وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Machine Learning in C++

سرفصل های دوره

Master Machine Learning from scratch using C++17 without built-in functions.


1 - About the course
 • 1 - About the course
 • 2 - Energy-ef-ciency-across-programming-languages.pdf
 • 2 - Why learn Machine learning with C
 • 3 - Udemys Q&A.html
 • 4 - THE MNIST DATABASE.html
 • 4 - the mnist database of handwritten digits.zip

 • 2 - Introduction
 • 5 - Important.html
 • 6 - Introduction
 • 7 - Introduction to Data Set
 • 7 - t10k-images-idx3-ubyte.zip
 • 7 - t10k-labels-idx1-ubyte.zip
 • 7 - train-images-idx3-ubyte.zip
 • 7 - train-labels-idx1-ubyte.zip
 • 8 - THE MNIST DATABASE.html

 • 3 - ETL Extract Transform Load Theory & Coding C
 • 9 - Before Starting.html
 • 10 - Creating directories
 • 11 - Creating files
 • 12 - Data h header creation
 • 13 - Data Handler h header creation 1
 • 14 - Data Handler h header creation 2
 • 15 - Data cpp library creation
 • 16 - Data Handler cpp library creation 1
 • 17 - Data Handler cpp library creation 2
 • 18 - Data Handler cpp library creation 3
 • 19 - Data Handler cpp library creation 4
 • 20 - Data Handler cpp library creation 5
 • 21 - Data Handler cpp library creation 6
 • 22 - The Main cpp file creation
 • 23 - Compiling & Bug fixing 1
 • 24 - Executing & Bug fixing 2
 • 25 - Debuging & Executing
 • 26 - CMakeListstxt file creation & Execution

 • 4 - KNearest Neighbor KNN Theory & Coding C
 • 27 - Introduction
 • 28 - Creating directories & files
 • 29 - kNN h header file creation
 • 30 - kNN cpp library creation 1
 • 31 - kNN cpp library creation 2
 • 32 - kNN cpp library creation 3
 • 33 - kNN cpp library creation 4
 • 34 - kNN cpp library creation 5
 • 35 - The Main cpp file creation & Linking in CMakeListstxt
 • 36 - CMake editing & Debugging & Executing

 • 5 - KMeans Algorithm Theory & Coding C
 • 37 - Introduction
 • 38 - Coheir h file creation Inheritance
 • 39 - Creation Coheir cpp file & Inherit to KNN & Execution KNN algorithm
 • 40 - KMeans file system creation & Linking files in CMakeListstxt
 • 41 - KMeans h file creation & Struct creation
 • 42 - KMeans cpp file creation 1
 • 43 - KMeans cpp file creation 2
 • 44 - KMeans cpp & Debugging & CMake & Execution

 • 6 - Result
 • 45 - Performance kNN vs KMeans.html
 • 46 - What now.html

 • 7 - Sources
 • 47 - Clon from Git.html
 • 47 - github.zip
 • 48 - Unzipped Data.html
 • 48 - t10k-images-idx3-ubyte.zip
 • 48 - t10k-labels-idx1-ubyte.zip
 • 48 - train-images-idx3-ubyte.zip
 • 48 - train-labels-idx1-ubyte.zip
 • 49 - The whole project.html
 • 49 - ml-cpp.rar
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 2673
  حجم: 1756 مگابایت
  مدت زمان: 302 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 دی 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید