وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Android App Development with Kotlin -Build 38 Apps

سرفصل های دوره

Learn Android Kotlin from Zero to Hero - Build apps with MVVM, Retrofit, ROOM DB, Firebase, Jetpack, MySQL, JSON & More


1. Introduction
 • 1. The Success Keys

 • 2. Getting Started with Android Studio
 • 1. Section Overview
 • 2. Installing Android Studio with SDK
 • 3. Creating Android Emulator - AVD
 • 4. Creating a Hello World App
 • 5. How Android Works

 • 3. Android Studio Deep Dive
 • 1. Section Overview
 • 2. Android Studio UI
 • 3. The Editor
 • 4. The Layout Editor
 • 5. Project Structure

 • 4. Kotlin Basics
 • 1. Running Kotlin Projects in Android Studio
 • 2. Kotlin Syntax
 • 3. Printing out & Output
 • 4. Comments
 • 5. Variables
 • 6. Data Types
 • 7. Numbers
 • 8. Decimals
 • 9. Booleans
 • 10. Characters

 • 5. Kotlin Object Oriented Programming - OOP
 • 1. Creating Functions
 • 2. Passing Parameters to Functions
 • 3. Returning Values from Functions
 • 4. Whats OOP - Object Oriented Programming
 • 5. Classes
 • 6. Objects
 • 7. Primary Constructor
 • 8. Whats Inheritance
 • 9. Inheritance Example
 • 10. Secondary Constructors
 • 11. Super Keyword
 • 12. Getters & Setters
 • 13. Visibility Modifiers
 • 14. Abstract Classes
 • 15. Interfaces
 • 16. Nested Classes

 • 6. Kotlin Data Structures
 • 1. Collections Oveview
 • 2. Immutable List
 • 3. Mutable List
 • 4. Immutable Set
 • 5. Mutable Set
 • 6. Immutable Map
 • 7. Mutable Map

 • 7. Kotlin Exercise
 • 1. Coding Exercise #1
 • 2. Coding Exercise #2
 • 3. Coding Exercise #3
 • 4. Coding Exercise #4
 • 5. Coding Exercise #5
 • 6. Coding Exercise #6
 • 7. Coding Exercise #7
 • 8. Coding Exercise #8

 • 8. Views & Widgets
 • 1. Views & View Groups
 • 2. Views Attributes
 • 3. TextView
 • 4. EditText
 • 5. Buttons
 • 6. ImageView
 • 7. The Greetings App
 • 8. The Counter App

 • 9. Unit Converter App
 • 1.1 3- UnitConverter kotlin.zip
 • 1. Designing Layout
 • 2. Declaring Widgets
 • 3. Adding Functionalities
 • 4.1 3- UnitConverter kotlin.zip
 • 4. Running the App

 • 10. Layouts
 • 1. What are Layouts
 • 2. Types of Layouts
 • 3. Linear Layout
 • 4. Linear Layout App
 • 5. Relative Layout
 • 6. Relative Layout App
 • 7. Constraint Layout
 • 8. Constraint Layout Behaviours
 • 9. Constraint Layout [App #1]
 • 10. Constraint Layout [App #2]
 • 11. Constraint Layout [App #3]

 • 11. App Components
 • 1. Activity Life Cycle
 • 2. Activity Life Cycle App [Part 1]
 • 3. Activity Life Cycle App [Part 2]
 • 4. Intents
 • 5. Explicit Intents
 • 6. Implicit Intents
 • 7. The Manifest
 • 8. Gradle

 • 12. Lucky Number App
 • 1. App Overview - What well build
 • 2. Designing Layouts
 • 3. Declaring & Initialising widgets
 • 4. Getting & Passing username to Second Activity
 • 5. Generating Random Lucky Numbers
 • 6. Sharing the Results
 • 7. Running & Testing the App

 • 13. App Resources
 • 1. App Resources Overview
 • 2. Colors
 • 3. Strings.xml
 • 4. Menu
 • 5. Drawable
 • 6. Custom Drawable Shapes
 • 7. Fonts

 • 14. Music Player App
 • 1. App Overview
 • 2.1 9- Music Player App [Kotlin].zip
 • 2. Designing the Layout
 • 3. Designing the Layout [Part 2]
 • 4. Using Media Player
 • 5. Playing Audio Files
 • 6. Using Runnables
 • 7. Fixing Layout Bugs
 • 8. Adding Stop, Forward & Backward Functionalities
 • 9. Running & Testing the App

 • 15. Video Player App
 • 1. App Overview
 • 2.1 10- VideoPlayerApp [Kotlin].zip
 • 2. Introducing Videoview
 • 3. Displaying Videos from Local Storage
 • 4. Displaying Videos from Internet

 • 16. French Teacher App
 • 1. App Overview
 • 2. Designing Layouts
 • 3. Adding Resources
 • 4. Playing French Sounds
 • 5. Running the App

 • 17. World Cup App - Mastering ListViews
 • 1. What are Adapters in Android
 • 2. Creating Simple ListViews
 • 3. Custom ListView
 • 4. World Cup App Overview
 • 5. World Cup App - Layouts
 • 6. World Cup App - Model Class
 • 7. World Cup App - Adapter Class
 • 8. World Cup App - Main Activity
 • 9. Handling Click Events on ListViews

 • 18. Vaccines App - RecyclerView
 • 1. RecyclerView In Android
 • 2. Vaccines Data Class
 • 3. View Holder Class
 • 4. Layout Inflater
 • 5. Connecting RecyclerView with Data Source
 • 6. Handling Click Events on RecyclerView

 • 19. Top Games App - CardView
 • 1. Creating Layouts
 • 2. Data Class
 • 3. Adapter Class
 • 4. Connecting Data Source with CardView
 • 5. Handling Clicks on CardView

 • 20. Fragments & Their Life Cycle
 • 1. Whats a Fragment
 • 2. Creating Fragments
 • 3. Fragments Transaction
 • 4. Fragments LifeCycle
 • 5. Fragments LifeCycle App

 • 21. Navigation Drawer App
 • 1. Navigation Drawer App Overview
 • 2. Creating Layouts
 • 3. Creating Menu
 • 4. Creating Fragments
 • 5. Fragments Transaction
 • 6. Navigation Drawer

 • 22. View Pager App
 • 1. View Pager App Overview
 • 2. View Pager Layout
 • 3. View Pager Fragments
 • 4. Fragments State Adapter
 • 5. Running & Testing

 • 23. Tab Layout App
 • 1. Tab Layout App
 • 2. Creating TabLayout & View Pager
 • 3. Creating Fragments
 • 4. Tabs Adapter
 • 5. Tabs Adapter Mediator

 • 24. Data Saving & Shared Preferences
 • 1. Android Data & File Storage
 • 2. Shared Preferences App Layout
 • 3. Saving Data in Shared Preferences
 • 4. Reading Data from Shared Preferences

 • 25. Android JetPack
 • 1. Jetpack Introduction

 • 26. Data Binding
 • 1. Data binding introduction
 • 2. Without Data Binding
 • 3. Using Data Binding
 • 4. Data Binding Library
 • 5. Data Binding with Objects
 • 6. Data Binding with Objects [Part 2[

 • 27. View Model
 • 1. Whats ViewModel
 • 2. View Model App
 • 3. View Model Factory

 • 28. Live Data
 • 1. Whats Live Data in Android
 • 2. Live Data App - Layout
 • 3. View Model with Live Data
 • 4. Observing Live Data
 • 5. Live Data + View Model + Data Binding App
 • 6. Live Data + View Model + Data Binding App [Part 2]

 • 29. Introduction to MVVM & ROOM
 • 1. Introduction to MVVM & ROOM
 • 2. Introduction to ROOM Database

 • 30. [MVVM + ROOM] Contacts Manager App
 • 1. Contacts Manager App Overview
 • 2. Project Setup
 • 3. Main Activity Layout
 • 4. CardView Item
 • 5. Entity Class
 • 6. Data Access Object ( DAO }
 • 7. Creating the Database
 • 8. Repository
 • 9. View Model with Live Data
 • 10. Connecting View Model with Repository
 • 11. View Model Factory
 • 12. View Holder Class
 • 13. RecyclerView Adapter
 • 14. Creating the View
 • 15. Adding CRUD Functionalities
 • 16. Running and Testing the App

 • 31. Navigation
 • 1. Navigation Component
 • 2. Project Setup
 • 3. Navigation Graph
 • 4. Nav Host Fragment
 • 5. Home Fragment
 • 6. Second Fragment
 • 7. Navigation Actions
 • 8. Passing Data between Destinations

 • 32. Note Taking App [MVVM + ROOM]
 • 1. Note Taking App Overview
 • 2. Project Setup
 • 3. Navigation Graph
 • 4. Home Fragment Layout
 • 5. New Note Fragment
 • 6. Update Note Fragment
 • 7. Note Item Layout
 • 8. Creating Menus
 • 9. Entity Class - Note
 • 10. Data Access Object - Note DAO
 • 11. Creating Note Database
 • 12. The Repository
 • 13. View Model
 • 14. View Model Factory
 • 15. RecyclerView DiffUtil
 • 16. Note Adapter
 • 17. Navigation Actions
 • 18. Home Fragment
 • 19. Staggered Grid Layout
 • 20. New Note Fragment
 • 21. Update Note Fragment
 • 22. Creating Alert Dialogs
 • 23. Creating the Main Activity
 • 24. Running & Debugging the App

 • 33. Kotlin Coroutines
 • 1. What are Coroutines
 • 2. Using the Main Thread
 • 3. Creating Your First Coroutines
 • 4. The Scopes
 • 5. Dispatchers
 • 6. Launching the Coroutines
 • 7. Coroutines App
 • 8. Switching Between Coroutines
 • 9. Suspend Functions
 • 10. Sequential Coroutines
 • 11. Parallel Coroutines

 • 34. Retrofit
 • 1. Introduction to Retrofit
 • 2. Retrofit Dependency
 • 3. Adding Permissions
 • 4. Implementing Retrofit
 • 5. JSON syntax
 • 6. POJO Data class
 • 7. Http Requests & Responses
 • 8. JSON Array
 • 9. API Service Interface
 • 10. Retrofit Instance
 • 11. Receiving JSON to Logcat
 • 12. Displaying JSON into TextView
 • 13. Query Parameters
 • 14. Path Parameters

 • 35. Android Dependency Injection
 • 1. Whats Dependency Injection
 • 2. Real Dependency Injection Example
 • 3. Method Injection
 • 4. Field Injection
 • 5. Using Dagger
 • 6. Dependency Injection using Dagger
 • 7. @Module Annotation
 • 8. Dealing with Interfaces
 • 9. Field Injection
 • 10. State of Modules
 • 11. The Application Class

 • 36. The Movies App [ MVVM + ROOM + Retrofit ]
 • 1. The Movies App Promo
 • 2. Use Cases
 • 3. Adding the Dependencies
 • 4. TMDB API Key
 • 5. Whats API
 • 6. Understanding JSON Response
 • 7. Creating the Data Classes
 • 8. JSON to Kotlin Plugin
 • 9. Retrofit API Service
 • 10. Creating Database Tables
 • 11. Data Access Objectt
 • 12. TMDB ROOM Database
 • 13. Movie Repository
 • 14. Creating Use Cases
 • 15. Data Source Interface
 • 16. Data Source Implementation
 • 17. Getting Data from API
 • 18. Getting Data from ROOM
 • 19. Getting Data from Cache
 • 20. Main Activity Layout
 • 21. Movies Item Layout
 • 22. Movies Adapter
 • 23. Displaying Movies Images
 • 24. View Model & View Model Factory
 • 25. Dependency Injection - Retrofit
 • 26. Dependency Injection - ROOM
 • 27. Dependency Injection - Data Source
 • 28. Dependency Injection - Repository
 • 29. Dependency Injection - Use Cases
 • 30. Dependency Injection - View Model
 • 31. Dependency Injection - App Modules
 • 32. Application Sub Class
 • 33. Getting Movies to Main Activity
 • 34. Updating the Movies
 • 35. Debugging & Running the App

 • 37. Quiz App [MySQL + MVVM + Retrofit]
 • 1. Quiz App Promo
 • 2. Project Setup
 • 3. Installing XAMP
 • 4. Creating MySQL Database
 • 5. Creating API in PHP
 • 6. MVVM with MySQL
 • 7. Creating Model Classes
 • 8. Retrofit API interface
 • 9. Retrofit Instance
 • 10. Questions Repository
 • 11. View Model
 • 12. Creating Main Activity
 • 13. Displaying First Question
 • 14. Network Security Rules
 • 15. Displaying All Questions
 • 16. The Results Activity
 • 17. Running the App

 • 38. Firebase Meets Kotlin
 • 1. Whats Firebase
 • 2. Adding Firebase to Apps
 • 3. Writing Simple Data to Firebase Real Time Database
 • 4. Reading Simple Data from Firebase Real Time Database
 • 5. Writing Custom Objects to Real-Time Database
 • 6. Reading Custom Objects to Firebase Real-Time Database

 • 39. Firestore with Kotlin
 • 1. Adding Firestore to Kotlin Apps
 • 2. Firestore Hierarchy
 • 3. Writing Simple Data to Firestore
 • 4. Reading Documents from Firestore
 • 5. Reading All Documents in a Collection
 • 6. Update & Delete Documents

 • 40. Journal App - Firestore + Storage + Firebase Auth
 • 1. Journal App Overview
 • 2. Project Setup
 • 3. Designing Layouts
 • 4. Firebase Authentication
 • 5. Creating First Account
 • 6. Journal List Layout
 • 7. RecyclerView Adapter
 • 8. Adding Data binding to CardView
 • 9. Using Data Binding Objects
 • 10. Firebase Storage
 • 11. Creating the Menu
 • 12. Journal User Singleton
 • 13. Getting All Posts
 • 14. Add Journal Layout
 • 15. Getting the Current User
 • 16. Getting Storage Reference
 • 17. Posting the Journal
 • 18. Getting Image Path
 • 19. Sign In Functionality
 • 20. Testing & Debugging the App
 • 21. Fixing User Id Error
 • 22. Running the App
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7942
  حجم: 16605 مگابایت
  مدت زمان: 2168 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید