در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Machine Learning in C++

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Master Machine Learning from scratch using C++17 without built-in functions.


1 - About the course
 • 1 - About the course
 • 2 - Energy-ef-ciency-across-programming-languages.pdf
 • 2 - Why learn Machine learning with C
 • 3 - Udemys Q&A.html
 • 4 - THE MNIST DATABASE.html
 • 4 - the mnist database of handwritten digits.zip

 • 2 - Introduction
 • 5 - Important.html
 • 6 - Introduction
 • 7 - Introduction to Data Set
 • 7 - t10k-images-idx3-ubyte.zip
 • 7 - t10k-labels-idx1-ubyte.zip
 • 7 - train-images-idx3-ubyte.zip
 • 7 - train-labels-idx1-ubyte.zip
 • 8 - THE MNIST DATABASE.html

 • 3 - ETL Extract Transform Load Theory & Coding C
 • 9 - Before Starting.html
 • 10 - Creating directories
 • 11 - Creating files
 • 12 - Data h header creation
 • 13 - Data Handler h header creation 1
 • 14 - Data Handler h header creation 2
 • 15 - Data cpp library creation
 • 16 - Data Handler cpp library creation 1
 • 17 - Data Handler cpp library creation 2
 • 18 - Data Handler cpp library creation 3
 • 19 - Data Handler cpp library creation 4
 • 20 - Data Handler cpp library creation 5
 • 21 - Data Handler cpp library creation 6
 • 22 - The Main cpp file creation
 • 23 - Compiling & Bug fixing 1
 • 24 - Executing & Bug fixing 2
 • 25 - Debuging & Executing
 • 26 - CMakeListstxt file creation & Execution

 • 4 - KNearest Neighbor KNN Theory & Coding C
 • 27 - Introduction
 • 28 - Creating directories & files
 • 29 - kNN h header file creation
 • 30 - kNN cpp library creation 1
 • 31 - kNN cpp library creation 2
 • 32 - kNN cpp library creation 3
 • 33 - kNN cpp library creation 4
 • 34 - kNN cpp library creation 5
 • 35 - The Main cpp file creation & Linking in CMakeListstxt
 • 36 - CMake editing & Debugging & Executing

 • 5 - KMeans Algorithm Theory & Coding C
 • 37 - Introduction
 • 38 - Coheir h file creation Inheritance
 • 39 - Creation Coheir cpp file & Inherit to KNN & Execution KNN algorithm
 • 40 - KMeans file system creation & Linking files in CMakeListstxt
 • 41 - KMeans h file creation & Struct creation
 • 42 - KMeans cpp file creation 1
 • 43 - KMeans cpp file creation 2
 • 44 - KMeans cpp & Debugging & CMake & Execution

 • 6 - Result
 • 45 - Performance kNN vs KMeans.html
 • 46 - What now.html

 • 7 - Sources
 • 47 - Clon from Git.html
 • 47 - github.zip
 • 48 - Unzipped Data.html
 • 48 - t10k-images-idx3-ubyte.zip
 • 48 - t10k-labels-idx1-ubyte.zip
 • 48 - train-images-idx3-ubyte.zip
 • 48 - train-labels-idx1-ubyte.zip
 • 49 - The whole project.html
 • 49 - ml-cpp.rar