وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Juniper JNCIA – Junos JN0-104 with BGP-ISIS-OSPF & Layer2

سرفصل های دوره

Pass your Juniper JNCIA Junos JN0-104 with added Extras BGP, ISIS, OSPF and Layer 2 Protocols on vMX, QFX, SRX devices


1 - Course Introduction
 • 1 - Juniper JNCIA Course Introduction

 • 2 - Juniper JNCIA Introduction
 • 2 - Introduction to Juniper Certification
 • 2 - Introduction-to-the-Juniper-JNCIA.pptx
 • 3 - JNO104 Exam Blueprint
 • 4 - Get 75 off your exam
 • 5 - How to Lab
 • 6 - Juniper Vlabs Registration
 • 7 - Using Juniper Vlabs
 • 8 - Summary

 • 3 - Juniper Networking Fundamentals
 • 9 - Networking Fundamentals Module Introduction
 • 10 - OSI and TCPIP Models
 • 11 - MAC Address Overview
 • 11 - MAC-addresses-Media-Access-Control.pptx
 • 12 - Collision and Broadcast Domains Lab
 • 13 - Broadcast Domains with Vlan Lab
 • 14 - What is an IPV6 address
 • 14 - ipv6-address.pptx
 • 15 - What is an IPV4 address
 • 15 - ipv4-address.pptx
 • 16 - Subnetting
 • 16 - Subnetting.pptx
 • 17 - Decimal to Binary Conversion
 • 17 - Decimal-to-Binary-Conversion.pptx
 • 18 - Subnet Masks
 • 18 - Subnet-mask.pptx
 • 19 - Supernetting
 • 19 - supernetting.pptx
 • 20 - Longest Match Routing
 • 20 - longest-match.pptx
 • 21 - TCP vs UDP
 • 21 - tcp-and-udp.pptx
 • 22 - Class of Service
 • 22 - class-of-service.pptx
 • 23 - Summary

 • 4 - Juniper OS Fundamentals
 • 24 - OS Fundamentals Module Introduction
 • 25 - Juniper Junos Software Architecture
 • 25 - Junos-os.pptx
 • 26 - Protocol Daemons
 • 27 - Routing Engine and Packet Forwarding Engine
 • 27 - Routing-Engine-and-Packet-Forwarding-Engine.pptx
 • 28 - Transit and Exception Traffic
 • 28 - Transit-and-Exception-Traffic.pptx
 • 29 - Summary

 • 5 - Juniper CLI Interface
 • 30 - CLI Interface Module Introduction
 • 31 - CLI Functionality
 • 31 - cli-functionallity.pptx
 • 32 - CLI Modes
 • 32 - cli-modes.pptx
 • 33 - CLI Navigation
 • 33 - CLI-Navigation.pptx
 • 34 - CLI Help
 • 34 - cli-help.pptx
 • 35 - Information Levels
 • 35 - information-levels.pptx
 • 36 - Filtering Output
 • 36 - output-filters.pptx
 • 37 - Active vs Candidate Configuration
 • 37 - Active-vs-Candidate-Configuration.pptx
 • 38 - Configuration Modes
 • 38 - configuration-modes.pptx
 • 39 - Commit Options
 • 39 - commit-options.pptx
 • 40 - Rollback Configuration
 • 40 - rollback.pptx
 • 41 - Configuration Files
 • 41 - config-files.pptx
 • 42 - The Juniper JWeb
 • 43 - Summary

 • 6 - Configuration Basics on Juniper Devices
 • 44 - Configuration Basics Module Introduction
 • 45 - Factory Default
 • 45 - Factory-default.pptx
 • 46 - Initial Configuration
 • 46 - initiaql-conf.pptx
 • 47 - User Accounts
 • 47 - user-accounts.pptx
 • 48 - Login Classes
 • 48 - login-classes.pptx
 • 49 - Login Authentication
 • 50 - Interfaces
 • 51 - Interface Configuration
 • 52 - Extra Content Interface IPV6 Configuration
 • 53 - Configuration Groups
 • 53 - configuration-groups.pptx
 • 54 - NTP
 • 54 - NTP.pptx
 • 55 - Syslog
 • 56 - Syslog Lab
 • 56 - syslog.pptx
 • 57 - SNMP
 • 57 - SNMP.pptx
 • 58 - Logging-and-Tracing.pptx
 • 58 - Tracing aka Debugging
 • 59 - Rescue Configuration
 • 59 - rescue-config.pptx
 • 60 - Summary

 • 7 - Juniper Operational Monitoring and Maintenance
 • 61 - Operational Monitoring Module Introduction
 • 62 - Show and Monitor commands
 • 62 - show-and-monitor.pptx
 • 63 - Network Tools
 • 63 - network-tools.pptx
 • 64 - Password-Recovery.pptx
 • 64 - Root Password Recovery
 • 65 - Shutting Down The Device
 • 65 - power-options.pptx
 • 66 - OS-naming.pptx
 • 66 - Software Naming
 • 67 - OS Upgrade Snapshot and USB Mounting
 • 67 - OS-Upgrade.pptx
 • 68 - ISSU.pptx
 • 68 - Unified ISSU
 • 69 - Summary

 • 8 - Juniper Routing Fundamentals and Policies
 • 70 - Routing Fundamentals and Policies Module Introduction
 • 71 - Static Routes
 • 71 - static-routes.pptx
 • 72 - Route Preference
 • 72 - Route-preference.pptx
 • 73 - Routing Tables
 • 73 - routing-tables.pptx
 • 74 - Routing Instances
 • 74 - Routing-instance.pptx
 • 75 - Default Routing Policy
 • 75 - Default-Routing-Policy.pptx
 • 76 - Routing Policy Filters
 • 76 - Routing-Policy-Filters.pptx
 • 77 - Firewall Filters
 • 77 - Firewall-Filters.pptx
 • 78 - Summary

 • 9 - The Extra Content Sections
 • 79 - Purpose of the Extra Content Videos

 • 10 - Extra Content Juniper Layer 2 Switching
 • 80 - Layer 2 Switching Module Introduction
 • 81 - Juniper Vlan Configuration
 • 82 - Inter Vlan Routing
 • 83 - Spanning Tree
 • 84 - Spanning Tree Protection
 • 85 - Layer 2 Bridging
 • 86 - Basic Service Provider Bridging
 • 87 - Summary

 • 11 - Extra Content Juniper RIP
 • 88 - Juniper RIP Module Introduction
 • 89 - What is RIP
 • 90 - Basic RIP Configuration
 • 91 - Mixed Vendor RIP
 • 92 - Summary

 • 12 - Extra Content Juniper OSPF
 • 93 - OSPF Module Introduction
 • 94 - Single Area OSPF
 • 95 - Multi Area OSPF
 • 96 - OSPF Authentication BFD and More
 • 97 - Summary

 • 13 - Extra Content Juniper ISIS
 • 98 - ISIS Module Introduction
 • 99 - Single Area ISIS
 • 100 - Multi Area ISIS
 • 101 - ISIS Authentication and BFD
 • 102 - Summary

 • 14 - Extra Content Juniper BGP
 • 103 - BGP Module Introduction
 • 104 - External BGP
 • 105 - Exporting Routes
 • 106 - Internal BGP Full Mesh
 • 107 - Internal BGP Route Reflector
 • 108 - BGP Best Path
 • 109 - Summary
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7894
  حجم: 12582 مگابایت
  مدت زمان: 1489 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید