دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری Amazon Web Services AWS 2nd Edition

دانلود LiveLessons Amazon Web Services AWS 2nd Edition

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7700 تومان6930 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه آموزش قدم به قدم استفاده از امکانات و قابلیت های Amazon Web Services AWS را یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Amazon Web Services AWS 2nd Edition

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 17 ساعت و 13 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Introduction
Amazon Web Services AWS LiveLessons 2nd Edition: Introduction
Lesson 1: AWS Overview
Learning objectives
1.1 What is “Cloud Computing”?
1.2 Regions
1.3 Availability Zones
1.4 Edge Locations
1.5 Scope of Services
Lesson 2: Identity and Access Management
Learning objectives
2.1 Introduction to Identity and Access Management (IAM)
2.2 Demo: Creating a User and Group
2.3 Authorization via Policies
2.4 Demo: Creating and Attaching Policies
2.5 Demo: Managing Access Keys
2.6 Understanding Roles
2.7 Roles for EC2
2.8 Roles for Cross-Account Access
2.9 Demo: Creating Roles
2.10 Federated Users
2.11 Demo: Managing an MFA Device
2.12 First Steps and Best Practices
Lesson 3: Networking in AWS
Learning objectives
3.1 Introduction to Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
3.2 Demo: Creating a VPC and Subnets
3.3 Routing
3.4 Public, Private, and Hybrid Subnets
3.5 Demo: Configuring Routing to the Internet
3.6 Network Access Control Lists (NACLs)
3.7 Demo: Creating and Applying a NACL
3.8 Security Groups
3.9 Demo: Creating a Security Group
3.10 VPC Peering
3.11 VPC Peering Scenarios
3.12 Demo: Peering Two VPCs
3.13 VPN Access
3.14 AWS Direct Connect
Lesson 4: Computing in AWS
Learning objectives
4.1 Introduction to Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
4.2 Amazon Machine Image (AMI)
4.3 Key Pairs
4.4 Demo: Launching a Linux Instance
4.5 Instance Metadata Service
4.6 Demo: Querying Instance Metadata Service
4.7 Bootstrapping with User Data
4.8 Demo: Launching a Windows Instance
4.9 Demo: Stopping and Terminating Instances
4.10 Single vs. Multi-Tenant Instances
4.11 Amazon EC2 Billing Options
4.12 Introduction to AWS Lambda
4.13 Demo: Hello World in AWS Lambda
4.14 Use Case: Image Processing with AWS Lambda
00:07:14
4.15 Introduction to Amazon Elastic Container Service (ECS)
4.16 Introduction to Amazon ECS for Kubernetes (EKS)
4.17 Use Case: Running Container-Based Microservices
4.18 VMware Cloud on AWS
Lesson 5: Storage in AWS
Learning objectives
5.1 Overview of AWS Storage Options
5.2 Object vs. Block Storage
5.3 Introduction to Amazon Simple Storage Service (S3)
5.4 Demo: Creating Buckets and Objects
5.5 Bucket Security with Resource Policies and ACLS
5.6 Demo: Creating a Bucket Policy for Public Read Access
5.7 Introduction to Amazon Glacier
5.8 Storage Class Management with Lifecycle Rules
5.9 Demo: Adding Lifecycle Rules
5.10 Instance Store Volumes
5.11 Introduction to Amazon Elastic Block Store (EBS)
5.12 Amazon EBS Volume Types and Performance
5.13 Demo: Creating an EBS Volume
5.14 Demo: Mounting an EBS Volume on Linux
5.15 Demo: Mounting an EBS Volume on Windows
5.16 Amazon EBS Snapshots
5.17 Demo: Creating a Snapshot
5.18 Introduction to Amazon Elastic File System (EFS)
5.19 Server-Side Encryption
5.20 AWS Snowball
Lesson 6: Databases in AWS
Learning objectives
6.1 Overview of AWS Database Options
6.2 Introduction to Amazon Relational Database Service (RDS)
6.3 Data Durability with Amazon RDS
6.4 Demo: Launch an Amazon RDS Instance
6.5 Amazon Aurora
6.6 Amazon Aurora Serverless
6.7 Introduction to Amazon DynamoDB
6.8 Demo: Creating an Amazon DynamoDB Table
6.9 Demo: Scan and Query Operations
6.10 Introduction to Amazon ElastiCache
6.11 Introduction to Amazon Redshift
6.12 Introduction to Amazon Neptune
6.13 Use Case: Databases for E-commerce
Lesson 7: High Availability in AWS
Learning objectives
7.1 Introduction to Elastic Load Balancing
7.2 Application Load Balancers
7.3 Network Load Balancers
7.4 SSL Certificates
7.5 Demo: Creating an Elastic Load Balancer (ELB)
7.6 Introduction to Auto Scaling
7.7 Demand-Based Scaling
7.8 Demo: Creating an Auto Scaling Group
7.9 Introduction to Amazon CloudFront
7.10 Introduction to Amazon API Gateway
7.11 Use Case: Highly-Available Web Applications
Lesson 8: Analytics in AWS
Learning objectives
8.1 Streaming Data with Amazon Kinesis-Part 1
8.2 Streaming Data with Amazon Kinesis-Part 2
8.3 Big Data with Amazon EMR
8.4 AWS Data Pipeline
8.5 Introduction to Amazon Athena
8.6 Introduction to Amazon Elasticsearch Service
8.7 Use Case: Analytics for Subscription Video On Demand Service
Lesson 9: Management Tools
Learning objectives
9.1 Monitoring with Amazon CloudWatch
9.2 Log Collection with Amazon CloudWatch Logs
9.3 User Activity Tracking with AWS CloudTrail
9.4 Automation with AWS CloudFormation
9.5 Demo: Creating Resources with AWS CloudFormation
9.6 Inventory and Change Tracking with AWS Config
9.7 Introduction to AWS Systems Manager
9.8 Optimizing Usage with AWS Trusted Advisor
Lesson 10: Developer Tools
Learning objectives
10.1 Writing Code with AWS Cloud9
10.2 Source Control with AWS CodeCommit
10.3 Demo: Working with AWS CodeCommit
10.4 CI/CD with AWS CodePipeline
10.5 Serverless Builds with AWS CodeBuild
10.6 Deployments with AWS CodeDeploy
10.7 Debugging with AWS X-Ray
10.8 Use Case: Continuous Integration and Delivery Pipelines
Lesson 11: Mobile and Application Services
Learning objectives
11.1 Amazon Simple Queue Service (SQS)
11.2 Amazon Simple Notification Service (SNS)
11.3 Amazon Simple Email Service (SES)
11.4 Amazon Cognito
11.5 Amazon Pinpoint
Lesson 12: Security in AWS
Learning objectives
12.1 AWS Organizations
12.2 AWS WAF (Web Application Firewall)
12.3 AWS Key Management Service (KMS)
12.4 AWS Shield
12.5 Other Security Services
Lesson 13: Cost Management and Billing Options
13.1 Understanding Compute Costs
13.2 Understanding Storage Costs
13.3 Cost Optimization Tools
Lesson 14: Course Wrap Up
Learning objectives
14.1 The Well-Architected Framework
14.2 Best Practices
Summary
Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 17 ساعت و 13 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons