دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس کدنویسی و کار با Spring, Docker, Kubernetes

دانلود Udemy Master Microservices with Spring, Docker, Kubernetes

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اسپرینگ ، میکروسرویس و داکر یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Master Microservices with Spring, Docker, Kubernetes

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 15 ساعت و 39 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction to Microservices Architecture :
Introduction to the course & Agenda
Evolution of Microservices architecture
Deepdive of Monolithic architecture
Deepdive of SOA architecture
Deepdive of Microservices architecture
Comparisons between Monolithic, SOA & Microservices architecture
Other Courses from EazyBytes
Definition of Microservices
"Introduction to Microservices Architecture" Quiz

Microservices & Spring (Match Made in Heaven) :
Why Spring is the best framework for building microservices
Using Spring Boot for microservices development
Creating a Hello World service using Spring Boot
Using Spring Cloud for microservices development
Quiz related to "Microservices & Spring together"

Right sizing Microservices & Identifying boundaries(Challenge 1) :
Approaches to identify boundaries & right sizing for building microservices
Sizing & identifying boundaries with a Bank App use case
Sizing & identifying boundaries with a Ecommerce migration use case
Quiz related to "Right sizing microservices"

Getting started with creation of accounts, loans & cards microservices :
Introduction to the microservices that we are going to build
Creating Bank Accounts Microservices using SpringBoot
Creating Bank Loans Microservices using SpringBoot
Creating Bank Cards Microservices using SpringBoot
Quiz related to "Creating Microservices using SpringBoot"

How do we build, deploy, scale our microservices using Docker (Challenge 2) :
Introduction to challenges while building, deploying microservices
What is Containerization technology?
Definition of containers
Introduction to Docker & its architecture
Understanding Docker Hub & Installing Docker
Creating Docker image definition using a Dockerfile
Create Accounts microservice Docker image from the Dockerfile
Start and deploy Accounts microservice using Docker image & containers
Deep dive of important Docker commands
Introduction to Buildpacks
Creating docker image of Loans microservice using Buildpacks
Creating docker image of Cards microservice using Buildpacks
Pushing Docker images from your local to remote Docker hub repository
Deep dive on docker-compose
Quiz related to "Building, Deploying, Scaling Microservices using Docker"

Deep Dive on Cloud Native Apps & 12factors :
Introduction to Cloud-native applications
Differences between cloud-native Apps & Traditional enterprise Apps
Twelve factor App Deepdive 1
Twelve factor App Deepdive 2
Twelve factor App Deepdive 3
Quiz related to "Cloud Native Apps & 12factors"

Configurations Management in Microservices (Challenge 3) :
Introduction to Configurations Management challenges inside microservices
Configuration Management architecture inside microservices
Deep dive of Spring Cloud Config for Configuration management
Building Config Server service and load all the configurations from classpath
Reading configurations from a file system location
Reading configurations from a GitHub repository
Updating Accounts Microservice to read properties from Config Server
Updating Loans Microservice to read properties from Config Server
Updating Cards Microservice to read properties from Config Server
Generating Docker images after Config Server changes
Pushing all the latest Docker images with Config server changes to DockerHub
Updating Docker Compose file to adapt Config Server changes
Starting all the microservices using docker compose files based on the env
Refreshing properties with @RefreshScope
Encryption & Decryption of your properties inside Config server
Quiz related to "Configurations Management in Microservices"

Service Discovery & Registration(Challenge 4) :
Introduction to the Service Discovery & Registration inside microservices
Why not traditional load balancers for Microservices
Architecture of Service Discovery inside microservices
Client Side load balancing between microservices
Spring Cloud support for Service Discovery & Registration
Setup Service Discovery agent using Eureka server
Make changes for Accounts microservice to connect Eureka Server
Make changes for Loans & Cards microservice to connect Eureka Server
Degistration from Eureka server when microservices shutdown
Demo of heartbeats mechanism to Eureka server from clients
Feign Client to invoke other microservices
Generating Docker images after Service Discovery changes
Pushing all the latest Docker images with Eureka changes to Docker Hub
Updating Docker Compose file to adapt Service Discovery changes
Starting all the microservices using docker compose file
Running docker compose with 2 instances of Accounts microservice
Eureka Self-Preservation mode to avoid network trap issues
Quiz related to "Service Discovery & Service Registration inside microservices"

Making Microservices Resilient (Challenge 5) :
Introduction to the need of Resiliency inside microservices
Typical use case or scenario for the need of Resiliency
Deep dive on Circuit Breaker pattern in microservices
Implementing Circuit Breaker pattern - Part 1
Implementing Circuit Breaker pattern - Part 2
Implementing Circuit Breaker pattern - Part 3
Deep dive on Retry pattern in microservices
Implementing Retry Pattern in microservices
Deep dive on Rate Limiter pattern in microservices
Implementing Rate Limiter Pattern in microservices
Deep dive on Bulk head pattern in microservices
Quiz related to "Making Microservices Resilient"

Handling Routing & Cross cutting concerns in Microservices (Challenge 6) :
Introduction to the challenges with Routing & Cross cutting concerns
Introduction to Spring Cloud Gateway
Deep dive on Spring Cloud Gateway internal architecture
Building Spring Cloud Gateway service
Implementing Custom Routing using Spring Cloud Gateway
Implementing Cross cutting concern Tracing & Logging using Gateway Server
Generating and pushing Docker images with Spring Cloud Gateway changes
Updating Docker Compose file to adapt Spring Cloud Gateway changes
Quiz related to "Handling Routing & Cross cutting concerns in Microservices"

Distributed tracing & Log aggregation in Microservices (Challenge 7) :
Introduction to the challenges related to Distributed tracing & Log aggregation
Introduction to Spring Cloud Sleuth & Zipkin
Deep dive on Spring Cloud Sleuth & it's tracing format
Deep dive on Zipkin internal architecture
Implementing Distributed tracing with Spring Cloud Sleuth
Implementing Log aggregation with Zipkin Server
Pushing Sleuth message into RabbitMQ
Generate, Push Docker images with Sleuth & Zipkin changes
Quiz related to "Distributed tracing & Log aggregation in Microservices"

Monitoring Microservices Metrics & Health (Challenge 8) :
Introduction to the challenges related to monitoring microservices
Different approaches to monito microservices
Setup of micrometer inside microservices
Setup of Prometheus to monitor microservices
Setup of Grafana to monitor microservices with inbuilt dashboards
Building custom dashboards inside Grafana
Sending alerts using Grafana when service is down
Quiz related to "Monitoring Microservices Metrics & Health"

Automatic self-healing, scaling, deployments using Kubernetes :
Introduction to the challenges related to container orchestration
Introduction to Kubernetes
Dee dive of Kubernetes internal architecture
Cloud providers support for Kubernetes
GCP Account Setup and creating a K8s cluster
Exploring K8S cluster and establish connection with it
Deep dive on Kubernetes YAML configurations
Kubernetes YAML configurations for applicable microservices
Create environment variables inside K8S cluster using ConfigMap
Deploying our microservices to Kubernetes cluster
Validating our microservices deployed into K8s cluster
Automatic Self healing inside Kubernetes cluster
Automatic Rollout & Rollback inside Kubernetes cluster
Logging & Monitoring inside Kubernetes cluster
Autoscaling inside Kubernetes cluster using HPA
Deleting Kubernetes cluster inside GCP
Quiz related to "Automatic self-healing, scaling, deployments using Kubernetes"

Thank You & Congratulations :
Thank You & Congratulations
Other Courses from EazyBytes

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 15 ساعت و 39 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy