در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Machine Learning and Data Science with AWS 2023 – Hands On

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn data science and machine learning services using AWS Athena, Glue, Quicksight, AWS Comprehend and Python Boto3


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Glue and Athena
 • 1. Create a S3 bucket and add dataset
 • 2. Create a Crawler using AWS Glue
 • 3. Configuring output database name for crawler
 • 4. Customize Schema, find table details in Glue and Log groups in Cloud Watch
 • 5. Run SQL Queries on Athena and store output in S3 bucket
 • 6. Create and Save Custom Query in AWS Athena

 • 3. Data Preparations with Quicksight
 • 1. Getting Started with Quicksight- installation
 • 2. Importing dataset and understanding group and values
 • 3. Creating Treemap and Customizing charts
 • 4. Data Preparation- Editing Dataset before creating Charts
 • 5. Create a Calculated Field using Functions- ceil and concat

 • 4. Data Visualization with Quicksight
 • 1. Map Chart and Conditional Formatting
 • 2. Word Cloud
 • 3. Funnel Chart

 • 5. NLP Natural Language Processing
 • 1. Build frontend for ML Application
 • 2. Build Backend for ML Application
 • 3. Add NLP task (translation)
 • 4. Demo Translation ML app
 • 5. Creating Sentiment Analysis ML app
 • 6. Demo Sentiment Analysis ML app
 • 7. POS tagging ML App

 • 6. AWS Deep Compose
 • 1. Overview- deep composer
 • 2. Getting started with Music Studio
 • 3. Using GAN to generate other instruments
 • 4. Generate creative melody and strech music using Transformers
 • 5. Building a Training Model for MuseGAN and U-net