در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Laravel | Build Social Media Website

49,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Laravel | Build Social Media Website From Scratch

 • 1 - Introduction
 • 2 - Who is this course for
 • 3 - What is expected after this course
 • 4 - Which IDE
 • 5 - Docs
 • 6 - Installing XAMPP Mac
 • 7 - XAMPP tour
 • 8 - Composer Mac
 • 9 - XAMPP Windows
 • 10 - Composer Windows
 • 11 - Create project
 • 12 - Create project version 7 and higher
 • 13 - Project structure
 • 14 - Routes
 • 15 - Create routes
 • 16 - Route and view
 • 17 - Passing date
 • 18 - Bootstrap
 • 19 - Reference to bootstrap
 • 20 - Bootstrap cdn
 • 21 - Blade and templates
 • 22 - template for this project
 • 23 - adding template to project
 • 25 - Importing CSS
 • 26 - Other pages
 • 27 - Creating database
 • 28 - Env
 • 29 - Users table migration
 • 30 - Registering users
 • 31 - Return to page
 • 32 - logout
 • 33 - User info auth class
 • 34 - Controllers
 • 35 - Create users controller
 • 36 - Update users info
 • 37 - Validating fields
 • 38 - Upload avater
 • 39 - Storage
 • 40 - upload user avatar
 • 41 - Display user photos
 • 42 - Upload avatar validation
 • 43 - Add new post form
 • 44 - Posts table
 • 45 - Posts model and controller
 • 46 - Create new post
 • 47 - Post image upload
 • 48 - Customized error messages
 • 49 - Friendships
 • 50 - friends table
 • 51 - friends controller
 • 52 - find friends table
 • 53 - Find friend display
 • 54 - default avatar
 • 55 - Other user profile
 • 56 - Checking other user profile
 • 57 - friendship status
 • 58 - Friendship status on button
 • 59 - friend requests 1
 • 60 - friend requests 2
 • 61 - modify friendship 1
 • 62 - modify friendship 2
 • 63 - Test friendship request
 • 64 - add missing routes
 • 65 - Your friends
 • 66 - friend posts function
 • 67 - friends posts view
 • 68 - post date format
 • 69 - single post view
 • 70 - post user relationship
 • 71 - create comments table
 • 72 - Create post relationship
 • 73 - send comment function
 • 74 - Get all comments
 • 75 - Edit delete icons
 • 76 - edit comment popup windows
 • 77 - edit comment function
 • 78 - Delete comments
 • 79 - refactoring
 • 80 - get my posts
 • 81 - delete my posts
 • 82 - edit post form
 • 83 - edit post function
 • 84 - edit post image
 • 85 - delete old image
 • 86 - protect edit post function
 • 87 - messages list view
 • 88 - messages table
 • 89 - messages users relationship
 • 90 - display received messages
 • 91 - conversation route function
 • 92 - conversation view
 • 93 - Send messages
 • 94 - display convo messages
 • 95 - Order convo messages
 • 96 - Get last messages only
 • 97 - If statement messages list page
 • 98 - notification
 • 99 - Notification avatar
 • 100 - Limit notifications
 • 101 - Number of notifications
 • 102 - Search for posts
 • 103 - Select a country
 • 104 - Select a status
 • 105 - Increase number of friends
 • 106 - decrease number of friends
 • 107 - Posts pagination
 • 108 - Find friends pagination
 • 109 - Auth middleware
 • 110 - Turn off debuging
 • 111 - Likes table
 • 112 - Like a post ajax
 • 113 - like a post function
 • 114 - let users like posts only once
 • 115 - Heart color
 • 116 - Unlike a post
 • 117 - Heart color turns