وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction to the IoT Development Framework : ESP-IDF

سرفصل های دوره

Learn about ESP-IDF from scratch and build an IoT solution using the IoT development framework


1. ESP IDF and Hardware Overview
 • 1.1 BOM.pdf
 • 1.2 GitHub Link .html
 • 1. Introduction to the course
 • 2. Hardware requirements of ESP-IDF
 • 3. Software Overview
 • 4.1 Eclipse plugin installation process link .html
 • 4.2 Installation process Link .html
 • 4.3 Python 3 installation link .html
 • 4.4 VS code installation link .html
 • 4. VS code ESP-IDF extension installation
 • 5. Assignment1.html

 • 2. Getting started with ESP-IDF
 • 1. ESP-IDF project template
 • 2.1 2.2 code.zip
 • 2.2 GitHub Link .html
 • 2. Get started with the Hello World code
 • 3.1 2.3 circuitdiagram.zip
 • 3.2 2.3 code.zip
 • 3.3 GitHub Link .html
 • 3. Blink an LED with ESP-IDF
 • 4. Introduction to FreeRTOS
 • 5.1 2.5 circuitdiagram.zip
 • 5.2 2.5 code.zip
 • 5.3 GitHub Link .html
 • 5. Work with dual cores of ESP32
 • 6. Assignment2.html

 • 3. Wi-Fi, HTTP servers and Over The Air updates on ESP32
 • 1. Operating modes of Wi-Fi in ESP32
 • 2.1 3.2 code.zip
 • 2.2 GitHub Link.html
 • 2. Wi-Fi station mode implementation
 • 3.1 3.3 code.zip
 • 3.2 GitHub Link .html
 • 3. Wi-Fi softAP mode implementation
 • 4.1 3.4 code.zip
 • 4.2 GitHub Link .html
 • 4.3 IDF path setup process link .html
 • 4. HTTP server overview & implementation
 • 5. Over The Air updates overview
 • 6.1 3.6 circuitdiagram.zip
 • 6.2 3.6 OTA code.zip
 • 6.3 3.6 OTAupload 1 code.zip
 • 6.4 3.6 OTAupload 2 code.zip
 • 6.5 GitHub Link .html
 • 6. OTA implementation with ESP-IDF
 • 7. Assignment3.html

 • 4. SPIFFS and peripherals of ESP32
 • 1. SPIFFS file system on ESP32
 • 2.1 4.2 code.zip
 • 2.2 GitHub Link .html
 • 2. SPIFFS implementation with ESP-IDF
 • 3. Overview of UART communication
 • 4.1 4.4 circuitdiagram.zip
 • 4.2 4.4 code.zip
 • 4.3 GitHub Link .html
 • 4. UART implementation with ESP-IDF
 • 5. Introduction to I2C bus
 • 6.1 4.6 circuitdiagram.zip
 • 6.2 4.6 code.zip
 • 6.3 GitHub Link .html
 • 6.4 MPU6050 datasheet .html
 • 6.5 MPU6050 register map .html
 • 6. Interfacing components
 • 7.1 4.7 circuitdiagram.zip
 • 7.2 4.7 code.zip
 • 7.3 GitHub Link .html
 • 7. Project Implementation ESP32 - MPU6050
 • 8. Assignment4.html

 • 5. Capstone Project
 • 1. Architecture of the Project
 • 2.1 5.2 code.zip
 • 2.2 GitHub Link .html
 • 2. Write to non-volatile storage
 • 3. Read from the nvs and connect to Wi-Fi
 • 4. Initialize SPIFFS storage to save HTML file
 • 5. Test the capstone project
 • 6. Course Conclusion
 • 7. Assignment5.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7884
  حجم: 1087 مگابایت
  مدت زمان: 143 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید