وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها
324

Learn AutoCAD 2023 Mechanical 2D and 3D Complete Course

سرفصل های دوره

Autodesk AutoCAD 2023- for Mechanical Engineer, Beginner to Advanced AutoCAD Course for 2D, 3D and advanced commands.


1 - Module 1 2D Drafting Preprocessing
 • 1 - Introduction
 • 2 - Limits
 • 2 - limits.pdf

 • 2 - Module 2 2D Drafting Line Command
 • 3 - Line
 • 3 - Line.pdf
 • 4 - XY Line
 • 5 - Inclined Line
 • 6 - ASSIGNMENT-1.pdf
 • 6 - Assignment with Solution 1

 • 3 - Module 3 2D Drafting Unit Formating
 • 7 - Decimal
 • 8 - Engineering Unit
 • 9 - Architectural Unit
 • 10 - ASSIGNMENT-2.pdf
 • 10 - Assignment with Solution 2

 • 4 - Module 4 2D Drafting Geometric Tools
 • 11 - Polyline
 • 11 - Polyline.pdf
 • 12 - ASSIGNMENT-3.pdf
 • 12 - Assignment with Solution 3
 • 13 - Centre Circle
 • 13 - Circle.pdf
 • 14 - OSNAP.pdf
 • 14 - Object Snap
 • 15 - Point Circle
 • 16 - Tangent Circle
 • 16 - circle.zip
 • 17 - ASSIGNMENT-4.pdf
 • 17 - Assignment with Solution 4
 • 18 - ARC.pdf
 • 18 - Arc
 • 19 - Rectangle
 • 20 - POLYGON.pdf
 • 20 - Polygon
 • 21 - ELLIPSE.pdf
 • 21 - Ellipse
 • 22 - Hatch
 • 23 - Assignment with Solution 5
 • 23 - ME-ASSIGNMENT-5.pdf
 • 23 - q1-me-hatch.zip
 • 23 - q2-me-hatch.zip
 • 24 - SPLINE.pdf
 • 24 - Spline
 • 25 - POINT.pdf
 • 25 - Point
 • 26 - Miscellaneous 1
 • 27 - MISC.pdf
 • 27 - Miscellaneous 2
 • 28 - Assignment with Solution 6

 • 5 - Module 5 2D Drafting Editing Tools
 • 29 - Properties
 • 30 - Offset and Trim
 • 31 - Practice 1
 • 31 - Presentation1.pdf
 • 32 - Assignment with Solution 7
 • 32 - ME-Assignment-7.pdf
 • 33 - Assignment with Solution 8
 • 33 - ME-ASSN-8.pdf
 • 34 - Move and Copy
 • 35 - Assignment with Solution 9
 • 35 - ME-ASSN-9.pdf
 • 36 - Rotate and Mirror
 • 37 - Assignment with Solution 10
 • 37 - ME-ASSN-10.pdf
 • 38 - Stretch and Scale
 • 39 - Fillet
 • 40 - Assignment with Solution 11
 • 40 - Assignment-11.pdf
 • 41 - Chamfer
 • 42 - Rectangular Array
 • 43 - Assignment with Solution 12
 • 43 - ME-ASSN-12-A.pdf
 • 43 - ME-ASSN-12-B.pdf
 • 44 - Polar Array
 • 45 - Assignment with Solution 13
 • 45 - Assignment-13.pdf
 • 46 - Path Array
 • 47 - Lengthen
 • 48 - Miscellaneous
 • 49 - Assignment with Solution 14
 • 49 - frame-1.pdf
 • 49 - frame-2.pdf
 • 49 - frame-3.pdf
 • 49 - frame-4.pdf

 • 6 - Module 6 2D Drafting Text
 • 50 - Data Text
 • 51 - Text And Style Properties
 • 52 - Multiline Text
 • 53 - Miscellaneous
 • 54 - Assignment with Solution 15
 • 54 - ME-ASSN-15-TEXT.pdf
 • 54 - me-assn-15-text.zip

 • 7 - Module 7 2D Drafting Layers
 • 55 - Layers Creation
 • 56 - Layers Operation
 • 57 - Assignment with Solution 16
 • 57 - ME-LAYER-ASSIGNMENT-16.pdf
 • 57 - assn-16me.zip

 • 8 - Module 8 2D Drafting Dimensioning
 • 58 - Terminology
 • 59 - Dimension Style
 • 60 - Basic Dimensions Tools
 • 61 - Additional Dimensions Tools 1
 • 62 - Additional Dimensions Tools 2
 • 63 - Leader
 • 64 - Tolerance
 • 65 - Assignment with Solution 17
 • 65 - me-assn-17.pdf
 • 65 - me-resource.zip

 • 9 - Module 9 2D Drafting Multi Leader
 • 66 - Multileader Style
 • 67 - Multileader Block
 • 68 - Assignment with Solution 18
 • 68 - ME-ASSN-MLEADER.pdf
 • 68 - cam-shaft.pdf
 • 68 - connecting-rod.pdf
 • 68 - crank-shaft.pdf
 • 68 - cylinder.pdf
 • 68 - cylinder-head-1.pdf
 • 68 - cylinder-head-2.pdf
 • 68 - eng-me-assn-leader.zip
 • 68 - piston.pdf
 • 68 - resource-18-me.zip
 • 68 - valve.pdf

 • 10 - Module 10 2D Drafting Block and Attributes
 • 69 - Block and Insert
 • 70 - Assignment with Solution 19
 • 70 - Assignment-19-ME.docx
 • 70 - block-me-19-resource.zip
 • 70 - eng-assn-block.zip
 • 71 - Block Editor
 • 72 - Block Editor Flip
 • 73 - Block Editor Move and Scale
 • 74 - Block Editor Stretch
 • 75 - Block Editor Rotate and Array
 • 76 - Assignment with Solution 20
 • 76 - assn-21-resource.zip
 • 76 - frame-Model.pdf
 • 77 - Attributes
 • 78 - Design Centre
 • 79 - Assignment with Solution 21
 • 79 - assn-21-resource.zip
 • 79 - frame-Model.pdf
 • 80 - Assignment with Solution 22
 • 80 - END-COVER.pdf
 • 80 - FRAME.pdf
 • 80 - FRONT-SHIELD.pdf
 • 80 - MOTOR-Data-for-Attributes.docx
 • 80 - PIN.pdf
 • 80 - ROTOR.pdf
 • 80 - STATOR.pdf
 • 80 - resource-ee-19.zip

 • 11 - Module 11 2D Drafting Layout
 • 81 - Layout
 • 82 - Assignment with Solution 23

 • 12 - Module 12 2D Drafting 2D Miscellaneous
 • 83 - Annotate
 • 84 - PRACTICE.pdf
 • 84 - Practice 2
 • 85 - Parametric
 • 86 - Enquiry Command
 • 87 - Convert PDF

 • 13 - Module 13 3D Modeling User Coordinate System
 • 88 - User Coordinate System
 • 89 - Save UCS
 • 90 - Coordinates

 • 14 - Module 14 3D Modeling Modeling
 • 91 - Solid
 • 92 - Extrude Command
 • 93 - Practice 3
 • 93 - practice-ext.pdf
 • 94 - Union and Subtract
 • 95 - Practice 4
 • 95 - sheet-2-Model.pdf
 • 96 - Assignment with Solution 23
 • 96 - ME-ASSN-23.pdf
 • 96 - assn-23-me-resource.zip
 • 97 - Revolve
 • 98 - PRACTICE-5-A.pdf
 • 98 - PRACTICE-5-B.pdf
 • 98 - Practice 5
 • 98 - practice-5-resource.zip
 • 99 - Assignment with Solution 24
 • 99 - ME-ASSN-24.pdf
 • 99 - resource-me-assn-24.zip
 • 100 - Sweep
 • 100 - eng-sweep.zip
 • 101 - Assignment with Solution 25
 • 101 - bolt-assn.pdf
 • 102 - Loft
 • 103 - 3D Fillet
 • 104 - 3D Array
 • 105 - Assignment with Solution 26
 • 105 - Me-assn-26.pdf
 • 105 - me-assn-26-resource.zip
 • 106 - Gizmo
 • 107 - Polysolid and Presspull

 • 15 - Module 15 3D Modeling ProjectMachine Vice
 • 108 - Fixed Jaw
 • 108 - MV-3.pdf
 • 108 - fixed-jaw-resource.zip
 • 109 - MV-1.pdf
 • 109 - Movable Jaw
 • 109 - movable-resource.zip
 • 110 - MV-1.pdf
 • 110 - Spindle
 • 110 - screw-resource.zip
 • 111 - Lock Plate
 • 111 - MV-2.pdf
 • 111 - lock-plate-resource.zip
 • 112 - Jaw Grip
 • 112 - MV-2.pdf
 • 112 - jaw-grips-resource.zip
 • 113 - MV-2.pdf
 • 113 - Screw
 • 113 - screw-resource.zip
 • 114 - Assembly
 • 114 - MV-ASSEMBLY.pdf
 • 114 - mv-assembly-resource.zip

 • 16 - Module 16 3D Modeling Solid Editing
 • 115 - Solid Editing
 • 116 - Edge Editing
 • 117 - Face Editing
 • 118 - Solid Editing Extra
 • 119 - Material
 • 120 - Practice 6

 • 17 - Module 17 3D Modeling Detailing
 • 121 - Solid View
 • 121 - sofa-3d.zip
 • 122 - Solid Profile
 • 122 - resource.zip
 • 123 - Viewports
 • 124 - Sectional View
 • 125 - Detailed View
 • 126 - Modifying and Update
 • 127 - Dimensioning
 • 128 - Thank You
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7905
  حجم: 8767 مگابایت
  مدت زمان: 1147 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید