دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساده تا پیشرفته Redis

دانلود Udemy Master Redis – From Beginner to Advanced, 20+ hours

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ردیس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Master Redis - From Beginner to Advanced, 20+ hours

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 21 ساعت و 6 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Course Introduction
Introduction To Redis

Getting Started :
Installing Redis on Mac
Starting and Shutting Down Redis Server
Getting Server Information
The Redis CLI

Redis Data Management :
Redis Keys and Values
CODE: Redis Keys and Values
Deleting Keys
CODE: Deleting Keys
How to check if a key exists or not
CODE: How to check if a key exists or not
How to define keys with expiration
CODE: How to define keys with expiration
How to remove expiration from a key
CODE: How to remove expiration from a key
How Redis handle keys expirations
Key Spaces
CODE: Key Spaces
Keys naming conventions
CODE: Keys naming conventions
Keys pattern matching - KEYS
CODE: Keys pattern matching - KEYS
Saving keys information on server
CODE: Saving keys information on server
Rename a Key - RENAME
CODE: Rename a Key - RENAME
Rename a key with caution using RENAMENX
CODE: Rename a key with caution using RENAMENX
Deleting Keys Asynchronously via UNLINK
CODE: Deleting Keys Asynchronously via UNLINK
How to find data type of a key value - TYPE
CODE: How to find data type of a key value - TYPE

Redis Data Structures - Strings :
Introduction to data types
Redis Strings and their use cases
CODE: Redis Strings and their use cases
String Key definition for an app, and a shop
CODE: String Key definition for an app, and a shop
Counting numbers using INCR and DECR
CODE: Counting numbers using INCR and DECR
Counting floating point numbers
CODE: Counting floating point numbers
Using APPEND as list of timeseries data
CODE: Using APPEND as list of timeseries data
Setting and getting multiple keys via MSET, MGET, MSETNX
CODE: Setting and getting multiple keys via MSET, MGET, MSETNX
Using GETSET for an atomic reset
CODE: Using GETSET for an atomic reset
Extract string value via GETRANGE
CODE: Extract string value via GETRANGE
Replace string value using SETRANGE
CODE: Replace string value using SETRANGE
Set Key and expiration using SETEX and PSETEX
CODE: Set Key and expiration using SETEX and PSETEX
Set key if not exists using SETNX
CODE: Set key if not exists using SETNX
String Encoding types
CODE: String Encoding types
Using serialized JSON data
CODE: Using serialized JSON data
Scanning Keys with SCAN
CODE: Scanning Keys with SCAN
Use Cases - Strings
Quick Reference - Strings

Redis Lists :
Introduction to lists
Creating a list using LPUSH, RPUSH
CODE: Creating a list using LPUSH, RPUSH
View latest stock prices via LINDEX
CODE: View latest stock prices via LINDEX
Insert an element via LINSERT
CODE: Insert an element via LINSERT
Remove elements via LPOP and RPOP
CODE: Remove elements via LPOP and RPOP
Trim a list using LTRIM
CODE: Trim a list using LTRIM
Update an element value via LSET
CODE: Update an element value via LSET
Find length of a list via LLEN
CODE: Find length of a list via LLEN
Find matching elements via LPOS
CODE: Find matching elements via LPOS
Remove element via LREM
CODE: Remove element via LREM
Move elements between lists via LMOVE
CODE: Move elements between lists via LMOVE
Use Cases - Lists
Quick Reference - Lists

Redis Hashes :
Introduction to Hashes
Using HSET, HGET and HGETALL for hashes
CODE: Using HSET, HGET and HGETALL for hashes
Get multiple fields values via HMGET
CODE: Get multiple fields values via HMGET
Find length of a hash via HLEN
CODE: Find length of a hash via HLEN
Delete fields via HDEL
CODE: Delete fields via HDEL
Use HEXISTS to check if a field exist
CODE: Use HEXISTS to check if a field exist
Get all fields name via HKEYS
CODE: Get all fields name via HKEYS
Get all fields values via HVALS
CODE: Get all fields values via HVALS
Counting via HINCRBY and HINCRBYFLOAT
CODE: Counting via HINCRBY and HINCRBYFLOAT
Using HSETNX to add a new field
CODE: Using HSETNX to add a new field
Get random fields via HRANDFIELD
CODE: Get random fields via HRANDFIELD
Use Cases - Hashes
Quick Reference - Hashes

Redis Sets :
Introduction to Sets
Are sets are unique, and un-ordered
CODE: Are sets are unique, and un-ordered
Using SETS for unique data
CODE: Using SETS for unique data
Sets Maintenance - SADD, SREM, SPOP
CODE: Sets Maintenance - SADD, SREM, SPOP
Checking a membership existence
CODE: Checking a membership existence
Get random elements via SRANDMEMBER
CODE: Get random elements via SRANDMEMBER
Moving elements within sets via SMOVE
CODE: Moving elements within sets via SMOVE
Sets Operations - Union
CODE: Sets Operations - Union
Sets Operations - Union and store results with SUNIONSTORE
CODE: Sets Operations - Union and store results with SUNIONSTORE
Sets Operations - Intersection
CODE: Sets Operations - Intersection
Sets Operations - Difference
CODE: Sets Operations - Difference
Use Cases - Sets
Quick Reference - Sets

Redis Sorted Sets :
Introduction to Sorted Sets
Using ZADD and ZRANGE
CODE: Using ZADD and ZRANGE
Display data in reverse score order
CODE: Display data in reverse score order
Atomic operations by ZINCRBY
CODE: Atomic operations by ZINCRBY
Lexicographical order
CODE: Lexicographical order
Rank stocks with ZRANK
CODE: Rank stocks with ZRANK
Use Cases - Sorted Sets
Quick Reference - Sorted Sets

Redis HyperLogLog :
Introduction to HyperLogLog
Unique Website visitors via HyperLogLog
CODE: Unique Website visitors via HyperLogLog
Use Cases - HyperLogLog
Quick Reference - HyperLogLog

Publish/Subscribe Model :
Introduction to Publish/Subscribe Model
Setup a Publish/Subscribe communication
CODE: Setup a Publish/Subscribe communication
Patterned Subscription
CODE: Patterned Subscription
Channel management via PUBSUB
CODE: Channel management via PUBSUB
Unsubscribe from a channel or channels
Redis Database Design - A Chat Application
Redis Database Design - A Chat Application Part 2
CODE: Redis Database Design - A Chat Application

Mass insertion of data - Piping :
Insert country codes and stock prices via mass insertion

Designing Databases in Redis :
From a RDBMS Table to Redis Data Structure
CODE: From a RDBMS Table to Redis Data Structure
From multi primary keys to Redis Structure
CODE: From multi primary keys to Redis Structure

Redis Protocol :
Introduction to Redis Protocol
Turning strings into Redis Protocol Specifications
Generating Redis Protocol commands usng python

Redis Administration :
Inspect internal Redis objects via OBJECT
CODE: Inspect internal Redis objects via OBJECT
Dump and Restore Keys
CODE: Dump and Restore Keys
Checking command history
Using redis-cli to scan keys
CODE: Using redis-cli to scan keys
Using bash to get all keys and values
Using URL, echo to list all keys
CODE: Using URL, echo to list all keys
Redis Clients
Connecting with Python - Getting Keys

Redis Replication :
Introduction to Replication and Scalability
Setting up Master/Slave Replication
How replication works
INFO Command Part 1
INFO Command Part 2
ROLE Command

Redis Cluster :
Introduction to Redis Cluster
Redis Cluster Data Sharding
Setup and configuration of 6 nodes
CODE: Setup and configuration of 6 nodes
Launch a cluster with nodes
CODE: Launch a cluster with nodes
Cluster commands - Check Nodes, Slaves, Slots
High availability in cluster
CODE: High availability in cluster
What is a cluster node ID
Adding a node to a cluster
What happens when a slave is shutdown
Using Redis-cli to find cluster information, nodes and more
Using CLUSTER NODES, CLUSTER SLOTS commands
Using CLUSTER INFO, MYID and REPLICAS commands
Find a hash slot number of a keys and Keys in slots
Shutdown a cluster

Scripting with Lua programming language :
Introduction to Lua Language
Setting up Lua interpreter
Values and Data Types
Quick assignments of numbers, booleans and strings
Numbers
Strings
Arithmetic Operators
Relationship operators
Logical Operators
Strings operations
Tables data types
IF statement
FOR loop
WHILE loop
EVAL - Lua and Redis Data types
EVAL statement

Redis Modules :
Introduction to Redis Modules

RediSearch :
Introduction to RediSearch
Running RediSearch with Docker
Running RediSearch on Redis Cloud
Using RediSearch on Movies Database
Adding sample movies data via hashes
CODE: Adding sample movies data via hashes
Creating an index
CODE: Creating an index
Query data with RediSearch
CODE: Query data with RediSearch
fuzzy logic and search by value
CODE: fuzzy logic and search by value
Value range searches
CODE: Value range searches
Counting total records/documents
CODE: Counting total records/documents
Insert, Update, Delete and Expire Documents
CODE: Insert, Update, Delete and Expire Documents
Manage Indexes
CODE: Manage Indexes
Import sample movies datasets
Creating Indexes on movies database
CODE: Creating Indexes on movies database
Using @fieldname with and without contains
CODE: Using @fieldname with and without contains
Search with OR criteria
CODE: Search with OR criteria
Search condition1 AND (condition2 OR condition3)
CODE: Search condition1 AND (condition2 OR condition3)
Numerical Conditions
Sort data with SORTBY
CODE: Sort data with SORTBY
Limiting results using LIMIT
CODE: Limiting results using LIMIT
Aggregation with FT.AGGREGATE
Grouping data
CODE: Grouping data
Grouping, reducing and sorting data
CODE: Grouping, reducing and sorting data
Grouping with multiple reduce functions SUM, AVG
CODE: Grouping with multiple reduce functions SUM, AVG
Transforming aggregated data using APPLY function
CODE: Transforming aggregated data using APPLY function
View APPLY Function visually
APPLY Function with date transformation
CODE: APPLY Function with date transformation
Using FILTER to filter data
CODE: Using FILTER to filter data
Filter on resultsets
CODE: Filter on resultsets
CODE: Numerical Conditions
Create custom indexes via FILTER
CODE: Create custom indexes via FILTER

RedisInsight :
Introduction to RedisInsight
Setup RedisInsight
View Database and Keys
Add/Update/Delete a key Value
Set an expiry to a key
Add a new key
Using CLI
View Database Information

Using RediSearch in RedisInsight :
Use Search capabilities

RedisJSON :
Introduction to RedisJSON
Why do we need RedisJSON?
Setup RedisJSON via Docker
CODE: Setup RedisJSON via Docker
How to SET and GET a JSON object
CODE: How to SET and GET a JSON object
How to append string and get length
CODE: How to append string and get length
How to get Object Length and Keys
CODE: How to get Object Length and Keys
Doing atomic operations
CODE: Doing atomic operations
How to delete a JSON object
CODE: How to delete a JSON object
How much memory is used for JSON object?
CODE: How much memory is used for JSON object?
Food Truck System via JSON
CODE: Food Truck System via JSON

What's New in Redis 6.2 :
New options for the SET command
CODE: New options for the SET command
Alternatives to the GET command
CODE: Alternatives to the GET command
HRANDFIELD command
CODE: HRANDFIELD command
The SMISMEMBER Command
CODE: The SMISMEMBER Command

Redis 7.0 and Beyond :
Redis Functions in Redis 7.0

Bonus Lectures :
Your feedback is very valuable
What's Next - Bonus Courses

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 21 ساعت و 6 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy