دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری توسعه iOS

دانلود lynda iOS Development Tips Weekly

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با توسعه iOS یاد می گیرید.

عنوان اصلی : iOS Development Tips Weekly

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی lynda است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 17 ساعت و 10 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


New This Week::
Make a widget, part 2: Families

Introduction:
Welcome
How to use the exercise files

iOS Development Tips Weekly:
Use Xcode Git repositories
Read and write text files
Prototyping MapKit in iPad Playgrounds
Use the Xcode 9 simulators
Layout and iPhone X
Use markers instead of pins for map annotations
Read JSON files
Copy and paste with the pasteboard
Create navigation controllers
Make a camera on iPad
Motion effects
Tricks with Asset Manager
Array tricks
Apple watch and the context menu
Image and color literals
Why use uint8?
Using hex color
Deep dive into dictionaries
Tapping a map
Update old apps
Using Apple Pencil
Animated emoji on the Apple Watch
The navigation bar and back title
Using property lists
Using popovers
Attributed string jazz
3D text with SceneKit
Find a language quickly from text
UIColor class extensions
Using Date and TimeInterval
Time zones and date components
Timer accuracy
Animate maps
Xcode 10 storyboard changes
Use code snippets
Changes to playgrounds in Xcode 10
Permission changes to notifications
Customizing the tab bar
The Settings bundle
Use the speech synthesizer
Make round buttons
Recursion and changing UIViews
Lay out iPad landscape and multitasking apps
Embed table views
Make a toggle button
Drop shadows
Blur and vibrancy effects
Inequalities in Auto Layout for storyboards
Make an animated settings drawer
Views in playgrounds
Launch the Settings app
Draw paths in UIViews
CALayer masks
Protocols and time pickers
Convert strings to time intervals
Sliders as knobs
Fix stackview disasters
Using haptics
Test flight
Replacing segmented controls
Ranges
Unicode characters
String and NSString characters
Thrown errors
Actions in table views
Ducking sound in AVAudioSession
Make and use closures
Using ARC
Create a project without a storyboard
Learn how to rename identifiers
Add a split-view controller programmatically
Add dynamic type for accessibility
Quickly identify a UIColor to RGB or HSB system
Launch an alert from a closure and what to do about it
Connect outlets and actions without the Assistant Editor
Get BASIC with swift strings
Convert CSV files
Strings to doubles
Enums
Selection in text views
Generate QR codes
The ? and ?? operators in Swift
String interpolation
Xcode changes
Use Dark Mode on storyboards
Use SF Symbols
Structs
Quick SwiftUI
Working with sets
Segue Actions
Checkboxes in SwiftUI
To-do lists in SwiftUI
Quick Help in SwiftUI
Models in SwiftUI
SwiftUI in Xcode Playgrounds
Keyboard shortcuts for Xcode 11
Basic PencilKit
Setter and Getters
UITextViews and coordinators
Dark Mode in code
Candle effects
Reality Composer
RealityKit
NumberFormatter
Tuples
Protocols
Property wrappers
iPad to macOS
Type properties
Singletons and TabViewControllers
UITabViewControllers in Swift Playgrounds
SwiftUI animation
@Binding in public
SwiftUI ScrollView
MapKit points of interest
UIKit extensions and pseudo SwiftUI
SF Symbols configuration
Custom SF Symbols
Use SwiftUI GeometryReader
Proportional SwiftUI views
Button selection panels in SwiftUI
Custom modifiers in SwiftUI
Dependency injection
Xcode themes
Basic generics
Selections in watchOS
ForEach closures in SwiftUI
SwiftUI borders and shapes
SwiftUI gradients
Special parameters
Overriding operators
Arrays with map, filter, and reduce
Basic measurements
Key paths
Recursive structs
Outline views in SwiftUI
TextEditor and Scribble
Color pickers
Local notifications in SwiftUI
Enums with values
Changes to enums in Swift
SwiftUI transitions for modal views
Date pickers
SwiftUI labels
SwiftUI maps
Collection views for SwiftUI
Scribble bugs
The joys of UUID
SwiftUI swipe gesture
Holiday special: Let it snow
Embed images in SwiftUI text
Make a widget, part 1: Presenting

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 17 ساعت و 10 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی lynda