoodJoke
FoodJokeFragment - Let's Start
FoodJokeBinding class - Part 1
FoodJokeBinding class - Part 2
Add Share Menu
Recap - FoodJokeFragment

Splash Screen :
Add Splash Screen

Dark Theme :
RecipesFragment - Dark Theme
FavoriteRecipesFragment - Dark Theme
FoodJokeFragment - Dark Theme
RecipesBottomSheet - Dark Theme
Placeholder Row Layout - Dark Theme
DetailsActivity - Dark Theme
OverviewFragment - Dark Theme
IngredientsFragment - Dark Theme

Motion Layout :
Add Motion Layout - OverviewFragment

App Icon :
Add App Icon
Final Word
Final Word

Course Updates - Bug Hunt & Code Cleanup :
DataStore 1.0.0-alpha04 - Package Issue Fixed
Internet Connection Bug - Fixed

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 14 ساعت و 27 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy