در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Mastering Google Chrome DevTools Course

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn how to use the main tools in DevTools, including performance tools, lighthouse, accessibility, among many others.


1. Introducction
 • 1. Introduction to the course
 • 2. Chrome DevTools The big picture
 • 3. Open Chrome DevTools
 • 4. Installing and opening Chrome DevTools.html
 • 5. Commands and shortcuts
 • 6. Playing with the Command Palette.html

 • 2. Simulate devices with Device Mode
 • 1. Simulate mobile devices with Device Mode
 • 2. Simulating mobile devices.html
 • 3. Throttle the network and CPU
 • 4. Throttling the network and CPU.html

 • 3. Elements
 • 1. Viewing elements in the DOM
 • 2. Viewing elements in the DOM.html
 • 3. Editing the DOM
 • 4. Editing the DOM.html
 • 5. Acceding nodes in the Console
 • 6. Acceding nodes in the Console.html
 • 7. View the properties of DOM objects
 • 8. View the properties of DOM objects.html
 • 9. View and change CSS
 • 10. View and change CSS.html
 • 11. Inspect CSS grid
 • 12. Inspect CSS grid.html
 • 13. Inspect and Debug CSS Flexbox Layouts
 • 14. Inspect and Debug CSS Flexbox Layouts.html

 • 4. Console
 • 1. Log messages in Console
 • 2. Log messages in Console.html
 • 3. Run JavaScript in the Console
 • 4. Run JavaScript in the Console.html
 • 5. Watch JavaScript values in real time with live expressions
 • 6. Watch JavaScript values in real time with live expressions.html
 • 7. Format and style messages in the Console
 • 8. Format and style messages in the Console.html

 • 5. Sources
 • 1. Debug JavaScript
 • 2. Debug JavaScript.html
 • 3. Pause your code with breakpoints
 • 4. Pause your code with breakpoints.html
 • 5. Run Snippets of JavaScripts
 • 6. Run Snippets of JavaScripts.html
 • 7. Edit and save files with Workspaces
 • 8. Edit and save files with Workspaces.html

 • 6. Network
 • 1. Inspect network activity
 • 2. Inspect network activity.html
 • 3. Viewing network properties by searching for a file
 • 4. Viewing network properties by searching for a file.html

 • 7. Performance
 • 1. Analyze runtime performance
 • 2. Analyze runtime performance.html
 • 3. Finding bottlenecks
 • 4. Finding bottlenecks.html

 • 8. Memory
 • 1. Using the Chrome Task Manager
 • 2. Using the Chrome Task Manager.html
 • 3. Discover detached DOM tree memory leaks with Heap Snapshots
 • 4. Discover detached DOM tree memory leaks with Heap Snapshots.html
 • 5. Identify JS heap memory leaks with Allocation Timelines
 • 6. Identify JS heap memory leaks with Allocation Timelines.html
 • 7. Investigate memory allocation by function
 • 8. Investigate memory allocation by function.html

 • 9. Application
 • 1. Debug Progressive Web Apps
 • 2. Debug Progressive Web Apps.html
 • 3. View and edit local storage
 • 4. View and edit local storage.html
 • 5. View and edit session storage
 • 6. View and edit session storage.html
 • 7. View and change IndexedDB data
 • 8. View and change IndexedDB data.html
 • 9. View, edit, and delete cookies
 • 10. View, edit, and delete cookies.html
 • 11. View Cache data
 • 12. View Cache data.html
 • 13. Debug background services
 • 14. Debug background services.html

 • 10. Lighthouse and other important topics
 • 1. Lighthouse - Audit a site
 • 2. Lighthouse - Audit a site.html
 • 3. Lighthouse - Improving a site from the audit
 • 4. Lighthouse - Improving a site from the audit.html
 • 5. Inspect and modify CSS animation effects
 • 6. Inspect and modify CSS animation effects.html
 • 7. Track your HTML, CSS, and JavaScript changes
 • 8. Track your HTML, CSS, and JavaScript changes.html
 • 9. Find unused JavaScript and CSS
 • 10. Find unused JavaScript and CSS.html
 • 11. Identify potential CSS improvements
 • 12. Identify potential CSS improvements.html
 • 13. Issues - Find and fix problems
 • 14. Issues - Find and fix problems.html
 • 15. Media - View and debug media players information
 • 16. Media - View and debug media players information.html
 • 17. Memory Inspector - Inspect JavaScript ArrayBuffer
 • 18. Memory Inspector - Inspect JavaScript ArrayBuffer.html
 • 19. Network conditions - Override the user agent string
 • 20. Network conditions - Override the user agent string.html
 • 21. Security - Understand security issues
 • 22. Security - Understand security issues.html
 • 23. Search - Find text across all loaded resources
 • 24. Search - Find text across all loaded resources.html
 • 25. WebAuthn - Emulate authenticators
 • 26. WebAuthn - Emulate authenticators.html

 • 11. Recorder
 • 1. Record, replay, and measure user flows
 • 2. Record, replay, and measure user flows.html

 • 12. Rendering
 • 1. Discover issues with rendering performance
 • 2. Discover issues with rendering performance.html
 • 3. Emulate CSS media features
 • 4. Emulate CSS media features.html
 • 5. Apply other effects - enable automatic dark theme, emulate focus, and more
 • 6. Apply other effects - enable automatic dark theme, emulate focus, and more.html

 • 13. Sensors
 • 1. Override geolocation
 • 2. Override geolocation.html
 • 3. Simulate device orientation
 • 4. Simulate device orientation.html

 • 14. Remote debugging
 • 1. Remote debug Android devices
 • 2. Remote debug Android devices.html
 • 3. Access local servers
 • 4. Access local servers.html

 • 15. Accesbility
 • 1. Audit a pages accessibility
 • 2. Audit a pages accessibility.html
 • 3. Make your website more readable
 • 4. Make your website more readable.html
 • 5. Track element focus
 • 6. Track element focus.html

 • 16. Settings and customization
 • 1. Setting options and customizing DevTools
 • 2. Setting options and customizing DevTools.html