وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Terraform on Google Cloud Platform (GCP)

سرفصل های دوره

Efficiently Manage GCP Infrastructure with Terraform: Automation, Best Practices, and Advanced Techniques


1. Introduction
 • 1. Course Overview
 • 2. What is Terraform
 • 3. Why Terraform on GCP
 • 4. Course Prerequisites and Target Audience

 • 2. Setting Up Your Environment
 • 1. Installing Terraform
 • 2. Setting Up GCP Account and SDK
 • 3. Configuring Terraform for GCP

 • 3. Terraform Basics
 • 1. Terraform Syntax (HCL)
 • 2. Providers and Resources
 • 3. Terraform Commands
 • 4. Terraform State Management

 • 4. GCP Infrastructure with Terraform
 • 1. Creating a GCP Project
 • 2. Managing GCP Networking
 • 3. Deploying Compute Engine Instances
 • 4. Implementing Load Balancers
 • 5. Working with Cloud Storage
 • 6. Managing Cloud SQL Instances
 • 7. Configuring Firestore and Datastore

 • 5. GCP Messaging and Data Analytics with Terraform
 • 1. Setting Up PubSub Topics and Subscriptions
 • 2. Creating BigQuery Datasets and Tables
 • 3. Implementing Dataflow Pipelines

 • 6. Advanced Terraform Concepts
 • 1. Input Variables and Output Values
 • 2. Modules and Code Reusability
 • 3. Remote State Storage
 • 4. Data Sources

 • 7. Deploying Containerized Applications
 • 1. Introduction to Kubernetes on GCP
 • 2. Creating a Kubernetes Cluster with Terraform
 • 3. Deploying Applications on GKE

 • 8. Implementing Serverless Architecture
 • 1. Introduction to Google Cloud Functions
 • 2. Deploying Cloud Functions with Terraform
 • 3. Integrating Cloud Functions with Other GCP Services

 • 9. GCP Identity and Access Management with Terraform
 • 1. Managing IAM Policies, Roles, and Service Accounts
 • 2. Securing GCP Resources with IAM

 • 10. Terraform Best Practices
 • 1. Organizing Your Code
 • 2. Managing Terraform State
 • 3. Securing Your Infrastructure
 • 4. Continuous Integration and Deployment

 • 11. Conclusion
 • 1. Course Recap
 • 2. Next Steps in Your Terraform and GCP Journey
 • 3. Additional Resources
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19162
  حجم: 820 مگابایت
  مدت زمان: 110 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید