دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش یادگیری قدم به قدم Illustrator 2020

دانلود lynda Illustrator 2020 One-on-One: Fundamentals

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی یاد می گیرید که چطور به صورت قدم به قدم از محیط کار و ابزارهای نرم افزار Illustrator 2020 استفاده کنید.

عنوان اصلی : Illustrator 2020 One-on-One: Fundamentals

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی lynda است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 18 ساعت و 49 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction
Welcome to One-on-One

1. Documents
A first look at Illustrator
Opening from the Windows desktop
Opening from the Macintosh Finder
Introducing the Home screen
Creating a new document
The units of design: Points and picas
The advanced document settings
Activate missing fonts
Modifying your new document
Saving Illustrator artwork
Closing open documents on the PC
Closing open documents on the Mac

2. Artboards
Pages of any size, at any angle
Using the artboard tool
Undo, Redo, and Revert
Selecting multiple artboards
Creating and duplicating artboards
Five ways to resize artboards
Introducing the Artboards panel
Navigating between artboards
Aligning and distributing artboards
Automatically tidying up your artboards
Artboards and rulers

3. Navigate
Getting around your artwork
Zooming in and out
Using the more precise Zoom tool
Zooming on a selection
GPU Performance and Animated Zoom
Scrolling or panning a document
Specifying a custom zoom level
Working with multiple open documents
Customizing your panels—important
Saving your custom panels as a workspace
Cycling between screen modes
Trim View and Presentation Mode

4. Lines
It’s time to draw
Guidelines and center guides
Positioning guides numerically
Using the Line Segment tool
Working with and without the bounding box
Moving and duplicating objects
Select Similar and Global Edit
Introducing the Scissors tool
Joining your line segments
Introducing the Eyedropper tool
Using the Arc tool
Using the Spiral tool
Using the Polar Grid tool
Duplicating and scaling spirals
Using the Rectangular Grid tool
Auto-blending fill colors
A preview of shape building

5. Shapes
And now, we draw better
Creating a time-saving template
Using the Ellipse tool
Live ellipses and pies
Drawing two perfectly aligned circles
Creating compound paths
Using the Rectangle tool
The dynamic round corner controls
Adding some simple reflections
Rotating your artwork into position
Using the Polygon and Star tools
Working with live polygons
Creating the perfect five-pointed star
Repeating stars in alternating rows
Introducing the group Isolation mode
Adding a drop shadow to a layer
Using the crazy Flare tool
The top-secret tilde key trick

6. Color
How color works
The color modes: RGB versus CMYK
Hue, saturation, and brightness
Selecting a color from the spectrum
Creating and applying swatches
Working with global swatches
Searching swatches by name
Auto-deleting and adding swatches
Using the Eyedropper tool
Loading swatches from another document

7. Strokes
The rich world of strokes
Adjusting the line weight
How strokes align to path outlines
Caps, joins, and miter limit
Making practical use of caps and joins
Dashes and arrowheads
Variable-width strokes
Numerically adjusting width points
Custom aligning strokes to paths
Creating a custom width profile
Creating a classic round-dotted outline
Drawing a quick-and-dirty gear
Combining multiple strokes
Offsetting strokes to simulate depth

8. Type
Text at its best
Placing and flowing text
Converting between area and point type
Modifying the text frame
Creating custom margins guides
Changing the font and type style
Introducing variable fonts
Paragraph alignment
Type size and leading
Dialing in custom variable styles
Creating your own custom italics
Kerning characters of type
Roman Hanging Punctuation
Filling and stroking text

9. Building
Join and the Shape Builder tool
Using the Join command
Using the Join tool
Object > Path > Outline Stroke
Using the Shape Builder tool
More ways to use the Shape Builder
Creating a real-world project
Creating an inset reflection
Coloring a path with the Shape Builder
Sculpting with variable-width strokes
Converting text to path outlines
Gap detection and path splitting
Drawing with the Shaper tool
Combining paths with the Shaper tool
Editing paths inside a Shaper group

10. Pencil
Freeform drawing at its best
Drawing freeform path outlines
The Smooth tool and Path Eraser tool
Extending and connecting paths
Drawing straight and perpendicular lines
Creating a tracing template
Combining the Pencil with a drawing tablet
Coloring your Pencil tool art

11. Paint
The best tools for painting
Painting with the Blob Brush tool
Fusing path outlines together
Blob Brush size and strategies
Introducing the Eraser tool
Reassigning keyboard shortcuts
Painting background paths
Erasing all kinds of paths
Erasing and smoothing lumps
The Blob Brush and the opacity value
Painting with a drawing tablet
Using the Simplify command

12. Curvature
Drawing a path one point at a time
Drawing with the Curvature tool
Working with smooth and corner points
Creating and editing open path outlines
Tracing a photographic detail
Adding a basic textured fill
Shape-building a castle wall
A first look at gradients
Editing a shape with the Curvature tool
A first look at object blends
Duplicating and scaling a complex object
Drawing a custom letterform
Creating a rippling line segment
Adding a piece of vector-based clipart

13. Pen
The tool that can drawing anything
Creating corner points
Adding and deleting anchor points
How smooth points work
Drawing smooth points
Drawing cusp points
Using the Anchor point tools
Real-world drawing with the Pen tool
Drawing a very complex path outline
Copying and repurpose path segments
Drawing a lot with very few points
Creating dimension with shadows
Shading the eye, ear, and nose
Drawing smoothly waving path outlines

14. Corners
Making corners smooth
The round corner widget
Rounding off corner points
Changing the corner type
Rounding characters of type
Absolute versus relative rounding
Drawing with rounded rectangles
Drawing an iPhone
Decorating an iPhone screen
Drawing a leather smartphone case
Colorizing a line art template
Turning corners into organic curves
Reshaping rounded paths

15. Screen
Saving for devices and the web
Aligning objects to the pixel grid
Aligning objects as you draw or modify them
Aligning text to the pixel grid
Introducing the Save for Web command
Scaling your art to suit its destination
For devices and presentations, use PNG
Saving an 8-bit graphic
Saving a JPEG image
Saving vector-based SVG files
Assigning a copyright
Using the Export for Screens command
Using the Asset Export panel
Asset export time-saving tricks

Conclusion
Until next time

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 18 ساعت و 49 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی lynda