در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learn SQL With MySQL & Microsoft SQL Server for Beginners

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn Data Modeling, Relational Databases and SQL from Scratch in both MySQL and Microsoft SQL Server


1. Introduction to Relational Databases
 • 1. Introduction to the Course
 • 2. What is the Relational Database
 • 3. What is the relational database.html
 • 4. Why a relational database.html
 • 5. Primary and Foreign Keys in the Relational Database
 • 6. Why primary keys and foreign keys are used to link tables.html
 • 7. Normalization
 • 8. Apply Normalization on Tables in the Relational Database
 • 9. Introduction to Data Modeling and ER Diagram
 • 10. The Attributes of an Entity and Relationships types between Entities
 • 11. Fix Many to Many Relationship
 • 12. The Conceptual ERD
 • 13. The Logical ERD
 • 14. The Physical ERD
 • 15. Create Conceptual ERD for DSG Database
 • 16. Create Logical ERD for DSG Database
 • 17. Create Physical ERD for DSG Database

 • 2. Introduction to Database Management Systems
 • 1. What is a Relational Database Management System
 • 2. Install Microsoft SQL Server and Management Studio on Windows
 • 3. Introduction to SQL Server Management Studio
 • 4. Install MySQL on Windows
 • 5. Introduction to Workbench

 • 3. Introduction to SQL - Data Definition Language (DDL)
 • 1. What is SQL
 • 2. Database and Schema
 • 3. Create a Schema (Database) in MySQL
 • 4. Drop a Database in MySQL
 • 5. Create a Database in Microsoft SQL Server
 • 6. Drop a Database in Microsoft SQL Server
 • 7. Data Types in MySQL and Microsoft SQL Server
 • 8. What are Constraints
 • 9. Create a Table in MySQL using SQL Code
 • 10. Create a Table in MySQL using GUI
 • 11. Drop a Table in MySQL
 • 12. Create a Table in Microsoft SQL Server
 • 13. Create a Table in Microsoft SQL Server using GUI
 • 14. Drop a Table in Microsoft SQL Server
 • 15.1 create dsg database in mysql.zip
 • 15. Create DSG Database in MySQL Part-1
 • 16. Create DSG Database in MySQL Part-2
 • 17. Create DSG Database in MySQL Part-3
 • 18. Create DSG Database in Microsoft SQL Server Part-1
 • 19.1 create dsg database in ms sql server.zip
 • 19. Create DSG Database in Microsoft SQL Server Part-2
 • 20. Create DSG Database in Microsoft SQL Server Part-3
 • 21. Add and Drop Columns in MySQL
 • 22. Add and Drop Columns in Microsoft SQL Server
 • 23. Add a New Table to DSG Database
 • 24. Add a New Table in MySQL
 • 25. Add a New Table in Microsoft SQL Server

 • 4. Introduction to SQL - Data Manipulation Language (DML)
 • 1. Introduction to Insert Data in Tables
 • 2. Insert Data in MySQL-Part 1
 • 3. Insert Data in MySQL-Part 2
 • 4. Insert Data in MySQL-Part 3
 • 5. Homework - Insert Data in Microsoft SQL Server.html
 • 6. Delete Data From a Table in Microsoft SQL Server Part-1
 • 7. Delete Data From a Table in Microsoft SQL Server Part-2
 • 8. Delete Data From a Table in MySQL
 • 9. Homework- Delete Data From a Table in MS SQL Server.html
 • 10. Homework- Solution
 • 11. Update Tables in SQL
 • 12. Homework- Update a Table
 • 13. Homework Solution - Update a Table

 • 5. Introduction to SQL - Data Query Language (DQL)
 • 1. SELECT- FROM Statement
 • 2. Use WHERE Condition in SELECT Query
 • 3. AND & OR Operators
 • 4. Sort Data Using ORDER BY Operator
 • 5. TOP and LIMIT Operators
 • 6. BETWEEN-AND Operator
 • 7. DISTINCT Operator
 • 8. IN and NOT IN Operators
 • 9. LIKE and NOT LIKE Operators
 • 10. Wildcards
 • 11. Introduction to Tables Join in SQL
 • 12. Tables Join in Microsoft SQL Server
 • 13. Tables Join in MySQL
 • 14. Introduction to SQL Aggregate Functions
 • 15. GROUP BY Statement
 • 16. Use HAVING Clause in MySQL
 • 17. Homework-HAVING Clause
 • 18. Homework Solution
 • 19. Introduction to Date Functions
 • 20. DATEDIFF & TIMESTAMP Functions
 • 21. DATEADD in Microsoft SQL Server
 • 22. DATEADD in MySQL
 • 23. Data Types Conversion Functions
 • 24. CONCAT Function
 • 25. A View in SQL
 • 26. Create a view in MS SQL Server

 • 6. Introduction to SQL - Data Transaction Language (DTL)
 • 1. Introduction to COMMIT-ROLLBACK Statements