دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری Linux 8 Administration (RHCSA) With Exam

دانلود LiveLessons Linux 8 Administration (RHCSA) With Exam

15,950 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
15950 تومان14355 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی هر آنچه برای مدیریت RedHat Enterprise Linux 8 لازم است را بخوبی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Linux 8 Administration (RHCSA) With Exam

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 15 ساعت و 44 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1. Understanding Server Requirements
2. Performing a Basic Installation
3. Performing a Basic Installation
4. Installing with Custom Partitioning
5. Logging into the Server
6. Deploying RHEL in Cloud
7. Lesson 1 Lab- Installing Red Hat Enterprise Linux
8. Lesson 1 Lab Solution- Installing Red Hat Enterprise Linux
1. Understanding RPM Packages
2. Setting up Repository Access
3. Understanding Modules and Application Streams
4. Managing Packages with yum
5. Managing Modules and Application Streams
6. Using yum Groups
7. Managing yum updates and yum history
8. Using RPM Queries
9. Using Red Hat Subscription Manager
10. Lesson 10 Lab- Managing Software
11. Lesson 10 Lab Solution- Managing Software
1. Understanding Systemd Units
2. Managing Systemd Services
3. Modifying Systemd Service Configuration
4. Lesson 11 Lab- Working with Systemd
5. Lesson 11 Lab Solution- Working with Systemd
1. Understanding cron and at
2. Understanding cron Scheduling Options
3. Understanding anacron
4. Scheduling with cron
5. Scheduling Tasks with Systemd Timers
6. Using at
7. Managing Temporary Files
8. Lesson 12 Lab- Using at
9. Lesson 12 Lab Solution- Using at
1. Understanding RHEL 8 Logging Options
2. Configuring Rsyslog Logging
3. Working with systemd-journald
4. Preserving the Systemd Journal
5. Configuring Logrotate
6. Lesson 13 Lab- Configuring Logging
7. Lesson 13 Lab Solution- Configuring Logging
1. Understanding Disk Layout
2. Understanding Linux Storage Options
3. Understanding GPT and MBR Partitions
4. Creating Partitions with parted
5. Creating MBR Partitions with fdisk
6. Understanding File System Differences
7. Making and Mounting File Systems
8. Mounting Partitions through _etc_fstab
9. Managing Persistent Naming Attributes
10. Managing Systemd Mounts
11. Managing XFS File Systems
12. Creating a Swap Partition
13. Lesson 14 Lab- Managing Storage
14. Lesson 14 Lab Solution- Managing Storage
1. Understanding LVM, Stratis, and VDO
2. Understanding LVM Setup
3. Creating an LVM Logical Volume
4. Understanding Device Mapper and LVM Device Names
5. Resizing LVM Logical Volumes
6. Understanding Stratis Setup
7. Creating Stratis Volumes
8. Managing Stratis Storage Features
9. Understanding VDO
10. Configuring VDO Volumes
11. Understanding LUKS Encrypted Volumes
12. Configuring LUKS Encrypted Volumes
13. Lesson 15 Lab- Managing Advanced Storage
14. Lesson 15 Lab Solution- Managing Advanced Storage
1. Understanding the Linux Kernel
2. Working with Kernel Modules
3. Using modprobe
4. Using _proc to Tune Kernel Behavior
5. Updating the Kernel
6. Lesson 16 Lab- Managing the Kernel
7. Lesson 16 Lab Solution- Managing the Kernel
1. Understanding the Boot Procedure
2. Modifying Grub2 Runtime Parameters
3. Modifying Grub2 Persistent Parameters
4. Managing Systemd Targets
5. Setting the Default Systemd Target
6. Booting into a Specific Target
7. Lesson 17 Lab- Managing the Boot Procedure
8. Lesson 17 Lab Solution- Managing the Boot Procedure
1. Understanding Troubleshooting Modes
2. Changing the Root Password
3. Troubleshooting Filesystem Issues
4. Troubleshooting Networking Issues
5. Troubleshooting Performance Issues
6. Troubleshooting Software Issues
7. Troubleshooting Memory Shortage
8. Consulting Red Hat Websites for Troubleshooting Tips
9. Lesson 18 Lab- Applying Troubleshooting Skills
1. Understanding Bash Shell Scripts
2. Essential Shell Script Components
3. Using Loops in Shell Scripts Part 1
4. Using Loops in Shell Scripts Part 2
5. Lesson 19 Lab- Writing Shell Scripts
6. Lesson 19 Lab Solution- Writing Shell Scripts
1. Getting Started with Linux Commands
2. Working with the Bash Shell
3. Understanding I_O Redirection and Piping
4. Using I_O Redirection and Piping
5. Understanding the Linux File System Hierarchy
6. Using man
7. Finding the right man page
8. Understanding vim
9. Using vim
10. Using Globbing and Wildcards
11. Using Cockpit
12. Lesson 2 Lab- Using Essential Tools
13. Lesson 2 Lab Solution- Using Essential Tools
1. Understanding SSH Key-based Login
2. Setting up SSH Key-based Login
3. Changing Common SSH Server Options
4. Securely Copying Files
5. Securely Synchronizing Files
6. Lesson 20 Lab- Managing SSH
7. Lesson 20 Lab Solution- Managing SSH
1. Understanding Apache Configuration
2. Creating a Basic Website
3. Lesson 21 Lab- Managing HTTP Services
4. Lesson 21 Lab Solution- Managing HTTP Services
1. Understanding the Need for SELinux
2. Managing SELinux Modes
3. Understanding SELinux Context Labels and Booleans
4. Using File Context Labels
5. Analyzing SELinux Log Messages
6. Resetting the Root Password and SELinux
7. Lesson 22 Lab- Managing SELinux
8. Lesson 22 Lab Solution- Managing SELinux
1. Understanding RHEL 8 Firewalling
2. Understanding Firewalld Components
3. Configuring a Firewall with firewall-cmd
4. Using firewall-config
5. Lesson 23 Lab Solution- Configuring a Firewall
1. Understanding Automated Installations Solutions
2. Creating a Kickstart File
3. Using the Kickstart File for Automatic Installations
4. Using Kickstart Files in Fully Automated Datacenters
5. Using Vagrant to Set Up Virtual Machines
6. Lesson 24 Lab Solution- Automating Installations
1. Understanding Linux Time
2. Setting Time with timedatectl
3. Lesson 25 Lab Solution- Configuring Time Services
1. Configuring a Base NFS Server
2. Mounting NFS Shares
3. Configuring a Base Samba Server
4. Mounting Samba Shares
5. Understanding Automount
6. Configuring Automount
7. Configuring Automount for Home Directories
8. Lesson 26 Lab Solution- Configuring Automount
1. RHCSA Sample Exam Assignments
2. Setting up a Base Server Solution
3. Resetting the Root Password Solution
4. Configuring a Repository Solution
5. Managing Partitions Solution
6. Managing LVM Logical Volumes Solution
7. Creating Users and Groups Solution
8. Managing Permissions Solution
9. Scheduling Jobs Solution
1. Essential File Management Tasks
2. Finding Files
3. Understanding Mounts
4. Understanding Links
5. Working with Links
6. Working with tar
7. Working with Compressed Files
8. Lesson 3 Lab Essential File Management Tools
9. Lesson 3 Lab Solution- Essential File Management Tools
1. Using Common Text Tools
2. Using grep
3. Understanding Regular Expressions
4. Using awk
5. Using sed
6. Lesson 4 Lab- Working with Text Files
7. Lesson 4 Lab Solution- Working with Text Files
1. Understanding the Root User
2. Logging in to the GUI
3. Logging in to the Console
4. Understanding Virtual Terminals
5. Switching Between Virtual Terminals
6. Using su to Work as Another User
7. Using sudo to Perform Administrator Tasks
8. Using ssh to Log in Remotely
9. Lesson 5 Lab- Connecting to a RHEL Server
10. Lesson 5 Lab Solution- Connecting to a RHEL Server
1. Understanding the Need for User Accounts
2. Understanding User Properties
3. Creating and Managing Users
4. Managing User Default Settings
5. Understanding _etc_passwd and _etc_shadow
6. Understanding Group Membership
7. Creating and Managing Groups
8. Managing Password Properties
9. Lesson 6 Lab- Managing Users and Groups
10. Lesson 6 Lab Solution- Managing User and Groups
1. Understanding Ownership
2. Changing File Ownership
3. Understanding Basic Permissions
4. Managing Basic Permissions
5. Understanding umask
6. Umasking
7. Understanding Special Permissions
8. Managing Special Permissions
9. Understanding ACLs
10. Managing ACLs
11. Troubleshooting Permissions
12. Lesson 7 Lab- Managing Permissions
13. Lesson 7 Lab Solution- Managing Permissions
1. Understanding IPv4 Networking
2. Understanding NIC Naming
3. Managing Runtime Configuration with ip
4. Understanding RHEL 8 Networking
5. Managing Persistent Networking with nmcli
6. Managing Persistent Networking with nmtui
7. Verifying Network Configuration Files
8. Testing Network Connections
9. Lesson 8 Lab- Configuring Networking
10. Lesson 8 Lab Solution- Configuring Networking
1. Understanding Jobs and Processes
2. Managing Shell Jobs
3. Getting Process Information with ps
4. Understanding Memory Usage
5. Understanding CPU Load
6. Monitoring System Activity with top
7. Sending Signals to Processes
8. Managing Priorities and Niceness
9. Using Tuned Profiles
10. Lesson 9 Lab- Managing Processes
11. Lesson 9 Lab Solution- Managing Processes

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 15 ساعت و 44 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons