وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Juniper JNCIA – Junos JN0-104 with BGP-ISIS-OSPF & Layer2

سرفصل های دوره

Pass your Juniper JNCIA Junos JN0-104 with added Extras BGP, ISIS, OSPF and Layer 2 Protocols on vMX, QFX, SRX devices


1 - Course Introduction
  • 1 - Juniper JNCIA Course Introduction

  • 2 - Juniper JNCIA Introduction
  • 2 - Introduction to Juniper Certification
  • 2 - Introduction-to-the-Juniper-JNCIA.pptx
  • 3 - JNO104 Exam Blueprint
  • 4 - Get 75 off your exam
  • 5 - How to Lab
  • 6 - Juniper Vlabs Registration
  • 7 - Using Juniper Vlabs
  • 8 - Summary

  • 3 - Juniper Networking Fundamentals
  • 9 - Networking Fundamentals Module Introduction
  • 10 - OSI and TCPIP Models
  • 11 - MAC Address Overview
  • 11 - MAC-addresses-Media-Access-Control.pptx
  • 12 - Collision and Broadcast Domains Lab
  • 13 - Broadcast Domains with Vlan Lab
  • 14 - What is an IPV6 address
  • 14 - ipv6-address.pptx
  • 15 - What is an IPV4 address
  • 15 - ipv4-address.pptx
  • 16 - Subnetting
  • 16 - Subnetting.pptx
  • 17 - Decimal to Binary Conversion
  • 17 - Decimal-to-Binary-Conversion.pptx
  • 18 - Subnet Masks
  • 18 - Subnet-mask.pptx
  • 19 - Supernetting
  • 19 - supernetting.pptx
  • 20 - Longest Match Routing
  • 20 - longest-match.pptx
  • 21 - TCP vs UDP
  • 21 - tcp-and-udp.pptx
  • 22 - Class of Service
  • 22 - class-of-service.pptx
  • 23 - Summary

  • 4 - Juniper OS Fundamentals
  • 24 - OS Fundamentals Module Introduction
  • 25 - Juniper Junos Software Architecture
  • 25 - Junos-os.pptx
  • 26 - Protocol Daemons
  • 27 - Routing Engine and Packet Forwarding Engine
  • 27 - Routing-Engine-and-Packet-Forwarding-Engine.pptx
  • 28 - Transit and Exception Traffic
  • 28 - Transit-and-Exception-Traffic.pptx
  • 29 - Summary

  • 5 - Juniper CLI Interface
  • 30 - CLI Interface Module Introduction
  • 31 - CLI Functionality
  • 31 - cli-functionallity.pptx
  • 32 - CLI Modes
  • 32 - cli-modes.pptx
  • 33 - CLI Navigation
  • 33 - CLI-Navigation.pptx
  • 34 - CLI Help
  • 34 - cli-help.pptx
  • 35 - Information Levels
  • 35 - information-levels.pptx
  • 36 - Filtering Output
  • 36 - output-filters.pptx
  • 37 - Active vs Candidate Configuration
  • 37 - Active-vs-Candidate-Configuration.pptx
  • 38 - Configuration Modes
  • 38 - configuration-modes.pptx
  • 39 - Commit Options
  • 39 - commit-options.pptx
  • 40 - Rollback Configuration
  • 40 - rollback.pptx
  • 41 - Configuration Files
  • 41 - config-files.pptx
  • 42 - The Juniper JWeb
  • 43 - Summary

  • 6 - Configuration Basics on Juniper Devices
  • 44 - Configuration Basics Module Introduction
  • 45 - Factory Default
  • 45 - Factory-default.pptx
  • 46 - Initial Configuration
  • 46 - initiaql-conf.pptx
  • 47 - User Accounts
  • 47 - user-accounts.pptx
  • 48 - Login Classes
  • 48 - login-classes.pptx
  • 49 - Login Authentication
  • 50 - Interfaces
  • 51 - Interface Configuration
  • 52 - Extra Content Interface IPV6 Configuration
  • 53 - Configuration Groups
  • 53 - configuration-groups.pptx
  • 54 - NTP
  • 54 - NTP.pptx
  • 55 - Syslog
  • 56 - Syslog Lab
  • 56 - syslog.pptx
  • 57 - SNMP
  • 57 - SNMP.pptx
  • 58 - Logging-and-Tracing.pptx
  • 58 - Tracing aka Debugging
  • 59 - Rescue Configuration
  • 59 - rescue-config.pptx
  • 60 - Summary

  • 7 - Juniper Operational Monitoring and Maintenance
  • 61 - Operational Monitoring Module Introduction
  • 62 - Show and Monitor commands
  • 62 - show-and-monitor.pptx
  • 63 - Network Tools
  • 63 - network-tools.pptx
  • 64 - Password-Recovery.pptx
  • 64 - Root Password Recovery
  • 65 - Shutting Down The Device
  • 65 - power-options.pptx
  • 66 - OS-naming.pptx
  • 66 - Software Naming
  • 67 - OS Upgrade Snapshot and USB Mounting
  • 67 - OS-Upgrade.pptx
  • 68 - ISSU.pptx
  • 68 - Unified ISSU
  • 69 - Summary

  • 8 - Juniper Routing Fundamentals and Policies
  • 70 - Routing Fundamentals and Policies Module Introduction
  • 71 - Static Routes
  • 71 - static-routes.pptx
  • 72 - Route Preference
  • 72 - Route-preference.pptx
  • 73 - Routing Tables
  • 73 - routing-tables.pptx
  • 74 - Routing Instances
  • 74 - Routing-instance.pptx
  • 75 - Default Routing Policy
  • 75 - Default-Routing-Policy.pptx
  • 76 - Routing Policy Filters
  • 76 - Routing-Policy-Filters.pptx
  • 77 - Firewall Filters
  • 77 - Firewall-Filters.pptx
  • 78 - Summary

  • 9 - The Extra Content Sections
  • 79 - Purpose of the Extra Content Videos

  • 10 - Extra Content Juniper Layer 2 Switching
  • 80 - Layer 2 Switching Module Introduction
  • 81 - Juniper Vlan Configuration
  • 82 - Inter Vlan Routing
  • 83 - Spanning Tree
  • 84 - Spanning Tree Protection
  • 85 - Layer 2 Bridging
  • 86 - Basic Service Provider Bridging
  • 87 - Summary

  • 11 - Extra Content Juniper RIP
  • 88 - Juniper RIP Module Introduction
  • 89 - What is RIP
  • 90 - Basic RIP Configuration
  • 91 - Mixed Vendor RIP
  • 92 - Summary

  • 12 - Extra Content Juniper OSPF
  • 93 - OSPF Module Introduction
  • 94 - Single Area OSPF
  • 95 - Multi Area OSPF
  • 96 - OSPF Authentication BFD and More
  • 97 - Summary

  • 13 - Extra Content Juniper ISIS
  • 98 - ISIS Module Introduction
  • 99 - Single Area ISIS
  • 100 - Multi Area ISIS
  • 101 - ISIS Authentication and BFD
  • 102 - Summary

  • 14 - Extra Content Juniper BGP
  • 103 - BGP Module Introduction
  • 104 - External BGP
  • 105 - Exporting Routes
  • 106 - Internal BGP Full Mesh
  • 107 - Internal BGP Route Reflector
  • 108 - BGP Best Path
  • 109 - Summary
  • 53,700 تومان
    بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
    خرید دانلودی فوری

    در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

    ایمیل شما:
    تولید کننده:
    مدرس:
    شناسه: 7894
    حجم: 12582 مگابایت
    مدت زمان: 1489 دقیقه
    تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

    53,700 تومان
    افزودن به سبد خرید