در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learn Ethereum Blockchain Development by making NFTs (2022)

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn Ethereum Blockchain Development with Solidity and Web3JS from scratch by making an NFT Collection in a week-end


1. Creating the NFT smart contract in Solidity
 • 1.1 The link to Hardhat.html
 • 1. Project set up
 • 2.1 Arrays.html
 • 2.2 Contract inheritance.html
 • 2.3 Function state interactions.html
 • 2.4 How to choose the SPDX license.html
 • 2.5 How to use OpenZeppelin and ERC Standards.html
 • 2.6 Loops.html
 • 2.7 Memory, calldata and storage.html
 • 2.8 Modifiers.html
 • 2.9 Variable types.html
 • 2.10 Variables accessibility.html
 • 2. Creating the smart contract

 • 2. Writing unit tests for the smart contract and improving code
 • 1.1 Hardhat's documentation on Unit Tests.html
 • 1.2 Learn more about unit tests.html
 • 1. Writing unit tests and improving code 12
 • 2.1 Learn how to use fixtures to improve the unit tests.html
 • 2.2 The Hardhat documentation about fixtures in unit tests.html
 • 2. Writing unit tests and improving code 22

 • 3. Deploying the smart contract
 • 1.1 Etherscan.html
 • 1.2 Goerli Etherscan.html
 • 1.3 Infura.html
 • 1.4 MetaMask.html
 • 1.5 Our article on how to deploy a smart contract (to learn more about it).html
 • 1.6 The Hardhat documentation.html
 • 1. Deploying the smart contract

 • 4. Generate the NFTs metadata
 • 1.1 Heroku.html
 • 1.2 IPFS.html
 • 1.3 Pinata.html
 • 1. Generating metadata for the NFTs

 • 5. Minting and viewing the NFTs on Opensea
 • 1. Minting and seeing the collection on Opensea

 • 6. Developing the mint website
 • 1.1 Create-React-App.html
 • 1.2 TailwindCSS.html
 • 1.3 Web3JS.html
 • 1.4 Web3Modal.html
 • 1. Project set up
 • 2.1 The list of chain IDs.html
 • 2.2 Torus.html
 • 2.3 WalletConnect.html
 • 2.4 Web3Modal.html
 • 2. Allowing users to connect their wallet
 • 3.1 MetaMask's documentation.html
 • 3.2 The EIP-1193 standard.html
 • 3.3 The list of chain IDs.html
 • 3. Interacting with the connected wallet
 • 4.1 The smart contract used in the video.html
 • 4. Read data from the smart contract 12
 • 5.1 The smart contract used in the video.html
 • 5. Read data from the smart contract 22
 • 6.1 More information on how to interact with smart contracts.html
 • 6. Sending transactions from the connected wallet

 • 7. Deploy the mint website
 • 1.1 CloudFlare.html
 • 1.2 Fleek.html
 • 1.3 The Cloudflare documentation for React.html
 • 1.4 The Fleek documentation for React.html
 • 1. Deploy the website