دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی WPF

دانلود lynda Windows Presentation Foundation 6 Parts

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با WPF یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Windows Presentation Foundation 6 Parts

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی lynda است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 14 ساعت و 31 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1 - Build Dramatic Desktop Applications:
001 Welcome
002 What you should know before watching
003 How to use the exercise files
001 Overview of Windows Presentation Foundation
002 Showcase some WPF features
003 Overview of XAML
004 Why choose WPF over other Microsoft UI frameworks
001 Explore the WPF project types
002 Create the project in Visual Studio
003 Review the application prototype UI design
004 Explore the core WPF assemblies
005 Explore the parts of a WPF project
006 Use the XAML editor
007 Optimal XAML editor settings
001 Create the basic tab layout
002 Add assets to project
003 Change Windows properties
004 Add the Details UI
005 Build UI from user controls
006 Add user controls to the main UI
007 Use databinding to present the data
008 Use a data template to enhance the UI
009 Use MarkupExtension and template
010 Add styles to elements
011 Write the interaction code for the application
012 UI summary
001 Examples of WPF applications
002 How control templates enhance UI
003 The 3D parts of WPF
004 Use effects for exotic UI
001 Next steps

2 - Layout:
001 Welcome
002 What you should know before watching
003 Using the exercise files
001 Understand layout and child elements
002 Use the LetterBox custom project
003 Explore the layout panels
004 Use the StackPanel
005 Use the WrapPanel
006 Use the DockPanel
007 Use the UniformGrid
008 Explore columnar layout with the grid
009 Work with grid column and row sizes
010 Add grid rows and columns with the designer
011 Size grid rows and columns with the designers
012 Position grid child elements with the designer
013 Make sizeable grid cells with the GridSplitter
014 Absolute positioning with the Canvas
015 Scrolling content with the ScrollViewer
016 Use a TabControl
001 Control the visibility of an element
002 Understand the layout process
003 Indicate control size
004 How panels affect control size
005 Adjust content alignment
006 Overlay elements with ZIndex
007 Work with margins
001 Why make a custom layout panel
002 Examples of custom layout panels
003 Anatomy of a custom panel
004 Use a custom panel
005 Replace layout panel in ListBox
001 Next steps

3 - Events and the Event Model:
001 Welcome
002 What you should know before watching
003 Disable the WPF debugging tool
004 Using the exercise files
001 Understand routed events
002 Understand event signatures
003 Understand the RoutedEventArgs
004 Wire up event handlers in XAML
005 Wire up event handlers with the Properties window
006 Wire up event handers in code
007 Understand event bubbling
008 Understand event tunneling
009 Suppress events as they traverse the element tree
001 The MouseEnter and MouseLeave events
002 Use the MouseWheel event
003 Use the MouseMove event
004 Set the mouse cursor
005 Start a drag operation
006 Use DragEnter to indicate a valid drag target
007 Use the Drop event to complete the drag_drop operation
008 Use formats to send different data to the drop target
001 Use the TextChanged event
002 Use the KeyUp event
003 Use TextInput event to block user input
004 Use the InkCanvas
005 Use the Gesture event
001 Next steps

4 - Brushes and Colors:
001 Welcome
002 What you should know before watching
003 Disable the WPF debugging tool
004 Use the exercise files
001 Overview of the brushes
002 Examples of the brushes
003 Which properties are brushable_
004 Paint with a SolidColorBrush in code
005 Paint with a SolidColorBrush in XAML
006 The Brush type converter
001 Color and colorspaces
002 Work with RGB channels
003 Use hexadecimal color values
004 Opacity and transparency
005 sRGB colorspace
006 Use WPF preset colors
001 Basics
002 Use the Eyedropper
003 Use HSL and CMYK color values
001 Why use gradients in the UI
002 Banded colors with LinearGradientBrush
003 Create a LinearGradientBrush with Property window
004 Transform gradients
005 Create rings with a RadialGradientBrush
006 Build a sample UI with gradients
001 Decorate elements using the ImageBrush
002 Set tiled properties using the TileBrush
003 Clone UI elements using the VisualBrush
004 Paint with video using the VisualBrush
001 Add colors to XAML resources
002 Add brushes to XAML resources
003 Use system color resources
001 Overview of an Opacity Mask
002 Examples of opacity patterns
001 Next steps

5 - Interaction and Controls:
001 Welcome
002 What you should know before watching
003 Set up your developer computer
004 Clone the exercise files from GitHub
005 Use Checkout to open exercise files from Git branches
006 Tour the example app shell
001 Explore the control family tree
002 Examples of FrameworkElement
003 Modes of interaction
001 Add elements to the visual tree
002 Review of Control Styles
003 Review of Control Templates
004 Add a simple Button template
001 Overview
002 Change the opacity level
003 Show hide and collapse controls with visibility
004 Mouse events
005 Touch events
006 Drag events
007 Key events
001 Overview
002 Set a control cursor
003 Use a basic tooltip
004 Create an enhanced tooltip
005 Work with Width and Actual Width
006 Work with the Min and Max length properies
007 Arrange elements with Alignment
008 Work with Margin
001 Overview
002 Use the Shape Stretch property
003 Set the Fill and Stroke brushes
004 Work with the line shape
005 Work with Polyline and Polygon
006 Use the StrokeDashArray and EndCap properties
007 Create drawings with Path
008 Use Blend for Visual Studio to draw a Path
009 Hit testing with geometries
001 Overview
002 The Border
003 The Viewbox
001 Overview
002 Keyboard focus in controls
003 Understand keyboard focus and IsTabStop
004 Changing tab order with TabIndex
005 Content alignment within a control
006 Change font properties
001 Overview
002 The button
003 Set the default and cancel buttons
004 Click mode
005 The RepeatButton
006 The Toggle button
007 The CheckBox
008 The RadioButton
001 Overview
002 Display text with TextBlock
003 Use formatted text in TextBlock
004 Work with Label and content
005 Use the Label as an Access Key
001 Gather text input with Textbox
002 Select Text
003 Use the SpellCheck
004 The TextBox Changed events
005 Use the TextBox methods
006 Load file content into RichTextBox
007 Show complex text with RichTextBox
008 Password input
001 The slider
002 The ProgressBar
003 Work with date input
004 Show and hide UI with the expander
001 Next steps

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 14 ساعت و 31 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی lynda