در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Master the Fundamentals of Math

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn everything from the basics of math, then test your knowledge with 510+ practice questions


01 - Getting started
 • 001 Hi! START HERE Course overview
 • 002 Download the formula sheet.html
 • 002 Pre-Algebra.formulas.pdf
 • 003 Master-the-Fundamentals-of-Math.zip
 • 003 The EVERYTHING download.html

 • 02 - Numbers and negative numbers
 • 001 Introduction to numbers and negative numbers
 • 002 Absolute-value.pdf
 • 002 Adding-and-subtracting-signed-numbers.pdf
 • 002 Dividing-signed-numbers.pdf
 • 002 Identity-numbers.pdf
 • 002 Multiplying-signed-numbers.pdf
 • 002 Number-sets.pdf
 • 002 Opposite-of-a-number.pdf
 • 002 RESOURCE Quiz solutions for this section.html
 • 003 Number sets.html
 • 003 Number-sets.pdf
 • 004 Number sets
 • 005 Identity numbers.html
 • 005 Identity-numbers.pdf
 • 006 Identity numbers
 • 007 Opposite of a number.html
 • 007 Opposite-of-a-number.pdf
 • 008 Opposite of a number
 • 009 Adding and subtracting signed numbers.html
 • 009 Adding-and-subtracting-signed-numbers.pdf
 • 010 Adding and subtracting signed numbers
 • 011 Multiplying signed numbers.html
 • 011 Multiplying-signed-numbers.pdf
 • 012 Multiplying signed numbers
 • 013 Dividing signed numbers.html
 • 013 Dividing-signed-numbers.pdf
 • 014 Dividing signed numbers
 • 015 Absolute value.html
 • 015 Absolute-value.pdf
 • 016 Absolute value
 • 017 BONUS! Extra practice problems. ).html
 • 017 Workbook.numbers-and-negative-numbers.pdf
 • 017 Workbook.numbers-and-negative-numbers.solutions.pdf

 • 03 - Factors and multiples
 • 001 Introduction to factors and multiples
 • 002 Divisibility.pdf
 • 002 Greatest-common-factor.pdf
 • 002 Least-common-multiple.pdf
 • 002 Multiples.pdf
 • 002 Prime-and-composite.pdf
 • 002 Prime-factorization-and-product-of-primes.pdf
 • 002 RESOURCE Quiz solutions for this section.html
 • 003 Divisibility.html
 • 003 Divisibility.pdf
 • 004 Divisibility
 • 005 Multiples.html
 • 005 Multiples.pdf
 • 006 Multiples
 • 007 Prime and composite.html
 • 007 Prime-and-composite.pdf
 • 008 Prime and composite
 • 009 Prime factorization and product of primes.html
 • 009 Prime-factorization-and-product-of-primes.pdf
 • 010 Prime factorization and product of primes
 • 011 Least common multiple.html
 • 011 Least-common-multiple.pdf
 • 012 Least common multiple
 • 013 Greatest common factor.html
 • 013 Greatest-common-factor.pdf
 • 014 Greatest common factor
 • 015 BONUS! Extra practice problems. ).html
 • 015 Workbook.factors-and-multiples.pdf
 • 015 Workbook.factors-and-multiples.solutions.pdf

 • 04 - Fractions
 • 001 Introduction to fractions
 • 002 Adding-and-subtracting-fractions.pdf
 • 002 Division-of-zero.pdf
 • 002 Equivalent-fractions.pdf
 • 002 Fractions.pdf
 • 002 Multiplying-and-dividing-fractions.pdf
 • 002 RESOURCE Quiz solutions for this section.html
 • 002 Reciprocals.pdf
 • 002 Signs-of-fractions.pdf
 • 002 Simplifying-fractions-and-cancellation.pdf
 • 003 Fractions.html
 • 003 Fractions.pdf
 • 004 Fractions
 • 005 Simplifying fractions and cancellation.html
 • 005 Simplifying-fractions-and-cancellation.pdf
 • 006 Simplifying fractions and cancellation
 • 007 Equivalent fractions.html
 • 007 Equivalent-fractions.pdf
 • 008 Equivalent fractions
 • 009 Division of zero.html
 • 009 Division-of-zero.pdf
 • 010 Division of zero
 • 011 Adding and subtracting fractions.html
 • 011 Adding-and-subtracting-fractions.pdf
 • 012 Adding and subtracting fractions
 • 013 Multiplying and dividing fractions.html
 • 013 Multiplying-and-dividing-fractions.pdf
 • 014 Multiplying and dividing fractions
 • 015 Signs of fractions.html
 • 015 Signs-of-fractions.pdf
 • 016 Signs of fractions
 • 017 Reciprocals.html
 • 017 Reciprocals.pdf
 • 018 Reciprocals
 • 019 BONUS! Extra practice problems. ).html
 • 019 Workbook.fractions.pdf
 • 019 Workbook.fractions.solutions.pdf

 • 05 - Mixed numbers
 • 001 Introduction to mixed numbers
 • 002 Adding-and-subtracting-mixed-numbers.pdf
 • 002 Adding-mixed-measures.pdf
 • 002 Mixed-numbers-and-improper-fractions.pdf
 • 002 Multiplying-and-dividing-mixed-numbers.pdf
 • 002 RESOURCE Quiz solutions for this section.html
 • 002 Relationships-of-numbers.pdf
 • 003 Mixed numbers and improper fractions.html
 • 003 Mixed-numbers-and-improper-fractions.pdf
 • 004 Mixed numbers and improper fractions
 • 005 Adding and subtracting mixed numbers.html
 • 005 Adding-and-subtracting-mixed-numbers.pdf
 • 006 Adding and subtracting mixed numbers
 • 007 Multiplying and dividing mixed numbers.html
 • 007 Multiplying-and-dividing-mixed-numbers.pdf
 • 008 Multiplying and dividing mixed numbers
 • 009 Relationships of numbers.html
 • 009 Relationships-of-numbers.pdf
 • 010 Relationships of numbers
 • 011 Adding mixed measures.html
 • 011 Adding-mixed-measures.pdf
 • 012 Adding mixed measures
 • 013 BONUS! Extra practice problems. ).html
 • 013 Workbook.mixed-numbers.pdf
 • 013 Workbook.mixed-numbers.solutions.pdf

 • 06 - Decimals
 • 001 Introduction to decimals
 • 002 Decimal-arithmetic.pdf
 • 002 Place-value.pdf
 • 002 RESOURCE Quiz solutions for this section.html
 • 002 Repeating-decimals.pdf
 • 002 Rounding.pdf
 • 003 Place value.html
 • 003 Place-value.pdf
 • 004 Place value
 • 005 Decimal arithmetic.html
 • 005 Decimal-arithmetic.pdf
 • 006 Decimal arithmetic
 • 007 Repeating decimals.html
 • 007 Repeating-decimals.pdf
 • 008 Repeating decimals
 • 009 Rounding.html
 • 009 Rounding.pdf
 • 010 Rounding
 • 011 BONUS! Extra practice problems. ).html
 • 011 Workbook.decimals.pdf
 • 011 Workbook.decimals.solutions.pdf

 • 07 - Ratio and proportion
 • 001 Introduction to ratio and proportion
 • 002 RESOURCE Quiz solutions for this section.html
 • 002 Ratio-and-proportion.pdf
 • 002 Unit-multipliers.pdf
 • 002 Unit-price.pdf
 • 003 Ratio and proportion.html
 • 003 Ratio-and-proportion.pdf
 • 004 Ratio and proportion
 • 005 Unit price.html
 • 005 Unit-price.pdf
 • 006 Unit price
 • 007 Unit multipliers.html
 • 007 Unit-multipliers.pdf
 • 008 Unit multipliers
 • 009 BONUS! Extra practice problems. ).html
 • 009 Workbook.ratio-and-proportion.pdf
 • 009 Workbook.ratio-and-proportion.solutions.pdf

 • 08 - Exponents
 • 001 Introduction to exponents
 • 002 Exponents.pdf
 • 002 Power-rule-for-exponents.pdf
 • 002 Quotient-rule-for-exponents.pdf
 • 002 RESOURCE Quiz solutions for this section.html
 • 002 Rules-of-exponents.pdf
 • 003 Exponents.html
 • 003 Exponents.pdf
 • 004 Exponents
 • 005 Rules of exponents.html
 • 005 Rules-of-exponents.pdf
 • 006 Rules of exponents
 • 007 Power rule for exponents.html
 • 007 Power-rule-for-exponents.pdf
 • 008 Power rule for exponents
 • 009 Quotient rule for exponents.html
 • 009 Quotient-rule-for-exponents.pdf
 • 010 Quotient rule for exponents
 • 011 BONUS! Extra practice problems. ).html
 • 011 Workbook.exponents.pdf
 • 011 Workbook.exponents.solutions.pdf

 • 09 - Radicals
 • 001 Introduction to radicals
 • 002 Adding-and-subtracting-radicals.pdf
 • 002 Dividing-radicals.pdf
 • 002 Multiplying-radicals.pdf
 • 002 RESOURCE Quiz solutions for this section.html
 • 002 Radicals.pdf
 • 002 Radical-expressions.pdf
 • 003 Radicals.html
 • 003 Radicals.pdf
 • 004 Radicals
 • 005 Adding and subtracting radicals.html
 • 005 Adding-and-subtracting-radicals.pdf
 • 006 Adding and subtracting radicals
 • 007 Multiplying radicals.html
 • 007 Multiplying-radicals.pdf
 • 008 Multiplying radicals
 • 009 Dividing radicals.html
 • 009 Dividing-radicals.pdf
 • 010 Dividing radicals
 • 011 Radical expressions.html
 • 011 Radical-expressions.pdf
 • 012 Radical expressions
 • 013 BONUS! Extra practice problems. ).html
 • 013 Workbook.radicals.pdf
 • 013 Workbook.radicals.solutions.pdf

 • 10 - Scientific notation
 • 001 Introduction to scientific notation
 • 002 Dividing-scientific-notation.pdf
 • 002 Estimating-with-scientific-notation.pdf
 • 002 Multiplying-and-dividing-scientific-notation.pdf
 • 002 Multiplying-scientific-notation.pdf
 • 002 Powers-of-10.pdf
 • 002 RESOURCE Quiz solutions for this section.html
 • 002 Scientific-notation.pdf
 • 003 Powers of 10.html
 • 003 Powers-of-10.pdf
 • 004 Powers of 10
 • 005 Scientific notation.html
 • 005 Scientific-notation.pdf
 • 006 Scientific notation
 • 007 Multiplying scientific notation.html
 • 007 Multiplying-scientific-notation.pdf
 • 008 Multiplying scientific notation
 • 009 Dividing scientific notation.html
 • 009 Dividing-scientific-notation.pdf
 • 010 Dividing scientific notation
 • 011 Multiplying and dividing scientific notation.html
 • 011 Multiplying-and-dividing-scientific-notation.pdf
 • 012 Multiplying and dividing scientific notation
 • 013 Estimating with scientific notation.html
 • 013 Estimating-with-scientific-notation.pdf
 • 014 Estimating with scientific notation
 • 015 BONUS! Extra practice problems. ).html
 • 015 Workbook.scientific-notation.pdf
 • 015 Workbook.scientific-notation.solutions.pdf

 • 11 - Final exam and wrap-up
 • 001 Practice final exam #1 (optional).html
 • 001 Pre-Algebra.Final-Exam.Practice-1.pdf
 • 001 Pre-Algebra.Final-Exam.Solutions.Practice-1.pdf
 • 002 Practice final exam #2 (optional).html
 • 002 Pre-Algebra.Final-Exam.Practice-2.pdf
 • 002 Pre-Algebra.Final-Exam.Solutions.Practice-2.pdf
 • 003 Fundamentals final exam.html
 • 003 Pre-Algebra.Final-Exam.Solutions.pdf
 • 003 Pre-Algebra.Final-Exam.pdf
 • 004 Wrap-up